Apu ja tuki koulussa

Erityistä tukea saavalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tukitoimet.

Koulunkäyntiavustaja tukee oppilaan toimintakykyä

Koulutoimi myöntää tarvittaessa vammaiselle lapselle koulunkäyntiavustajan (avustajan työnimike voi olla myös koulunkäynnin ohjaaja). Lapsen erityisen tuen antamista koskevassa päätöksessä on määrättävä muun ohella oppilaan mahdolliset avustajapalvelut. Yleistä tai tehostettua tukea saavalla oppilaalla on tarvittaessa myös oikeus avustajaan. Tällöin avustajasta tehdään erillinen hallintopäätös.

Koulunkäyntiavustajan työn tarkoituksena on tukea oppilaan yksilöllistä toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena on oppilaan avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa siten, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus korostuvat. Koulunkäyntiavustajat tulisi palkata kerralla riittävän pitkäksi aikaa, jotta avustajasuhde olisi oppilaan koulunkäynnin kannalta mielekäs.

Avustaja voi olla koulukohtainen, eli auttaa oppilaita saman koulun eri luokissa. Hän voi myös olla ryhmäkohtainen, jolloin hän tukee yhden opetusryhmän eri oppilaita. Ryhmäkohtaisen avustajan pääasialliseksi työtehtäväksi voidaan myös määritellä tietyn oppilaan avustaminen niin, että hän avustaa muita oppilaita lähinnä kyseisen oppilaan ollessa poissa. Henkilökohtaisen avustajan tehtävänä on yhden oppilaan avustaminen. Avustaja toimii yhteistyössä opettajan kanssa ja hänen ohjeidensa mukaan.

Avustajantarpeen tueksi on yleensä syytä esittää lääkärinlausunto. Perusopetuslain 31 §:ssä on säädetty opetuksen maksuttomuudesta. Säännöksen 1 momentin mukaan vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on muun ohella oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Puhetulkki minimoi kommunikaatioin haasteet opetuksessa

Perusopetuslain mukaan perusopetukseen osallistuvalla vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutonta tulkkausta. Peruskoulua käyvät lapset ja nuoret, saavat koulunkäyntiin tarvitsemansa tulkkauspalvelun kunnan opetustoimen kautta.

Kunta vastaa oppilaan tarvitseman tulkkauksen järjestämisestä, kun lapsi tai nuori on:

  • perusopetuksessa
  • leirikoulussa
  • esiopetuksessa
  • lisäopetuksessa (entinen 10. luokka).

Kela järjestää tulkkauspalvelun, jos oppivelvollisuusiän ohittanut henkilö suorittaa peruskouluopintoja tai oppilas tarvitsee tulkkausta aamupäiväpäivä- ja iltapäiväkerhoon.

Tulkin tehtävänä on, että oppilaan oikeus tulla ymmärretyksi ja ymmärtää toteutuu. Tulkki voi tukea ja kehittää lapsen kommunikaatiotaitoja sekä minimoida kommunikaation haasteita opetuksessa. Tulkki mahdollistaa kommunikoinnin oppitunneilla ja välitunnilla. Hän huolehtii yhdessä oppilaan kanssa kommunikoinnin apuvälineiden käytöstä. Tulkki on koko ajan oppilaan mukana mahdollistaen ja helpottaen kommunikointia toisten kanssa.

Tulkki mahdollistaa, että avustajan ja opettajan resurssit kohdentuvat oikein tarpeen ja ammattitaidon mukaan. Tulkki ei siis poissulje avustajan käyttöä, mikäli oppilas tarvitsee myös muissa asioissa tukea kuin kommunikaatiossa. Tulkki voi valmistaa myös pienimuotoista kommunikaatiomateriaalia tulkkauksen tueksi. Tulkki on henkilökohtainen oppilaalle.

***

Liikuttava koulupäivä -video (1:51 min). Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua toiminnalliseen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululiikuntaan ja muuhun koulun toimintaan. Yhdenvertainen osallistuminen perustuu lakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin.

Lainsäädäntöä

Perusopetuslaki 21.8.1998/628