Koulumatkat

Vammainen lapsi on usein oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen perus- tai esiopetukseen.

Peruskoulun oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen perusopetuslain 32 §:n mukaisesti silloin, jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista varten myönnettyyn avustukseen on myös silloin, kun koulumatka oppilaan iän ja muut olosuhteet huomioiden muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, vaaralliseksi tai rasittavaksi.

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, on oppilaalla vastaava oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.

Koulukuljetuksia koskee alkolukkopakko. Alkolukon käyttö on pakollista sellaisissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa, jotka järjestää esimerkiksi kunta, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja johon saadaan kunnan tai valtion tukea.

Lainsäädäntöä

Perusopetuslaki 21.8.1998/628

Alkolukkolaki 25.8.2016/730