Mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon apua voi saada?

Henkilökohtaista apua voi saada monenlaisiin tarkoituksiin tarpeiden mukaisin tuntimäärin.

Mihin tarkoitukseen henkilökohtaista apua voi saada?

Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua voidaan myöntää:

  • päivittäisiin toimiin,
  • työhön ja opiskeluun,
  • harrastuksiin,
  • yhteiskunnallinen osallistumiseen ja
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.

Päivittäisiä toimia ovat toiminnot, joita ihmiset tekevät elämässään joka päivä tai harvemmin, mutta kuitenkin toistuvasti tietyin aikavälein, kuten pukeutuminen, peseytyminen, ruoanlaitto, siivous ja muu kodinhoito, kaupassakäynti, lääkärikäynnit sekä muu asiointi.

Työ voi olla työsuhteessa tehtävän työskentelyn lisäksi yritystoimintaa. Opiskelun tulee puolestaan tähdätä johonkin tutkintoon tai ammattiin taikka vahvistaa henkilön ammattitaitoa tai työllistymisedellytyksiä. Tällaisena opiskeluna pidetään myös vammaisten valmentavaa koulutusta, eli TELMA:a (työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus) ja esimerkiksi ammatilliseen perustutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta TUVA:a.

Perusopetuksessa tarvittavan avustamisen järjestää vammaispalvelujen sijasta kunnan opetustoimi. Myös toisen asteen opinnoissa opetuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään erityisopetuksessa olevan opiskelijan riittävän avustamisen, mutta jos oppilaitoksesta ei saa riittävää apua, toisen asteen opintoihin voi saada vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua.

Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen myönnettävää henkilökohtaista apua kutsutaan usein vapaa-ajan avuksi. Vammainen henkilö päättää itse, mitä hän haluaa vapaa-ajallaan tehdä, ja hän on oikeutettu saamaan näihin tekemisiin tarvitsemansa henkilökohtaisen avun. Henkilökohtaista apua tulee myöntää myös ryhmämuotoisessa asumisessa asuvan vammaisen henkilön vapaa-ajan tekemisiin omassa kodissaan, jos hän ei saa niihin riittävää yksilöllistä apua asumisyksikön henkilökunnalta.

Kuinka paljon henkilökohtaista apua voi saada?

Henkilökohtaisen avun määrää arvioitaessa ratkaisevaa on vammaisen henkilön yksilöllinen avuntarve. Päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun apua tulee vammaispalvelulain mukaan järjestää siinä laajuudessa kuin se välttämättä on vammaiselle henkilölle tarpeen.

Vapaa-ajan apua on yleensä myönnettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa. Pienempi tuntimäärä voidaan myöntää vain henkilön hakiessa pienempää määrää tai jos on selvitetty, että suurempi tuntimäärä ei ole hänelle tarpeen. Jos taas osoitetaan henkilöllä olevan tarve 30 tuntia suuremmalle avustajatuntimäärälle kuukaudessa, hänellä on oikeus saada tätä todellista tarvettaan vastaava määrä vapaa-ajan avustajatunteja.

Palvelusuunnitelmalla ja sitä laadittaessa tehdyllä henkilön avun tarpeiden kartoituksella on suuri merkitys välttämättömän avun määrää arvioitaessa.

Lisätietoa

Henkilökohtaisesta avusta löytyy lisätietoa ja oikeuskäytäntöä THL:n ylläpitämästä Vammaispalvelujen käsikirjasta.

Lisätietoa TELMA:sta ja TUVA:sta löydät täältä sivuiltamme sekä Opintopolusta.

Lainsäädäntö

Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380