Tukea päätöksentekoon

Päätöksenteossa voi tukea esimerkiksi vaihtoehtojen kokeileminen.

Kaikki ihmiset tekevät elämässään valintojen lisäksi pieniä ja isoja päätöksiä. Monet selviävät päätösten teosta ilman toisen ihmisen apua. Monet meistä tarvitsevat päätöstensä pohtimista toisten ihmisten kanssa.  Samanlainen päätöksenteon tuki ei toimi eri ihmisillä, on aina mietittävä, millainen tuki on kenellekin sopivinta ja vaihtaa tukemisen tapaa tarpeen mukaan.

Kaikkien on tärkeää pohtia ja tietää, millaista tukea päätöksentekoonsa tarvitsee. Ensisijainen oletus on, että ihminen itse kertoo, mihin asioihin kokee tarvitsevansa tukea, mutta on tilanteita, joissa ihminen ei itse huomaa hyötyvänsä tuesta. Tuen tarpeen pohtimiseen voi myös saada tukea.

Ohjaus on toimintaa, jossa ihmistä autetaan huomaamaan tuen tarve ja siitä saatava hyöty. Ihmistä autetaan huomaamaan, kuinka tuki auttaa saavuttamaan tavoitteet, parantaa toimintakykyä ja kykyä toimia omatoimisemmin.

Kaikkea päätöksenteossa tukemista yhdistää läpileikkaavat periaatteet. Periaatteisiin kuuluvat esimerkiksi laadukas vuorovaikutus, erilaisten kommunikeinojen käyttö, toimijuuden tukeminen sekä luonnollisen yhteisön huomiointi. Periaatteiden määrittelyt löytyvät sanastosta.

Päätöksenteon tukeminen

Päätöksenteossa tukemisessa voi käyttää kaikkia ohjauksen ja tukemisen keinoja. Lisäksi päätöksen tekemisessä auttaa vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten, hyvien ja huonojen puolien pohtiminen yhdessä. Päätöksenteossa auttaa, että tietää millaiset ovat vaihtoehdot ja niistä on kokemuksia. Päätöksenteossa voi siis tukea esimerkiksi vaihtoehtojen kokeileminen. Päätöksenteossa voi auttaa myös valintojen teossa auttaminen.

Päätöksenteon tulos on ihmisen oma päätös. Päätös saattaa tuntua tukijan näkökulmasta väärältä ja joskus tukijalle saattaa tulla mieleen, että onko päätös oikeasti ihmisen oma päätös. Edellä mainitut ovat kuitenkin päätöksenteon liittyvää epävarmuutta, siksi päätöstä sekä siitä johtuneita asioita on hyvä sanoittaa ääneen, ihmiselle sopivalla tavalla. Päätöksentekoon kuuluu myös se, että ihminen ymmärtää jonkin ajan päästä tehneensä väärän päätöksen. Väärien päätösten tekemisen täytyy olla mahdollista, niistä voi syntyä merkittäviä oivalluksia.

Tuki ja neuvot -osiosta löydät lisää tietoa päätöksenteon tuesta.

Tuetun päätöksenteon -palvelu

Tuetun päätöksenteon –palvelu puuttuu vielä Suomesta, vaikka ihmisoikeussopimus sen perustamista vaatiikin. Palvelun perustaminen on siis erittäin ajankohtainen. Tuetun päätöksenteon -palvelulla voidaan tulevaisuudessa vähentää muiden ihmisten mielipiteiden vaikutuksia ihmisen päätöksiin ja vahvistaa ihmisen oikeustoimikelpoisuutta. Tuetun päätöksenteon -palvelu on osa vammaispalvelulain uudistusta. Tuetun päätöksenteon -palvelua koskeva osa vammaispalvelulakia tulee voimaan vuonna 2025.

Seuraavissa kappaleissa avaamme sitä, millaista tuetun päätöksenteon palvelu voisi olla yhden esimerkin valossa.

Tuetun päätöksenteon palvelussa voidaan käyttää kaikkia ohjauksen, neuvonnan, päätöksenteon tuen tapoja. Palvelun erottaisi  päätöksenteon tukemisesta velvoite käsiteltyjen asioiden ja päätösten dokumentoinnista.

Ihminen kertoo itse tarvitsevansa jonkin asian päättämisessä tuetun päätöksenteon -palvelua. Hän voi miettiä ketkä ihmiset hän voisi ottaa mukaan tukijarinkiinsä. Ennen palvelun käyttöä ihmisen on hyvä miettiä kuka häntä voisi auttaa esimerkiksi näissä isoissa kysymyksissä:

  • Kuka tukee minua henkilökohtaisissa asioissa?
  • Kuka tukee minua terveyteeni liittyvissä kysymyksissä?
  • Kuka auttaa minua elämääni liittyvissä isoissa kysymyksissä kuten sen päättämisessä missä asun?
  • Kuka tukee minua oikeudellisissa kysymyksissä?
  • Kuka tukee minua raha-asioissa?

Ringin jäsenten asema sovitaan ja tunnustetaan sen muodostamisen jälkeen. Palvelun käyttäjän tukijaringissä on ihmisiä, joilla ei ole omaa intressiä asiassa. Läheiset ovat kuitenkin erittäin tärkeää voimavara, kun tutustutaan ihmisen omaan tapaan kertoa mielipiteistään ja valinnoistaan.

Palvelun tuottamiseen liittyisi velvoite valintojen käsittelyn sekä päätösten dokumentoinnista. Dokumentoinnissa vastattaisiin näihin kysymyksiin:

  • mitä tietoa päätöksestä ja vaikutuksista on annettu?
  • miten tietoa on selkiytetty?
  • miten vaihtoehdoista on kerrottu tuetun päätöksenteon -palvelun käyttäjälle?
  • miten vaihtoehtoja on kokeiltu palvelun käyttäjän kanssa?
  • miten vaihtoehtojen seurauksia on mietitty palvelun käyttäjän kanssa?