Tukijalle

Sivulla tukijalle vinkkejä tuen antamisesta.

Tukija, sinä olet erittäin tärkeä. Antamasi tuen avulla, ihminen voi elää sellaista elämää kun hän haluaa.

Moni meistä tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa tukea. Toiset tarvitsevat tukea paljon ja pysyvästi, toiset vähemmän ja ajoittain.  Tuen antajat ovat erittäin tärkeässä roolissa. Miten tuen mahdollisimman hyvin tuen tarvitsijaa? Miten tukea sitä tarvitsevaa niin, että tuki vahvistaa ihmisen omaa toimintaa ja oman äänen kuulumista sekä varmistaa hänelle omanlaisensa elämän elämisen?

Tukija auttaa ihmistä hankkimaan tietoa, miettimään asiaa monesta näkökulmasta, selvittämään vaikeita asioita, auttaa tekemään päätöksiä sekä toteuttaa päätöksen mukaiset toimet yhdessä tukea tarvitsevan kanssa. Tukeminen on siis kokoaikaista vuorovaikututa tuettavan kanssa.

Tuen antajan on tärkeää miettiä, miten olen mahdollisimman puolueeton sekä miten autan juuri tätä ihmistä mahdollisimman vähän ja tuen näin samalla ihmisen omaa tekemistä ja päätöksentekoa. Tukija on hyvä tietää tuen tarvitsijan vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista ja pohtia miten niitä voisi hyödyntää.

 

Tukijan tehtävät tuetun päätöksenteon -palvelussa

Tukijan tehtävä tuetun päätöksenteon -palvelussa täytyy olla edellistä vielä tarkemmin määritelty. Tukea tarvitseva voi pyytää palvelua esimerkiksi isommissa päätöksissä ja tukija auttaa silloin päätöksen muodostamisessa. Hän ei tee päätöksiä kenenkään puolesta, vaan auttaa ihmistä tekemään mahdollisimman itsenäisen päätöksen. Tukea tarvitseva valitsee itselleen sopivat ihmiset tukemaan häntä päätöksenteossa.

Tukijan tehtäviin tuetun päätöksenteon palvelussa kuuluisivat esimerkiksi päätettävän asian selittäminen ihmiselle sopivalla tavalla sekä päätöksenteon vaihtoehtojen ja seurausten selittäminen ja ymmärtämisen varmistaminen. Tukijan tehtäviin kuuluisi myös valmistautua päätöksentekotilanteeseen yhdessä ihmisen kanssa, varmistaa että tilanteessa olevat ihmiset ymmärtävät tuettavan mielipiteen ja toimii tarvittaessa ihmisen äänenä. Tukijan tehtävänä on tarvittaessa vahvistaa tuettavan sanomaa, ei kertoa omia mielipiteitään ja ajatuksiaan.