Toimiva koti

Vammaisella henkilöllä on oikeus vamman vuoksi tarvittaviin asunnon muutostöihin sekä asuntoon kuuluviin välineisiin ja laitteisiin.

Esteetön asuminen

Asunnon muutostöiden sekä välineiden ja laitteiden korvaamisella pyritään mahdollistamaan vammaisen henkilön asuminen omassa kodissaan itsenäisesti. Vaikeavammaiselle henkilölle on korvattava asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisestä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos vammainen henkilö niitä vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Ylärajoja tai varallisuusharkintaa korvauksille ei ole asetettu, vaan hyvinvointialueen erityisenä, määrärahoista riippumattomana velvollisuutena on korvata muutostöiden, välineiden ja laitteiden osalta tarpeenmukaiset, todelliset ja kohtuullisina pidettävät kustannukset. Viime kädessä arvioinnin tulee perustua henkilön yksilölliseen avun tarpeeseen ja siihen, edistävätkö muutostyöt ja apuvälineet tai laitteet henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostyöt on tukitoimi, johon vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus, kun hän täyttää vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa määritellyt kriteerit. Suoritettaessa korvausta asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Vakituinen asunto voi oikeuskäytännön perusteella sijaita myös palvelutalossa.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät rakennustyöt kuten:

  • ovien leventäminen
  • luiskien rakentaminen
  • kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen
  • kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa suoritettavat rakennustyöt
  • muutostyöt valaistukseen, akustiikkaan ja kontrastipintoihin.

Asunnon muutostöinä korvataan muutostöiden lisäksi myös niiden suunnittelu ja esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä. Esimerkiksi piha-alueen turvallisuutta lisäävät muutostyöt, kuten pihan aitaaminen, voivat tulla korvattavaksi asunnon muutostöinä.

Vammaisella henkilöllä itsellään on päätösvalta muutostöistä, eikä hänellä ole velvollisuutta neuvotella töistä hyvinvointialueen kanssa etukäteen. Korvausta on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten synnystä. Muutostöistä ja muista toimenpiteistä, jotka katsotaan välttämättömiksi, korvataan kokonaan vain kohtuulliset kustannukset. Hyvinvointialue suorittaa arvioinnin kustannusten välttämättömyydestä ja kohtuullisuudesta joko etu- tai jälkikäteen. Hyvinvointialue voi myös vammaisen henkilön suostumuksella huolehtia muutostöiden toteuttamisesta itse.

Kohtuullisuus harkitaan keskimääräisten markkinahintojen sekä henkilölle sopivien ratkaisujen perusteella. Välttämättömyys arvioidaan vammaisen henkilön tarpeista lähtien. Arvioinnin suorittaminen vasta jälkikäteen voi kuitenkin johtaa ristiriitaisiin käsityksiin hyvinvointialueen ja vammaisen henkilön välillä muutosten välttämättömyydestä ja kohtuullisuudesta.

Jotta muutostöihin saisi tukea asuntoa vaihdettaessa, tulee muuton syy perustella hyvin. Syynä voi olla esimerkiksi perhetilanteen muutos, lapsen syntymä, lisääntynyt apuvälineiden tarve tai muuttaminen työn perässä.

Välineet ja laitteet

  • Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet sekä vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.
  • Muita laitteita voivat olla esimerkiksi porrashissi, nostolevy, turvahälytysjärjestelmä tai sähköinen ovenavausjärjestelmä.
  • Välineiden välttämättömyyden tulee johtua henkilön vammasta tai sairaudesta.

Päivittäisen suoriutumisen kannalta välttämättömien välineiden, koneiden ja laitteiden kustannuksista korvataan puolet. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt muutokset korvataan kokonaan. Hyvinvointialue voi myös antaa vastaavia välineitä korvauksetta vammaisen henkilön käytettäväksi.

Lainsäädäntöä

Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380 (9 §)

Vammaispalveluasetus 18.9.1987/759 (12 §)

Lisätietoa

Vammaispalvelujen käsikirjasta löytyy lisätietoa ja oikeuskäytäntöä asunnon muutostöistä.