3. Meidän kaikkien kunta mahdollistaa jokaisen osallistumisen

Tukiliitto vaatii kuntapäättäjiä varmistamaan, että kaikki voivat osallistua kunnassa.

Meidän kaikkien kunta varmistaa, että myös kehitysvammaiset ja vastaavaa tukea tarvitsevat ihmiset voivat osallistua kunnassa asiakkaina, toimijoina, kansalaisina ja vaikuttajina. Tämä on yksi Tukiliiton tavoitteista kevään 2021 kuntavaaleissa.

Tavoitteen toteutuminen vaatii tekoja:

Vammaiset ihmiset mukaan kunnan kehittämiseen

Kehitysvammaiset ja vastaavaa tukea tarvitsevat ihmiset perheineen on otettava mukaan kunnan ja palveluiden kehittämiseen sekä näitä koskevaan päätöksentekoon.

Kokemusasiantuntijuus on otettava käyttöön palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Kunnan pitää huolehtia, että kehitysvammaisten ihmisten ääni kuuluu lasten parlamenteissa, nuorisovaltuustoissa, vanhusneuvostoissa ja muissa kuntien vaikuttamistoimielimissä sekä esimerkiksi kuntakyselyissä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kunnan on varmistettava, että kehitysvammaiset ihmiset ovat edustettuina myös vammaisneuvostoissa, joilla on kunnissa suuri merkitys vammaisten henkilöiden oikeuksien ja palveluiden kannalta.

Jotta kehitysvammaiset ihmiset voivat vaikuttaa kaikkien yhteisiin asioihin, osallistumiseen pitää saada riittävää, esimerkiksi toisen ihmisen antamaa tukea. 

Vammaiset ihmiset näkyviin kuntastrategiassa ja hyvinvointikertomuksessa

Kehitysvammaiset ja vastaavaa tukea tarvitsevat ihmiset tulee huomioida keskeisissä kunnan toimintaa ja taloutta ohjaavissa välineissä, kuten kuntastrategiassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus näkyvät strategiassa joko konkreettisina tavoitteina tai läpileikkaavina arvoina.

Kehitysvammaiset ihmiset pitää huomioida myös kunnan hyvinvointikertomuksessa ja vammaispoliittisessa ohjelmassa. Hyvinvointikertomus ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa, ja vammaispoliittinen ohjelma linjaa puolestaan ne konkreettiset toimenpiteet, joilla kunnassa vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista.

Kehitysvammaiset ihmiset pitää osallistaa niin kuntastrategian, hyvinvointikertomuksen kuin vammaispoliittisen ohjelmankin laatimiseen.

Tuettu päätöksenteko käyttöön

Kunnan pitää huomioida YK:n vammaissopimukseen pohjautuva oikeus tuettuun päätöksentekoon, jotta kaikki kuntalaiset voivat olla aktiivisia toimijoita. Tuettua päätöksentekoa on mahdollista myöntää vammaislainsäädännön tarkoittamana tarpeenmukaisena palveluna. Päätöksenteon tuki voi tarkoittaa myös epävirallisia tuen muotoja, kuten vertaistuen tarjoamista. Oikeutta tuettuun päätöksentekoon edistää lisäksi se, että vaihtoehtoisten kommunikointitapojen käyttäminen ja esimerkiksi avustajan mukanaolo mahdollistetaan kaikissa kunnan palveluissa. 

Kunnan viestintä saavutettavaksi

Kunnan pitää viestiä niin, että tieto on saavutettavaa myös kehitysvammaisille ja vastaavaa tukea tarvitseville ihmisille. YK:n vammaissopimus edellyttää, että vammaiset henkilöt voivat vastaanottaa tietoa ja ajatuksia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tämän oikeuden toteutuminen edellyttää, että kunnan asioista viestitään ymmärrettävässä muodossa, esimerkiksi selkokielellä. Koronaviruspandemia on entisestään alleviivannut, miten tärkeää on, että yhdenvertainen oikeus tietoon pääsemiseksi toteutuu. 

Kunnan viestinnän pitää olla saavutettavaa kaikkialla, muun muassa internetissä ja yleisesti kaupunkikuvassa. Kunnan pitää viestiä saavutettavasti myös vapaa-ajan viettoon liittyvistä palveluista ja kaikille kuntalaisille suunnatuista tapahtumista. 

Kouluympäristön saavutettavuus paremmaksi

Kunnan pitää varmistaa, että koulu ja oppimisympäristöt ovat saavutettavia myös kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Jokaisen oppilaan pitää saada riittävästi yksilöllisen tarpeen mukaista opiskelun ja koulunkäynnin tukea. Omannäköinen koulupäivä ei ole kaikille sama, mutta kaikilla pitää olla oikeus valita. Yleisopetuksen ryhmässä oleminen ei saa estyä sen vuoksi, että tarjolla ei ole riittävää tukea. 

Vapaa-ajan mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille

Kunnan pitää huolehtia siitä, että kunnan vapaa-ajan palvelut ja tapahtumat ovat saavutettavia myös kehitysvammaisille ihmisille. YK:n vammaissopimus edellyttää, että vammaiset henkilöt voivat osallistua kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan ja urheiluun yhdenvertaisesti. Kehitysvammaisilla lapsilla pitää olla mahdollisuus harrastaa ja viettää vapaa-aikaa yhdessä ikätovereidensa kanssa.