Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentit

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen noudattamista valvova YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD committee) on hyväksynyt keskeisiä vammaissopimuksen artikloja koskevia yleiskommentteja (general comments). Yleiskommentit avaavat ja tarkentavat sopimuksen artiklojen sisältöä ja tulkintaa ja toimivat siten tärkeinä työkaluina vammaissopimuksen toimeenpanossa. Ne löytyvät englanniksi täältä. Joistain yleiskommenteista on tehty myös samoilta sivuilta löytyvät helppolukuisemmat englanninkieliset versiot.

Yleiskommenteista saatavilla käännöksiä

Ihmisoikeuskeskus on käännättänyt suomeksi neljä vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommenttia:

Löydät ihmisoikeuskeskuksen kääntämät yleiskommentit kootusti tältä sivulta.

Kehitysvammaisten Tukiliitossa on käännetty suomeksi kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta erittäin keskeinen itsenäistä elämistä ja osallisuutta yhteisössä (19 artikla) koskeva yleiskommentti nro 5. Voit lukea yleiskommentin kokonaisuudessaan ja sen tiivistelmän sivuillamme (pdf-tiedostot avautuvat uuteen ikkunaan):

19 artikla pähkinänkuoressa:
Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä

  • Kaikilla vammaisilla henkilöillä on oikeus valita ja päättää, miten, missä ja kenen kanssa he haluavat asua. Oikeus kuuluu jokaiselle vammaiselle henkilölle huolimatta hänen älyllisistä kyvyistään, kyvystään itsenäiseen toimintaan tai tuen tarpeestaan. Vammaisilla lapsilla on puolestaan oikeus kasvaa perheen kanssa omassa kodissa.
  • Jokaisella vammaisella henkilöllä on lisäksi oikeus valita ja päättää esimerkiksi päivittäisistä aikatauluistaan, rutiineistaan sekä omasta tavastaan ja tyylistään elää.
  • Jotta vammaiset henkilöt voivat tehdä mainittuja päätöksiä ja valintoja, yhteiskunnan pitää tunnustaa heidät oikeudellisina toimijoina (Vammaissopimus 12 artikla). Kaikkien vammaisten henkilöiden oikeudellisen toimijuuden toteutuminen edellyttää, että henkilöt saavat tarvittavaa tukea päätöksentekoon.
  • Oikeus itsenäiseen elämiseen ja osallisuuteen yhteisössä tarkoittaa myös sitä, että vammaisilla henkilöillä on oikeus yksilöllisiin tukipalveluihin. Vammaisilla henkilöillä on oikeus valita palvelut ja niiden tarjoajat omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti sekä saada tukea palveluiden käyttämiseen. Palveluiden tulee joustaa käyttäjän tarpeiden mukaan.
  • Yksilölliset tukipalvelut eivät tarkoita vain kotiin annettavia palveluita, vaan niitä on voitava saada esimerkiksi työssä, koulutuksessa, vapaa-ajan vietossa ja sosiaalisten suhteiden ylläpidossa muiden ihmisten kanssa.
  • Yksi itsenäisen elämisen ja osallisuuden yhteisössä mahdollistavista tukipalveluista on henkilökohtainen apu. Määräysvallan käyttäminen voi myös henkilökohtaisessa avussa tapahtua tuetun päätöksenteon avulla. Niille henkilöille, joilla on kommunikaatiossaan vaativia erityistarpeita, on tarjottava sopivaa tukea, jotta he voivat muodostaa ja välittää ohjeitaan, päätöksiään, valintojaan sekä mieltymyksiään ja saada ne tunnustetuiksi ja kunnioitetuiksi.
  • Koko väestölle tarkoitettujen palveluiden, kuten kirjastojen, sairaaloiden, koulujen ja internet-palveluiden tulee niin ikään olla vammaisten henkilöiden saatavilla ja saavutettavissa. Palveluiden on tarvittaessa mukauduttava vammaisten henkilöiden tarpeisiin.
  • Vammaisille henkilöille tarkoitettuja esteettömiä asuntoja tulee olla saatavilla riittävästi kaikilla yhteisön alueilla riippumatta siitä, asuuko vammainen henkilö yksin vai perheen kanssa. Itsenäistä elämistä ja osallisuutta koskeva oikeus ei toteudu täysimääräisesti silloin, jos vammaisille henkilöille tarjotaan asuntoja vain erityisesti heille tarkoitetuilta alueilta, asuinrakennuksista tai naapurustoista.
  • Itsenäistä elämistä ja osallisuutta yhteisössä koskevan oikeuden toteuttaminen edellyttää kaikenlaisten laitosmaisten asumispalvelujen lakkauttamista.