Apu ja tuki koulussa

Erityistä tukea saavalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tukitoimet.

Koulunkäyntiavustaja tukee oppilaan toimintakykyä

Koulutoimi myöntää tarvittaessa vammaiselle lapselle koulunkäyntiavustajan (avustajan työnimike voi olla myös koulunkäynnin ohjaaja). Lapsen erityisen tuen antamista koskevassa päätöksessä on määrättävä muun ohella oppilaan mahdolliset avustajapalvelut. Yleistä tai tehostettua tukea saavalla oppilaalla on tarvittaessa myös oikeus avustajaan. Tällöin avustajasta tehdään erillinen hallintopäätös.

Koulunkäyntiavustajan työn tarkoituksena on tukea oppilaan yksilöllistä toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena on oppilaan avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat. Koulunkäyntiavustajat tulisi palkata kerralla riittävän pitkäksi aikaa, jotta avustajasuhde olisi oppilaan koulunkäynnin kannalta mielekäs.

Avustaja voi olla koulukohtainen, eli auttaa oppilaita saman koulun eri luokissa. Hän voi myös olla ryhmäkohtainen, jolloin hän tukee yhden opetusryhmän eri oppilaita. Ryhmäkohtaisen avustajan pääasialliseksi työtehtäväksi voidaan myös määritellä tietyn oppilaan avustaminen niin, että hän avustaa muita oppilaita lähinnä kyseisen oppilaan ollessa poissa. Henkilökohtaisen avustajan tehtävänä on yhden oppilaan avustaminen. Avustaja toimii yhteistyössä opettajan kanssa ja hänen ohjeidensa mukaan.

Avustajantarpeen tueksi on yleensä syytä esittää lääkärinlausunto. Perusopetuslain 31 §:ssä on säädetty opetuksen maksuttomuudesta. Säännöksen 1 momentin mukaan vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on muun ohella oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Liikuttava koulupäivä -video (1:51 min). Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua toiminnalliseen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululiikuntaan ja muuhun koulun toimintaan. Yhdenvertainen osallistuminen perustuu lakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin.

Lainsäädäntöä

Perusopetuslaki 21.8.1998/628