Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kehitysvammainen koululainen voi saada aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuslain tai kehitysvammalain mukaisena toimintana.

Lapsen koulupäivä on usein vanhempien työpäivää lyhyempi. Koululaiselle voidaan järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuslain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella.

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslain 8 a luvussa. Toiminnan järjestäminen riippuu kunnasta. Kunta voi lain mukaan järjestää ja hankkia aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii aamu- ja iltapäivätoimintaa, sitä tulee tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa.

Opetushallitus on hyväksynyt aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet, joiden mukaan toiminta tulee järjestää. Perusteissa todetaan muun muassa, että erityistä tukea saavien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään muun aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä, mikäli mahdollista.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan periä kuukausimaksu

Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä maksettavaksi asiakasmaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävän kuukausimaksun määrän, joka saa olla enintään 120 euroa silloin, kun toimintaa järjestetään kolme tuntia päivässä, ja enintään 160 euroa silloin, kun toimintaa on neljä tuntia päivässä. Toimintaa voidaan järjestää enemmänkin kuin kolme tai neljä tuntia päivässä ja ylimenevistä tunneista voidaan periä maksu erikseen. Tämän ylimenevistä tunneista perittävän maksun suuruudesta ei ole säädetty laissa.

Maksu perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä.

Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja. Toiminnasta perittävä maksu tulee tarvittaessa jättää perimättä tai sitä tulee alentaa, jos maksu muuten esimerkiksi vaarantaisi perheen toimeentulon.

Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki on perusopetuslakiin nähden erityislaki, jota on sovellettava kehitysvammaisen koululaisen aamu- ja iltapäivähoitoon silloin, kun kaikille lapsille tarkoitetut perusopetuslain mukaiset palvelut eivät riitä vastaamaan lapsen hoidon tarpeeseen, tai hoidon tarpeen on katsottava johtuvan ensisijaisesti hänen kehitysvammastaan. Hoidon tarvetta arvioitaessa on huomioitava erityisesti lapsen ikä.

Koska aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuslain nojalla monissa kunnissa kaikille perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille, on perusteltua ajatella, että suurin osa oppilaista tarvitsee toimintaa iästään johtuen. Tätä vanhemmat oppilaat puolestaan tarvitsevat toimintaa nimenomaan erityisistä tarpeistaan johtuen. Siksi ainakin 9-vuotiaasta lähtien aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee järjestää sitä tarvitseville kehitysvammaisille oppilaille erityishuoltona, jolloin kuukausimaksua ei tule periä.

Erityishuoltona järjestetty iltapäivähoito on asiakkaalle maksutonta

Ensisijaisesti kehitysvammaisuuden perusteella annettu aamu- ja iltapäivätoiminta on katsottava kehitysvammalain 2 §:ssä tarkoitetuksi hoidoksi ja muuksi huolenpidoksi, joka on toteutettava lain mukaisena erityishuoltona. Kehitysvammaisen lapsen aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve tulee tällöin mainita erityishuolto-ohjelmassa (EHO). Aamu- ja iltapäivätoiminnan kirjaamista EHO:on pyydetään hyvinvointialueen sosiaalitoimelta. Kunta voi jatkossakin tuottaa kehitysvammalakiin perustuvaa aamu- ja iltapäiväaikaista toimintaa (yksilöllinen hoito ja muu huolenpito) silloin, kun se on hyvinvointialueen ja kunnan tehtäväkokonaisuuksien toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Kun hoidon tarve aiheutuu selkeästi lapsen kehitysvammasta, on iltapäivähoito erityishuoltona järjestettyä toimintaa ja asiakkaalle maksutonta. Maksuttomuus perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 4 §:n 2 kohtaan, jonka mukaan kehitysvammalaissa tarkoitettu erityishuolto on maksutonta. Hyvinvointialueen tulee huolehtia maksutta myös erityishuollon järjestämiseksi välttämättömistä kuljetuksista tai suorittaa niistä aiheutuvat kustannukset.

Hallinto-oikeuksista on saatu useita päätöksiä, joissa kehitysvammaisen koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan tarpeen on katsottu johtuvan ensisijaisesti kehitysvammasta eikä lapsen iästä.

Lainsäädäntöä

Perusopetuslaki 21.8.1998/628

Kehitysvammalaki 23.6.1977/519

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki 3.8.1992/734