Ohjaajan opas

1. Tukiliiton tapahtumissa työskentelevät työntekijät

Vastuuhenkilö

Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Kehitysvammaisten Tukiliiton vakituinen työntekijä. Vastuuhenkilö kantaa vastuun tapahtumasta ja huolehtii tilapäisten työntekijöiden työnjaosta sekä ohjeistuksesta.

Vetäjä

Tapahtuman vetäjänä voi toimia Tukiliiton vakituinen työntekijä tai tehtävään erikseen palkattu tilapäistyöntekijä. Hän toimii ohjaajien lähimpänä esimiehenä tapahtuman aikana, ellei ole toisin sovittu. Vetäjä suunnittelee ja organisoi tapahtumaa, vastaa toteutuksesta sekä tekee tapahtumaan liittyvät jälkityöt (yhteistyössä vastaavan ohjaajan kanssa).

Vastaava ohjaaja

Vastaava ohjaaja suunnittelee ja organisoi perheiden, lasten, nuorten tai aikuisten ohjelmaa yhteistyössä tapahtuman vetäjän kanssa. Hän myös vastaa lasten, nuorten tai aikuisten tapahtumien ohjelman toteutumisesta yhdessä ohjaajien ja muiden työntekijöiden kanssa. Vastaava ohjaaja toimii tarvittaessa vetäjän sijaisena tämän ollessa poissa tai estynyt.

Ohjaaja

Ohjaajat työskentelevät tapahtumissa tiiminä erilaisten ihmisten kanssa. Ohjaaja toteuttaa tapahtuman yhdessä vetäjän, vastaavan ohjaajan, muiden ohjaajien sekä muiden työntekijöiden kanssa. Ohjaajan työnkuva vaihtelee tapahtumasta ja sen tarkoituksesta ja tavoitteista riippuen. Tarkemmat ohjaajan tehtävät ovat kappaleessa kolme.

Kehitysvammaisten aikuisten tapahtumissa ohjaajat tukevat osallistujia tapahtuman ohjelmaan osallistumisessa.  Ohjaajat myös avustavat osallistujia yksilöllisen tarpeiden mukaan arkisissa asioissa esimerkiksi ruokailuissa ja hygienian hoidossa. Tavoitteena on kuitenkin osallistujan mahdollisimman itsenäinen ja omaehtoinen toiminta.

Perhetapahtumissa ohjaajat työskentelevät pääsääntöisesti perheiden vammaisten/harvinaissairaiden lasten tai nuorten sekä heidän sisarustensa kanssa. Ohjaajan tehtävänä on vastata vastuullaan olevien lasten turvallisuudesta ja hoidosta ikätason ja tarpeiden mukaan vanhempien oman ohjelman aikana. Ohjaaja tukee lapsia osallistumaan heille tarkoitettuun toimintaan.

Sisarusohjaaja (perhetapahtumat)

Sisarusohjaajan toimenkuvaan kuuluu huolehtia sisarusohjelman toteuttamisesta yhdessä vastaavan ohjaajan kanssa sekä soveltuvin osin ohjaajan tehtävät. Sisarusohjaaja toimii apukäsinä perheiden omille ohjaajille.

Vertaisohjaaja (aikuisten tapahtumat)

Vertaisohjaaja on aiemmin ollut osallistujana samankaltaisissa tapahtumissa ja kykenee siksi opastamaan ja neuvomaan muita osallistujia. Työajan (6-8 tuntia) ulkopuolella vertaisohjaaja voi osallistua ohjelmaan muiden osallistujien kanssa.

Avustaja

Avustajalla on samalaisia työtehtäviä kuin ohjaajalla. Avustaja työskentelee ohjaajan kanssa työparina, eikä voi olla yksin vastuussa osallistujista. Ohjaaja neuvoo ja ohjaa tarpeen mukaan avustajaa tehtävissään. Kaikki työntekijät ovat velvoitettuja neuvomaan ja tukemaan avustajaa työssään.

Harjoittelija/ opiskelija

Harjoittelijat tekevät saamaa työtä kuin ohjaajat, ja heillä on samat oikeudet. Tapahtuman vetäjä ja/tai vastaava ohjaaja arvioi harjoittelijan vastuut ja vastuualueet ottaen huomioon harjoittelijan oppimistavoitteet. Harjoittelija työskentelee usein työparina ohjaajan kanssa, eikä voi olla yksin vastuussa osallistujista. Kaikki työntekijät ovat velvoitettuja neuvomaan ja tukemaan harjoittelijoita työssään.

2. Ohjaajan työnkuva ja tehtävät

Työtä tehdään ryhmässä

Tukiliiton tapahtumissa työskentelee eri työtehtävissä olevia ihmisiä. Paikalla on usein vetäjä, vastaava ohjaaja ja ohjaajia. Mukana voi myös olla asiantuntijoita tai eri palveluntuottajia.  Määrällisesti eniten tapahtumassa on kuitenkin yleensä ohjaajia.

Tapahtuman aikana kaikki tekevät yhteistyötä.  Tavoitteina on tapahtumaan osallistuvien hyvinvointi ja viihtyvyys sekä tapahtuman yleisten tavoitteiden toteutuminen. Ohjaajat ovat tärkeässä roolissa, heidän työnsä mahdollistaa koko tapahtuman onnistumisen.

Ohjaajan vastuulle määritellään tapahtumissa usein oma tuettava tai oma perhe, joita ohjaaja ohjaa, tukee ja avustaa tapahtuma ajan. Ohjaajan toimenkuvaan kuuluu ohjauksen, avustamisen, tukemisen ja perushoidon lisäksi tapahtuman tavoitteiden mukaisen ohjelman toteuttaminen vastuullaan olevien osallistujien kanssa. Tuettavat ja työtehtävät voivat vaihtua tapahtuman kuluessa.

Työtä tehdään porukalla ja apua kannattaa aina pyytää. Apua voi myös tarjota, jos näyttää siltä, että toinen ohjaaja sitä kaipaa. Työssä tarvitaan joustavuutta, sekä toisten työn ja tuentarpeen huomioimista.

Henkilösuhteiden toimivuus on kaiken toiminnan perusta. Tapahtumissa on erilaisen elämänkatsomuksen omaavia ohjaajia, joiden mielipiteet ja arvot voivat olla hyvinkin erilaisia. Tästä erilaisuudesta syntyy kiinnostava kokonaisuus, joka yleensä on huomattu ja huomioitu osallistujien antamana positiivisena palautteena. Jokaisen vastuulla on henkilöstösuhteiden toimivuus ja joustava tiimityö.

Yhteisiä työkäytäntöjä

Tässä tekstissä osallistujista puhuttaessa tarkoitetaan heitä, keiden kanssa ohjaajat pääsääntöisesti työskentelevät. Eli perhetapahtumissa perheiden lapsia, vanhempia, nuoria ja aikuisia, ja aikuisten tapahtumissa nuoria ja aikuisia, joilla on kehitysvamma tai harvinaissairaus. Vanhemmilla on tapahtumissa oma tavoitteellinen ohjelmansa kuten usein myös lapsilla, nuorilla ja sisaruksilla. Vanhemmilla ja lapsilla on myös koko perheen yhteistä ohjelmaa. Ohjelmaan kuuluu yleensä myös lepoa ja vapaa-ajan virkistystä.

Yleensä vetäjä ja/tai vastaava ohjaaja on ennen tapahtumaa suunnitellut ohjelman. Ohjaajan tehtäviin voi kuulua eritysvastuualueita, joista sovitaan vetäjän tai vastaavan ohjaajan kanssa. Erityistehtäviä ovat esimerkiksi ohjelmatuokioiden suunnittelu ja niiden vetäminen.

Vastuu osallistujista on ohjaajilla. On aina tiedettävä, kenen vastuulla kukin osallistuja on, varsinkin perhetapahtumissa. Ilmoita selkeästi vastuunsiirrosta muille ohjaajille, kun poistut paikalta. Aikuisten tapahtumissa tuetaan aikuisten omatoimisuutta, itsenäistä toimintaa ja päätöksen tekoa.

Osallistujat seuraavat tarkasti ohjaajiaan ja heidän tekemisiään ja sanomisiaan. He samaistuvat ja ottavat malleja omaan toimintaansa. Ohjaaja näyttää esimerkkiä omalla käytöksellään.

Yleistä

Tapahtuman ohjaajien tehtävänä on tarvittaessa huolehtia siitä, että majoitus-  ja työskentelytilat sekä välineet vastaavat osallistujien tarpeita ja tapahtuman tavoitteita. Kysy mahdollisia tarvittavia asioita tapahtumapaikan vakituiselta henkilökunnalta, tapahtuman vetäjältä tai vastaavalta ohjaajalta.

Ohjaajat vastaavat omasta ja vastuullaan olevien osallistujien hyvinvoinnista tapahtuman aikana. Käsien pesusta ennen ruokailua on hyvä huolehtia.  Sään mukainen pukeutuminen on tärkeää huomioida. Helteellä on hyvä muistuttaa hatun ja aurinkosuojauksen käytöstä sekä riittävästä juomisesta. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa mahdollisissa ”vaaran paikoissa”- liikenteessä, vesistön lähellä, tulta tai teräaseita käsitellessä yms.

Muista myös työergonomia, vältä huonoja työskentelyasentoja. Arvio nostotilanteet ja pyydä ohjaajakaveria apuun nostamiseen herkästi.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu perustehtävien lisäksi mm. yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen. Tämä on tärkeää turvallisuuden ja yleisen viihtyvyyden kannalta. Huolehdi aina tavarat takaisin omille paikoilleen!

Palaverit

Ennen tapahtumaa pyritään pitämään yhteinen alkupalaveri, missä perehdytään ja orientoidutaan tulossa olevaan tapahtumaan. Palaverissa käydään tarkemmin läpi tapahtuman tavoitteita ja käytäntöjä sekä perehdytään tapahtuman turvallisuussuunnitelmaan.

Tapahtuman aikana kokoonnutaan tarpeen mukaan palaveriin. Palaverissa käsitellään ja ratkaistaan tapahtuman kulkuun ja toteuttamiseen liittyviä asioita sekä vaihdetaan osallistujien hyvinvointiin ja osallistumiseen liittyvää informaatiota. Tapahtuman jälkeen kokoonnutaan yhteiseen palaveriin, jossa arvioidaan tapahtunutta.

Palaverit toteutetaan rakentavassa hengessä, niiden avulla pyritään kehittämään tulevaa toimintaa. Palautteen antaminen asioiden toimivuudesta ja toimimattomuudesta yms. on tärkeää. Palaverissa saa tuulettaa – kertoa mieltä lämmittävät ja naurattavat kokemukset sekä mieltä painavat ja kysymyksiä herättäneet seikat tapaamisesta.

Tahdomme, että ohjaajat voivat hyvin ja nauttivat työstään. Älä murehdi yksin työhön liittyviä tilanteita ja asioita, ota asia esiin yhteisessä palaverissa tai yksityisesti vetäjän ja/tai vastaavan kanssa. Mikäli tapahtuman jälkeen jokin asia jää vaivaamaan, ota yhteys vetäjään tai vastuuhenkilöön.

Perheille tarkoitetuissa tapahtumissa

Kehitysvammaisten Tukiliiton tapahtumiin osallistuu erilaisia perheitä. Tapahtumien päämääränä on perheen tukeminen eri elämäntilanteissa. Perheiden tapahtumissa kehitysvammaisen/harvinaissairaan lapsen tai nuoren vanhemmat, sisarukset ja läheiset jakavat kokemuksia ja saavat vertaistukea sekä tietoa palveluista ja vammaisuuteen/harvinaissairauteen liittyvistä asioista.

Työskentely Kehitysvammaisten Tukiliiton tapahtumissa perustuu perhelähtöiseen työotteeseen. Jokaisella perheellä on omat tapansa ja kulttuurinsa, jonka mukaan he elävät. Työntekijöiden tehtävänä on tukea kunkin perheen omaa elämäntapaa, vaikka se poikkeaisi paljonkin työntekijän omasta arvomaailmasta ja elämäntavasta. Esimerkkinä tästä voisi olla eri kulttuurista tuleva perhe tai uskonnollisen elämänkatsomuksen omaava perhe.

Tapahtumissa on kuitenkin myös omat tavoitteet, joilla voidaan vaikuttaa myös perheen tapoihin ja kulttuuriin. Esimerkkinä toimii nuorten perhekurssi, jossa tuetaan kehitysvammaisen/harvinaissairaan nuoren itsenäistymistä omaan elämään sekä vanhempien luottamuksen lisäämistä vammaisen/harvinaissairaan nuoren mahdollisuuksiin elää aikuisena itsenäistä elämää.

Tapahtuman aluksi perheet otetaan vastaan ja tutustutaan. Työntekijöiden on hyvä ottaa huomioon, että perheet tulevat ehkä ensimmäistä kertaa mukaan tällaiseen toimintaa. Usein pienten lasten perheiden tapahtumissa perheen erityislapsi ei välttämättä ole ollut vielä kenenkään muun hoidossa ja vanhemmat saattavat tuntea epävarmuutta jättää lapsensa toisten hoitoon. Pienten lasten kanssa käytetäänkin paljon aikaa tutustumiseen ja luottamuksellisen suhteen luomiseen, jotta kaikki perheenjäsenet voivat olla turvallisin mielin mukana ohjelmassa.

Alussa on tärkeää varata aikaa vanhempien kanssa keskusteluun perustietojen saamiseksi. On hyvä varmistua perheen kaikkien lasten ja nuorten ruokavalioista, allergioista, kommunikaatiotavoista, päivärytmistä sekä mahdollisesta lääkityksestä. Lääkityksen antamisesta ja erityistaitoja vaativasta hoidosta vastaavat kuitenkin vanhemmat. Tukiliitolla on käytössä kyselylomake, jonka avulla ohjaaja voi kerätä tarvittavaa tietoa vastuullaan olevista osallistujista.

Tavoitteena on, että lapsilla ja nuorilla on oman ikätasonsa ja toimintakykynsä mukaista ohjelmaa liittyen tapahtuman aiheeseen, ja että heillä on antoisaa ja mukavaa. Ohjaajat toimivat turvallisina aikuisina lapsille ja nuorille. Vanhemmat pystyvät keskittymään omaan ohjelmaansa, kun he tietävät lapsensa ja nuorensa olevan mielekkäässä ohjatussa ohjelmassa.

Aikuisten tapahtumissa

Nuorten ja aikuisten tapahtumien tavoitteina on esimerkiksi uuden oppiminen, mielekkään tekemisen löytäminen sekä vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden kokemuksien lisääminen. Tapahtumat tarjoavat nuorille ja aikuisille myös vertaistukea sekä vaihtelua arkeen.

Ohjaajan tehtävänä on osallistujan mahdollisimman itsenäisen ja omaehtoisen toiminnan ja päätöksenteon mahdollistaminen. Kunnioita ja tue osallistujan itsemääräämisoikeutta.

Pelkkä kehitysvamma-diagnoosi ei kerro ihmisestä juuri mitään, taidot ja tuen tarpeet ovat aina yksilöllisiä. Ohjauksessa on hyvä edetä kiireettömästi ja esittää asiat mahdollisimman selkeästi. Ohjauksen tukena voi käyttää esimerkiksi tapahtuman kuvitettua ohjelmaa.

Osallistujalla itsellään tulisi olla tarvittavat kommunikointia tukevat apuvälineet kuten esimerkiksi IPad kommunikointiohjelmalla tai kuvakansio mukanaan. Tutustu niiden käyttöön jo tapahtuman alussa. Osallistujat huolehtivat itse (tai mahdollisen avustajansa tuella) lääkityksestään, jos sellainen on.

3. Työntekijöiden työsuhteen ehdot

Vetäjä, vastaava ohjaaja, ohjaaja ja avustaja

Vertaisohjaaja ks. kohta 4.

Vaitiolovelvollisuus

Kaikissa työsuhteissamme on ehdoton salassapitovelvollisuus.
Salassapitovelvollisuus tarkoittaa vaitiolovelvollisuutta kaikissa osallistujia koskevissa asioissa. Työntekijä ei saa luvatta ilmaista, mitä hän on työnsä vuoksi saanut tietää toisesta henkilöstä tai työnantajaa koskevista luottamuksellisista seikoista. Vaitiolovelvollisuuden kohteena oleva tieto voi olla suullinen, nähty tai asiakirjasta ilmenevä. Vaitiolovelvollisuus säilyy työsuhteen päättymisen jälkeenkin. Asiakirjoja kuljetettaessa niiden joutuminen sivullisten saataville on estettävä. Asiakirjat on palautettava vetäjälle/kurssin vastuuhenkilölle joka huolehtii niiden asianmukaisesta hävittämisestä. Vaitiolovelvollisuus perustuu mm. sosiaalihuolto- ja rikoslakiin, ja sen rikkomisesta voi seurata sakko- tai vankeusrangaistus.

Rikostaustaotteen tarkistus

Tukiliiton johtoryhmän päätöksellä 13.9.2005 kaikkien työntekijöiden rikostaustaote tarkistetaan. Ote toimitetaan sille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n päällikölle tai työnantajan edustajalle, jonka tapahtuman vetäjä ilmoittaa työntekijälle. Otteen voi toimittaa joko sähköisenä tai paperisena. Työnantajan edustaja merkitsee otteen nähdyksi ja palauttaa paperisen otteen. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään työnantajalle.

Työsopimus ja -todistukset

Työntekijän kanssa tehdään ennen työsuhteen alkamista työsopimus. Suullinen sopimus pätee siihen asti, kunnes kirjallinen saadaan tehtyä. Ohjaajien työsopimus/palkkalomake lähetään joko esitäytettynä työntekijälle postitse kahtena kappaleena, tai sitten se annetaan kurssin aloituspalaverissa ennen tapahtuman alkua. Työntekijä täydentää ja allekirjoittaa sopimukset sekä palauttaa toisen kappaleen tapahtumasta vastaavalle henkilölle. Työsopimus on työntekijää sitova.

Työtodistukset toimitetaan kootusti ohjaajille vuoden vaihteen jälkeen tai pyynnöstä. Pyynnön voit osoittaa samalle henkilölle, jolle lähetit rikostaustaselvityksen.

Palkkatodistukset saat tarvittaessa palkkasihteeriltä:
palkat@kvps.fi

Ohjeistus työpäiviin, ruokailuihin ja majoitukseen

Suositus ohjaajan työpäivän kestoksi tapahtumissa on enintään 10 tuntia. Poikkeustapauksissa ja tilapäisesti voidaan sopia toisin. Työntekijä voi tehdä yhtäjaksoisesti 6 päivää töitä, jonka jälkeen on vapaapäivä. Tapahtuman vetäjä tekee töistä tuntisuunnitelman ennen tapahtumaan.

Ohjaajilta edellytetään, että he ovat työaikana työkykyisinä tekemässä sitä työtä, johon heidät on palkattu. Päihteiden käyttö työaikana on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille tarkoitetuissa paikoissa, ja yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan.

Työntekijän sairastuttua työsuhteen jo alettua, hän voi olla esimiehen luvalla pois 3 päivää. Pyydettäessä on esitettävä lääkärintodistus. Työskentelyn on täytynyt alkaa, jotta voi jäädä sairaslomalle. Sairasajalta maksetaan 50 % perustuntipalkasta ilman lisiä (sairastumispäivä + 7 päivää tai vähemmän aikaa, jos työsopimus lyhyempi). Mikäli työ peruuntuu kokonaan työnantajasta johtuvista syistä, työntekijälle maksetaan täysi palkka suunnitelluista tunneista.

Jos työpäivän aikana tarjotaan aterioita (aterioiksi lasketaan lounas ja päivällinen), veloitetaan niitä esimerkkiruokailun hinta 4,80 €/kpl (2023). Maksu huomioidaan palkanmaksun yhteydessä, ellei muuta sovita. Esimerkkiruokailuiksi luetaan lounas ja päivällinen, jotka tapahtuvat osallistujien seurassa ja työn ohessa. Muista ruokailuista esim. aamiaisesta ei peritä esimerkkiruokailun veloitusta. Mikäli noudatat ruokavaliota, muista ilmoittaa siitä tilapäistyöntekijän hakulomakkeessa tai tapahtuman yhteyshenkilölle, jotta se voidaan huomioida.

Yhden päivän tapahtumiin ei yleensä kuulu majoitusta. Ohjaajille, jotka tulevat yhden päivän tapahtumiin töihin pitkän matkan päästä (saapuminen edellisenä iltana tai paluu vasta seuraavana päivänä), pyritään järjestämään majoitus. Useamman päivän tapahtumissa majoitus järjestetään ohjaajille, jos tapahtuman ohjelma ja osallistujien tuentarpeet sitä vaativat.

Työntekijät palkataan suoraan kurssipaikalle, joten päivärahoja ei ole mahdollista saada.

Palkat

Kehitysvammaisten Tukiliitossa noudatetaan Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta

Palkat 1.9.2022 alkaen

Avustajien palkkaus:

Kuukausipalkka                                      Tuntipalkka
1818,67 €                                                  11,16 €

Ohjaajien palkkaus:

Kuukausipalkka                                      Tuntipalkka

1981,75 €                                                  12,16 €

Vastaavien ohjaajien palkkaus:

Kuukausipalkka                                        Tuntipalkka

2173,24 € +10 %                                       14,66 €

 

Lisäksi tulevat ilta-, yö-, viikonloppu- ja pyhälisät.

Iltalisä klo 18 – 21 on 15 %
yölisä klo 21 – 6 on 30 %
la-lisä 25 %
su-lisä ja la klo 20 jälkeen 100 %

Tukiliitossa on käytössä verkkopalkka, joten erillistä palkkalaskelmaa ei lähetetä, vaan se löytyy sähköisesti verkkopankista. Palkkalaskelma löytyy aina ilmoittamasi palkkatilin yhteydestä, josta voit sen joko tulostaa tai tallentaa tiedostona myöhempää tarvetta varten. Palkka maksetaan ohjaajille kaksi kertaa kuukaudessa. Kuun alkupuoliskolla tehdyt tunnit maksetaan kuun viimeisenä päivänä ja kuun loppupuoliskolla tehdyt tunnit aina 15.päivä seuraavaa kuuta. Palkkojen maksatuksen tuottaa Tukiliitolle palveluna Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.

Verokorttitiedot: Kehitysvammaisten Tukiliiton palkanlaskenta hakee jokaisen työsuhteessa olevan, palkkaa tai palkkiota saavan työntekijän viimeisimmän voimassa olevan verokorttitiedon sähköisenä verottajalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekä yleisesti 1.2. kuluvaa vuotta voimaan tulevat, että vuoden aikana haetut muutosverokortit saadaan sähköisesti haettua verottajalta palkanlaskennan järjestelmään. Verokorttitiedot haetaan jokaiseen palkanmaksuun noin viikkoa ennen palkanmaksupäivää.

Seuraavien palkansaajien tulee kuitenkin toimittaa verokorttinsa erikseen palkanlaskentaan:

 • työntekijät, joille maksetaan ainoastaan omaishoitajan/perhehoitajan palkkioita
 • työntekijät, jotka haluavat loppupalkan maksun yhteydessä toimittaa uuden verokortin
 • eläkkeellä olevan tulee hakea omaverosta palkkaa varten tarkoitettu verokortti, jos kortti halutaan toimittaa palkanlaskentaan sähköisesti

Muutosverokortti on helpoin hakea omavero-palvelussa www.vero.fi/omavero tai ottamalla yhteyttä omaan verotoimistoon.

Jos työntekijä haluaa nostaa ennakonpidätysprosenttiaan, tulee tästä ilmoittaa palkanlaskentaan:

 • Pelkästä perusprosentin korotuksesta voi ilmoittaa henkilökohtaisella sähköpostilla osoitteeseen: palkat@kvps.fi

(Huom! Palkanlaskennassa ei voida muuttaa työntekijän vuositulorajaa ilman muutosverokortin toimittamista)

Matkat

Matkat toteutetaan työkohteeseen yleisillä kulkuneuvoilla tai yhteiskuljetuksella. Työntekijöille korvataan yksi edestakainen matka verollisena matkakorvauksena asumispaikkakunnan ja työkohteen välillä julkisten kulkuneuvojen mukaan, mikäli matka tapahtuu tapahtumassa tehtävää työtä varten. Jos Tukiliitto vastaa matkan kustannuksista (yhteiskuljetus tai muu vastaava), yhtä edestakaista matkaa ei korvata.

Kilometrikorvauksia maksetaan vain tapauksissa, jotka ovat erikseen sovittu tapahtuman vastuuhenkilön kanssa (suunnittelija, vetäjä, vastaava ohjaaja), esim. organisoitu yhteiskuljetus, tavaroiden kuljettaminen. Kotoa tapahtuva työssäkäynti päivittäin huomioidaan verotuksessa, jolloin matkakorvauksia työnantajan puolelta ei makseta.

Epäselvissä asioissa ota yhteys Kehitysvammaisten Tukiliiton vakituiseen henkilökuntaan.

4. Vertaisohjaaja

Vertaisohjaaja on henkilö, joka on itse käynyt saman tai samantapaisen kurssin.
Vertaisohjaajalla voi olla kokemusta ja osaamista tapahtuman aihepiiristä myös muuten.

Vertaisohjaaja opastaa, neuvoo ja tukee osallistujia tapahtumaan osallistumisessa.
Vertaisohjaaja kertoo omista kokemuksistaan ryhmälle.

Vertaisohjaaja ohjaa ryhmiä ja keskusteluita sovitusti ja suunnitellusti tapahtuman vetäjän kanssa.
Vertaisohjaajalla voi olla myös omia osuuksia.

Oma osuus voi olla esimerkiksi alustuspuheenvuoro johonkin käsiteltävään aiheeseen.
Osuudet suunnitellaan ja valmistellaan yhdessä vetäjän kanssa.

Vertaisohjaaja toimii ryhmässä yhdessä tapahtuman muiden työntekijöiden kanssa.
Vertaisohjaajan tapahtuman aikainen esimies on vetäjä.
Vertaisohjaaja saa tehtäviinsä tarvitsemansa tuen ja perehdytyksen.

Vertaisohjaajan läsnäoloajat

Vertaisohjaajan läsnäoloajan pituus tapahtumassa on noin 6–8 tuntia päivä.
Läsnäoloaika sovitaan vetäjän kanssa aina etukäteen.

Virallisen läsnäoloajan ulkopuolella vertaisohjaaja voi osallistua ohjelmaan osallistujan roolissa.
Läsnäoloaikoihin ei sisälly yöaikaa (21–06).

Vertaisohjaajan palkkio ja korvaukset

Vertaisohjaajalle maksetaan palkkio tehtävästä.
Palkkio on 80 € päivässä (2022).
Palkkio on verotettavaa tuloa.
Palkkio perustuu Me Itse ry:n kanssa samanlaiseen palkkiokäytäntöön.

Vertaisohjaaja toimittaa verokortin vetäjälle.

Vertaisohjaajalle maksetaan tarvittaessa matkat.
Vertaisohjaajalle kustannetaan ruokailu ja tarvittaessa majoitus.
Vertaisohjaaja on vakuutettu matkojen ja tehtävien suorittamisen ajan.

Tehtäviin saattaa kuulua myös etukäteisvalmistelua ja suunnittelua.
Tästä suunnittelusta maksetaan palkkio sekä mahdolliset matkakustannukset.
Vertaisohjaajan tehtävät sovitaan aina tapahtumakohtaisesti vastaavan työntekijän tai vetäjän kanssa.
Tästä syystä tehtävät ja vastuut voivat hieman olla erilaisia eri tapahtumissa.

5. Tapaturman sattuessa

Tukiliiton tilapäiset työntekijät ovat vakuutettuja työnantajan puolesta työmatkan ja työn keston ajaksi. Vakuutusyhtiö on If Vahinkovakuutus Oyj (tieto vuoden 2023 mukaan).  Jos tapahtuman aikana on käytössä vuokra-auto, siinä on kaikenvaravakuutus aina vuokrausyhtiön puolesta. Kun matkustetaan tapahtuman osallistujien kanssa, käytetään aina julkista liikennettä tai kuljetuspalveluita.

Työntekijät

Jos työntekijälle sattuu työtehtävissä tapaturma, vetäjällä on mukana vakuutustodistus tai vakuutuksen numero, jonka kanssa mennään lääkärin vastaanotolle. Pääsääntöisesti käytetään julkisia terveydenhoitopalveluja. Muista: aina lääkäriin, jos oma olo tapaturman jälkeen vähänkin arveluttaa.

Osallistujat

Tukiliiton tapahtumien osallistujat kuuluvat myös tapaturmavakuutuksen piiriin. Tapaturman sattuessa läheiset menevät osallistujan kanssa/osallistuja menee työntekijän kanssa lääkärin vastaanotolle. Jos työntekijä lähtee osallistujan kanssa, on hyvä mennä taksilla. Oman auton käyttöä ei suositella.

Rauhoittele osallistujaa tarvittaessa ja ole hänelle tukena koko lääkärireissun ajan. Ilmoita tapaturmasta aina vetäjälle ja tarpeen mukaan osallistujan yhteyshenkilölle. Muista ottaa kuitit (taksi, lääkkeet yms.) mukaan ja antaa ne tapahtuman vetäjälle/vastaavalle ohjaajalle.

Molemmissa tapauksissa

Tee tapaturmasta tai vahingonteosta raportti tai selonteko mahdollisimman pian tapaturman jälkeen. (Vahingonteko on esim. työntekijän silmälasien tai vaatteiden rikkoutuminen tapahtuman aikana.) Raportissa täytyy käydä ilmi mitä tapahtui, missä tapahtui, miten tapaturma tapahtui, ja keitä oli paikalla. Selitä tapaturma mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Raportti menee vakuutusyhtiölle ja työnantajalle.

Vakuutusasioissa kannattaa olla yhteydessä tapahtuman organisoinnista vastaavaan henkilöön, ja epäselvissä tilanteissa vakuutuksista vastaavaan henkilöön (Tukiliiton keskuksen puhelinnumero 0400 968 200, myös aiempi numero 0207 718 200 toimii edelleen, auki arkisin klo 8.30-15.30).

Perehdy aina tapahtuman ja tapahtumapaikan turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan. Tapahtuman turvallisuussuunnitelma käydään läpi tapahtuman aloituspalaverissa.

 Läheltä piti-tilanteet

Läheltä piti -tilanne tarkoittaa vaaratilannetta, jossa tapaturma tai väkivallan kohteeksi joutumisen uhka on ollut lähellä. Mitään ei kuitenkaan tällä kertaa tapahtunut. Tukiliitossa myös näistä tilanteista kerätään tietoa. Ilmoitusten avulla läheltä piti-tilanteista saadaan parempi kuva ja mahdollisesti kyetään välttämään vastaavia tilanteita tulevaisuudessa. Läheltä piti-tilanteista kerrotaan vastaavalle ohjaajalle tai vetäjälle, joka huolehtii niiden raportoinnista eteenpäin.

 Väkivaltatilanteet

Väkivalta Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n tapahtumissa voi tarkoittaa osallistujien, työtehtävissä olevien, vapaaehtoisten tai tapahtuman ulkopuolisten henkilöiden harjoittamaa väkivaltaa ja sillä uhkailua. Tukiliiton tapahtumissa pyritään ensisijaisesti välttämään ja ennakoimaan tilanteita, joissa voi syntyä väkivaltatilanne tai sen uhka.

Jos uhkaavaan tilanteeseen kuitenkin joutuu, on tärkeää

 •  pysytellä rauhallisena ja olla provosoitumatta.
 •  arvioida tilanne
 • perääntyä mahdollisuuksien mukaan tilanteesta
 • saada lapset ja erityistä tukea tarvitsevat osallistujat pois tilanteesta.

Jos näet väkivaltatilanteen, siihen on puututtava. Älä kuitenkaan mene keskelle väkivaltatilannetta yksin. Pyydä apua muilta ja hälytä apua hälytyskeskuksesta, numero 112.

Tilanteen jälkeen:

 • varmista, että uhrit saavat ensiapua
 • kutsu vetäjä ja vastaava ohjaaja paikalle jatkotoimia varten
 • jos on kyse perhetapahtumasta ja kyseessä on lapsi tai nuori, kutsutaan huoltaja/omainen paikalle
 • jos uhrin läheiset eivät ole paikalla, vetäjä/vastaava ohjaaja ottaa tarvittaessa yhteyshenkilöön/omaisiin
 • jos väkivallan uhri joutuu lähtemään terveyskeskukseen tai sairaalaan, tarvittaessa saattaja mukaan
 • vetäjä/vastaava ohjaaja huolehtii, että kaikkia tapahtumaan osallisina olleita henkilöitä kuullaan
 • mikäli tilanne vaatii jatkoselvittelyä, vetäjä/vastaava ohjaaja huolehtii kriisiryhmän kutsumisesta paikalle

Huolehtikaa siitä, että uhrit ja läsnäolijat saavat tarvittaessa tukea esimerkiksi Rikosuhripäivystyksestä puhelinnumero 116 006 (palvelee suomeksi ma–pe kello 9–20.00). Myös hälytyskeskukselta saa lisätietoa mahdollisista tilanteen käsittelymahdollisuuksista.

Tämän sivun sivupalkista löydät linkit Oikeusrekisteri-keskukseen (rikostaustaotteen tilaus),  Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimukseen sekä ensiapu- ja elvytysohjeisiin. Tutustu myös näihin.

Ohjaajan opas päivitetty 14.2.2023