Henkilökohtainen budjetti

Henkilökohtaista budjetointia saatetaan käyttää asiakkaan suostumuksella hänen palveluidensa järjestämiseen.

Henkilökohtainen budjetointi on keino ihmisen arjessa ja elämäntilanteessa tarvittavan tuen ja palvelujen järjestämiseksi ja tarpeisiin liittyvien tavoitteiden edistämiseksi. Toimintamallissa näistä on sovittu omatyöntekijän kanssa laaditussa palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakassuunnitelmassa.

Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jonka ihminen voi käyttää sovittujen reunaehtojen mukaan palvelujen ja arjessa hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan järjestämiseen omaehtoisesti. Budjetin käyttäjän tai hänen valtuuttamansa henkilön tulisi pystyä seuraamaan budjetin toteutumista.

Henkilökohtaista budjettia on viime vuosina kokeiltu useissa eri hankkeissa ympäri Suomea. Toimintatapaa voidaan soveltaa jo olemassa olevien sote-lakien mukaan siten kuin kunkin ihmisen tarpeisiin vastaaminen edellyttää. Henkilökohtaisen budjetin käyttö asiakkaan palveluiden tai osan niistä järjestämiseen edellyttää, että asiakas suostuu siihen.

Henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteet

Henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteena on, että jokainen ihminen voi Suomessa elää oman näköistä hyvää elämää silloinkin, kun ihminen on yhteiskunnan palvelujen ja tuen tarpeessa. Ihmisellä on aktiivinen rooli omaan elämäänsä liittyvän tuen ja palvelujen ratkaisuissa. Hänen kykyään osallistua tuetaan ja edistetään hänen toimintakykynsä edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on, että henkilökohtaisen budjetoinnin toteutumista seurataan ja arvioidaan ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta, eli tarkastelemalla sitä, miten ihmisen hyvinvointi ja toimintakyky, osallisuus ja itsemääräämisoikeus toteutuvat käytännössä ja miten asiakkaan kanssa sovituissa tavoitteissa on onnistuttu.

Lisätietoa: