Koulumatkat

Vammainen lapsi on usein oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen perus- tai esiopetukseen.

Peruskoulun oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen perusopetuslain 32 §:n mukaisesti silloin, jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista varten myönnettyyn avustukseen on myös silloin, kun koulumatka oppilaan iän ja muut olosuhteet huomioiden muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, vaaralliseksi tai rasittavaksi.

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, on oppilaalla vastaava oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.

Korkein hallinto-oikeus on katsonut ennakkotapauksen luonteisessa ratkaisussaan KHO 2019:7, että kun perusopetuslain 32 §:n mukaiseen koulumatkaetuuteen oikeutetun vammaisen lapsen koulupäivä oli keskeytetty vammasta johtuvan haastavan käytöksen vuoksi, lapselle oli myös tällaisena päivänä järjestettävä kuljetus kotiin, tarvittaessa saatettuna, tai myönnettävä huoltajalle riittävä avustus lapsen kuljettamiseen, jos huoltajan kanssa olisi sovittu, että hän hoitaisi tällaisessa tilanteessa oppilaan kuljetuksen. Opetuksen järjestäjän velvollisuutta huolehtia kuljetuksesta ei näin ollen yleensä poista se, jos oppilaan koulupäivä joudutaan vammasta johtuvista syistä päättämään normaalia aikaisemmin.

Koulukuljetuksia koskee alkolukkopakko. Alkolukon käyttö on pakollista sellaisissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa, jotka järjestää esimerkiksi kunta, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja johon saadaan kunnan tai valtion tukea.

Lainsäädäntöä

Perusopetuslaki 21.8.1998/628

Alkolukkolaki 25.8.2016/730