Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen palveluissa on tiimityötä.

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on tiimityötä

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen vaatii luottamusta ja kaikkien osapuolten sitoutumista – niin henkilön itsensä kuin palveluiden johdon ja lähityöntekijöidenkin. Johto varmistaa toimintaedellytykset ja ulkoiset puitteet itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi. Johdon tehtävänä on lisäksi luoda itsemääräämisoikeutta toteuttavaa ilmapiiriä esimerkillään.

Henkilön itsensä ja ympäristön vaikutus käyttäytymiseen

Tutkimusten mukaan ympäristön vaikutus henkilön haastavaan käyttäytymiseen on huomattavasti suurempi kuin henkilöön itseensä liittyvien tekijöiden vaikutus. Tämä haastaa etsimään syitä haastavaan käyttäytymiseen ympäristöstä.

Rutiinit ovat usein tärkeitä ja turvallisia, mutta niiden noudattaminen ei saa olla kaavamaista tai ohittaa henkilön omaa tahtoa tai mieltymyksiä. Jos rutiineista muodostuu käytännössä sääntöjä, ne vaarantavat itsemääräämisoikeuden toteutumisen.

Asenne

Itsemääräämisoikeuden käyttämiseen kuuluu oikeus ottaa hallittuja riskejä. Asiakkaan tulee voida kokeilla uusia asioita niin, että mahdolliset riskit on huomioitu ja tehty asiakkaalle ymmärrettäviksi.

Verneri.net-sivustolta löytyy riskien arvioinnin työvälineitä, jotka auttavat arvioimaan riskejä ja niiden toteutumista ja asettamaan nämä perusteltuihin mittasuhteisiin.

Vuorovaikutus

Vuorovaikutuksen onnistuminen on avain itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Tilanne, jossa ilmenee haastavaa käyttäytymistä, liittyy lähes poikkeuksetta siihen, että vuorovaikutus on jollain tavalla epäonnistunut.

Kehitysvammalain säännökset edellyttävät, että henkilön palvelusuunnitelmaan tulee kirjata hänen käyttämänsä vuorovaikutuksen keinot ja menetelmät.

Papunetin sivuilta löytyy materiaalia ja vinkkejä toimivaan vuorovaikutukseen.

Savon Vammaisasuntosäätiön sivuilla on hyviä oppaita itsemääräämisoikeudesta ja vuorovaikutuksesta.

Tuettu päätöksenteko

Tuettu päätöksenteko on ehdoton edellytys itsemääräämisoikeuden toteutumiselle silloin, kun henkilöllä on vaikeuksia ymmärtää asioita, muodostaa mielipiteensä tai ilmaista sitä. Tuetusta päätöksenteosta on oma sivunsa.

Palvelut itsemääräämisoikeuden vahvistajana

On ehdottoman tärkeää, että vammainen henkilö pääsee itse arvioimaan omaa palveluntarvettaan, osallistumaan palvelusuunnitteluun ja palveluiden toteutuksen suunnitteluun sekä arviointiin, jos halutaan, että hänen omat voimavaransa saadaan käyttöön ja hänen itsemääräämisoikeuttaan vahvistettua.

Itsemääräämisoikeutta voi tukea kaikissa palveluissa. Parhaiten itsemääräämisoikeus toteutuu usein silloin, kun vammainen henkilö saa henkilökohtaista apua. Henkilökohtaisessa avussa vammainen henkilö saa itse päättää, mitä ja milloin tekee ja kenen kanssa. Silloin, kun avustaja työskentelee kehitysvammaisen henkilön kanssa, hän voi käyttää päätöksenteossa tukemista apuna pohdittaessa, mitä henkilö itse haluaa tehdä ja missä hän haluaa avustajan auttavan. Itsemääräämisoikeutta tulee tukea myös esimerkiksi asumispalveluissa.

Lainsäädäntö

Kehitysvammalaki 23.6.1977/519