Tukeminen on neuvoja, ohjausta ja valmennusta.

Moni meistä tarvitsee jossakin elämänsä vaiheessa tukea. Toiset tarvitsevat tukea paljon ja pysyvästi, toiset vähemmän ja ajoittain. Joku taas tarvitsee tukea ajoittain paljon ja joku taas jatkuvasti, mutta vähän. On tärkeää, että tukija miettii, miten tukea niin, että tuki vahvistaa ihmisen omaa toimintaa ja oman äänen kuulumista sekä varmistaa hänelle omanlaisensa elämän elämisen. Tukijan on tärkeää miettiä, miten on mahdollisimman puolueeton, sekä kuinka jättää oman vallankäyttönsä mahdollisimman vähäiseksi.

Tuettaessa ihmistä on ensin tunnistettava hänen omat tietonsa ja taitonsa; tilanteet, joissa hän ajattelee ja toimii itsenäisesti. Tukemisen kannalta on tärkeä tunnistaa ne asiat ja tilanteet, joista ihminen selviää vihjeiden, neuvojen ja ohjauksen avulla. Tässä yhteydessä vihjeet, neuvot ja ohjaus eivät anna valmiita ratkaisuja ja vastauksia, vaan ne auttavat tuen saajaa löytämään ne itse. Kevyenä esimerkkinä tästä voisi toimia pakohuonepeli, pienten vinkkien, neuvojen ja ohjauksen avulla pelaajat pääsevät huoneessa eteenpäin ja sieltä ulos.

Tuki on hyödyllisintä kohdistaa niihin tilanteisiin ja asioihin, joista ihminen selviää vihjeiden, neuvojen ja ohjauksen avulla (vrt. Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke, esim. Silvonen, J. 2004, 50-58). Silloin toimijuus säilyy ihmisellä itsellään, hän toimii tuen avulla kykyjensä ylärajoilla, harjoittelee uusia taitoja ja toimii itsenäisemmin. Harjoittelun ja harjaantumisen sekä uusien taitojen jälkeen tuen tarve siirtyy monimutkaisempiin asioihin.

Rohkaisin toimintamallia voi hyödyntää monipuolista tukea päätöstensä ja valintojensa tekemiseen tarvitsevien ihmisten päätöksenteon tukemisessa. Rohkaisin toimintamalli keskittyy olemuskielellä asioistaan kertovien ihmisten mieltymysten selvittämiseen. Toimintamalli on luotu Kehitysvammaliiton Tikoteekissä. Rohkaisin materiaalit ovat vapaasti käytettävissä Tikoteekin nettisivujen kautta. Rohkaisin toimintamalli (linkki johtaa Kehitysvammaliiton sivuille).

Periaatteet tuen toteuttamiseen

Olemme yhdessä Kehitysvammaliiton Tikoteekin kanssa muotoilleet periaatteet päätöksenteossa tukemiseen. Periaatteiden noudattaminen varmistaa sen, että tukea saava ihminen on pääosassa suhteessa omiin päätöksiinsä. Tukijalle periaatteet ovat olennainen osa työkalupakkia. Periaatteet toimivat myös tausta-ajatuksina uuteen vammaispalvelulakiin tulevassa tuetun päätöksenteon palvelussa.

Periaatteet päätöksenteon tukemiseen ja tuetun päätöksenteon toteuttamiseen:

  1. Ihminen on toimija, kun hän päättää ja tekee asioita itse.
  2. Ihminen saa tarvittaessa tukea päätösten tekemiseen.
  3. Tuki on monipuolista ja yksilöllisistä.
  4. Päätökset perustuvat ihmisen omiin mieltymyksiin ja tahtoon.
  5. Kaikenlaiset päätökset ovat sallittuja.
  6. Päätöksen ja mielipiteen saa vaihtaa.
  7. Tukijan tai tukijat saa valita itse tai heidän valitsemisessaan voi olla mukana.
  8. Tuen vastaanottaminen on vapaaehtoista.
  9. Tuki perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen, hyvään vuorovaikutukseen ja luottamukseen.

Periaatteista löydät lisää tietoa periaatteiden omalta sivulta.

Ihmiset saavat tukea eri asioista

Tukea voi saada (painamalla sanan kohdalta saat näkyviin lisätietoa aiheesta):

Uudet kokemukset lisäävät tietoa. Niistä saa uusia ajatuksia ja niitä voi hyödyntää tulevaisuudessa. Vanhoista kokemuksista ja niiden reflektoinnista on hyötyä, kun pohtii jotakin pulmaa ja tekee päätöksiä.

Uusia kokemuksia ja lisää tietoa ihmisten mieltymyksistä kerääntyy esimerkiksi Kehitysvammaliiton Rohkaisin toimintamallin avulla. Rohkaisin materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja ladattavissa (linkki johtaa Kehitysvammaliiton sivuille).

Tuen tarve voi johtua tiedon puutteesta. Jo pelkästään se, että tietää asiasta enemmän auttaa ihmistä muodostamaan mielipiteitä, päättämään asioita ja toimimaan itsenäisemmin ja johdonmukaisemmin. Tiedon tulee olla ihmiselle sopivaa; sellaista, jota hänen on mahdollista ymmärtää.

Tuen tarvitsijan ajatukset voivat selkeentyä, kun hän saa neuvoja. Neuvot ovat eri asioiden eri puolia. Neuvominen tarkoittaa eri toimintavaihtoehtojen kertomista ja niiden seurauksien kuvailua.

Tuettavan ajatuksia voi selventää myös, kun hän kuulee erilaisista tavoista ajatella jotakin asiaa, tai saa vinkkejä itseään hyödyttävistä tavoista toimia jossakin tilanteessa.

Tuen tarvetta voi vähentää myös ohjeilla. Selkeät toimintaohjeet lisäävät kykyä itsenäiseen toimintaan ja vahvistavat ihmisen toimijuutta

Toisen ihmisen tekemästä mallisuorituksesta, voi saada tuen omaan tekemiseensä. Silloin kun näkee muiden tekevän asioita, saa itselleen mallia omaan toimintaansa. Mallin avulla voi opetella ja harjoitella uusia asioita omiksi taidoiksi. Harjoittelemalla uutta, tottuu ja harjaantuu toimimaan omatoimisemmin.

Ohjauksen aluksi ihminen selvittää yhdessä ohjaajan kanssa käsiteltävään asiaan liittyvät tosiseikat, jotta tietää, mistä on kysymys. Näin tuen saaja ja ohjaaja varmistuvat siitä, että tuettava tietää asian edellytykset ja vaatimukset, asiaan liittyvät hyvät ja huonot puolet sekä toiminnan hyödyt. Lisäksi ihminen selkiyttää yhdessä ohjaajan kanssa ymmärrystä itsestään. Hän miettii omia kiinnostuksen kohteita, asenteitaan, kykyjään ja voimavarojaan sekä niiden mahdollisia rajoituksia.

Ohjaus on sitä, että ohjaaja auttaa tuettavaa ihmistä tekemään arviointia käsiteltävän asian tosiseikkojen ja itseen liittyvien asioiden välillä. Ohjauksessa oleva ihminen pohtii itseensä liittyvien asioiden vaikutuksia käsiteltävään asiaan sekä arvioi omia taitojaan suhteessa tavoiteltavaan toimintaan. Ohjaaja auttaa tuettavaa ihmistä miettimään, millaisten seikkojen on muututtava ja miten, että oma toimintakyky kohtaa toiminnan edellytykset.

Tukea voi saada, kun kuulee muiden kokemuksia ja keskustelee samassa tilanteessa olevien tai olleiden ihmisten kanssa. Heidän ajatuksistaan, toimintatavoistaan ja ratkaisuistaan voi saada hyviä vinkkejä omaan toimintaansa.

Kun tuen tarve on suuri, voi valmennuksesta olla hyötyä. Valmennus on suunniteltu ja tavoitteellinen kokonaisuus, jossa tukea tarjotaan sen eri muodoissa. Valmennuksessa tarjotaan tietoa, neuvoja ja toimintaohjeita. Valmennukseen sisältyy usein asioiden opettelua ja harjoittelua. Vertaiskokemukset ja -tuki ovat myös usein osa valmennusta

Tuki voi olla myös rahallista auttamista ja toiminnasta aiheutuvien kustannusten alentamista.

Kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukea itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia. Kuntoutus voi sisältää erilaisia palveluja, kuten neuvontaa, terapiaa, koulutusta, apuvälineitä ja rahallista tukea kuntoutuksen ajalle. Löydät kuntoutuksesta lisää tietoa Tukiliiton nettisivujen Tuki ja neuvot -osiosta. (linkki johtaa toiselle sivulle)