Saavutettavuus

Kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus saavutettaviin palveluihin, jotka edistävät mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tätä tavoittelemme

Tukiliiton tavoitteena on edistää kehitysvammaisen ihmisen mahdollisuuksia toimia tasavertaisena kansalaisena ja saada siihen tarvitsemansa tuen.

Saavutettavuus kuvaa sitä, kuinka helposti informaatiota, järjestelmää, laitetta, ohjelmaa tai palvelua voi käyttää riippumatta henkilön ominaisuuksista, esimerkiksi vamman tuomasta toimintarajoitteesta. Fyysinen esteettömyys on osa saavutettavuutta. Tärkeä osa saavutettavuutta on ymmärrettävä kieli ja henkilön saama tuki ja apu tarvittaessa. Saavutettavat palvelut ovat kaikille sopivia.

YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus edellyttää, että jäsenvaltiot tunnistavat ja poistavat saavutettavuuden esteet kaikilla elämänaloilla. Yksityisten ja julkisten palveluiden tulee olla kaikille saavutettavia. Jäsenvaltioiden täytyy järjestää koulutusta, avustajia ja apuvälineitä ja kehittää teknologiaa, joka edistää saavutettavuutta.

Nykytilanne

Kehitysvammaisten ihmisten kohdalla tasavertaisen osallistumisen keskeisimpiä esteitä ovat avustajien ja tuen puute sekä vaikeaselkoinen kieli. Myös digitaalisiin palveluihin siirtyminen tuo haasteita henkilöille, joiden vamma on ymmärtämisen alueella. Kehitysvammaiset henkilöt ovat harvoin palkkatyössä, josta syystä toimeentulo on tiukkaa. Asiakas- ja osallistumismaksut estävät palveluiden käyttöä ja moniin vapaa-ajan toimintoihin osallistumista.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Edistämme saavutettavuutta tuomalla esille kehitysvammaisten ihmisten tarpeita ammattilaisille ja omaisille suunnatuissa koulutuksissa ja viestinässä. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa selkeän viestinnän parantamiseksi. Vaikuttamistoiminnassamme edistämme henkilökohtaisen avun saatavuutta ja tuetun päätöksenteon kirjaamista palveluksi.

Tuemme vammaisia henkilöitä koulutusten ja kurssitoiminnan kautta tuomaan esille tuen tarpeitaan ja saavutettavuuden esteitä. Julkaisemme selkokielistä lehteä ja materiaalia eri teemoista.

Järjestön omassa toiminnassa huomioimme saavutettavuuden esimerkiksi viestinnässä, kotisivujen sisällön tuottamisessa, koulutuksissa ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Saavutettavuutta edistää myös järjestön koulutusten ja tilaisuuksien maksuttomuus.