Muut ihmisoikeussopimukset

Vammaisten henkilöiden oikeuksia turvaavat myös useat muut Suomea sitovat kansainväliset tai alueelliset ihmisoikeussopimukset.

Suomi on sitoutunut YK:n vammaissopimuksen lisäksi moniin muihinkin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Näistä tärkeimpiä vammaisten henkilöiden oikeuksien näkökulmasta ovat YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista, YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus sekä Euroopan neuvoston piirissä hyväksytyt Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja. Lisäksi Euroopan unionissa voimassa olevat perusoikeudet on kirjattu EU:n perusoikeuskirjaan.

Joihinkin ihmisoikeussopimuksiin liittyy myös mahdollisuus valittaa tai kannella sopimuksen toteuttamista ja noudattamista valvovalle elimelle sopimuksen vastaisesta toiminnasta. Tämä edellyttää yleensä sitä, että kansalliset oikeussuojakeinot, on käytetty eli asiasta ei ole mahdollista Suomessa enää valittaa mihinkään eteenpäin.

Lisätietoja

Ihmisoikeuksista ja ihmisoikeussopimuksista löytyy paljon tietoa Ihmisoikeudet.net-sivustolta. Ulkoministeriön sivuilla on tietoa Suomea sitovista ihmisoikeussopimuksista ja niiden mukaisista raportoinneista sekä linkit sopimusteksteihin. Lapsen oikeuksista löytyy tietoa Lapsenoikeudet.fi -sivustolta.