hero_image.alt

Me Itse ry:n säännöt

Me Itse ry opastaa ja kannustaa jäseniään omien oikeuksien puolustamisessa.

Me Itse ry opastaa ja kannustaa jäseniään
omien oikeuksien puolustamisessa.
Me Itse ry:n säännöt voit lukea tältä sivulta.

 

Yhdistyksen säännöt

Nimi: ME ITSE ry

Kotipaikka: Tampere

Osoite: Pinninkatu 51, 33100 Tampere

Rekisterinumero: 176.512

Merkitty rekisteriin: 14.5.1999

Jäljennös annettu: 26.8.2014

 

1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on ME ITSE ry

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere toimialue Suomi.

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä Me Itseksi.

 

2 TARKOITUS

Me Itsen tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten osallisuutta, itsemääräämisoikeuden toteutumista, yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja hyvää elämänlaatua.

 

3 TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Me Itse

– toimii valtakunnallisesti kehitysvammaisten ihmisten kokoavana voimana ja tukena,

– opastaa ja kannustaa jäseniään omien oikeuksien puolustamisessa ja valvomisessa,

– tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja, joiden tavoitteena on parantaa kehitysvammaisten ihmisten elämää,

– järjestää koulutustoimintaa kehitysvammaisille ihmisille,

– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa,

– toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen muiden ryhmien kanssa sekä

– edustaa jäseniään muussa kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.

 

4 TOIMINNNAN RAHOITUS

Toimintansa harjoittamiseksi Me Itse voi pitää kioskia tai kahvilaa, myydä muistoesineitä ja lahjatavaroita ja tai harjoittaa kustannustoimintaa. Lisäksi Me Itse voi järjestää arpajaisia, rahankeräystä ja maksullisia tilaisuuksia.

Me Itse voi vastaanottaa avustuksia tai muita lahjoituksia.

ME Itse voi harjoittaa muuta toimintansa rahoittamiseksi tarpeellista yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Toimintaansa varten Me Itse hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.

 

5 JÄSENET

ME Itsen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista ja hyväksyy nämä säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on toiminut erityisen aktiivisesti Me Itsen hyväksi ja edistänyt Me Itsen toimintaa.

Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy Me Itsen hallitus.

Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan kutsuu hallituksen esityksestä vuosikokous.

Kunniapuheenjohtajan valinta edellyttää, että esitystä kannattaa vuosikokouksessa vähintään kolme neljäsosaa vuosikokouksessa annetuista äänistä.

 

6 JÄSENMAKSU

Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu. Me Itsen vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruuden seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu tulee olla korkeampi kuin varsinaisen jäsenen.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

7 JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle. Erota voi myös siten, että ilmoittaa suullisesti erostaan yhdistyksen kokouksessa, jonka pöytäkirjaan asia merkitään.

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta peräkkäin maksamatta. Eronneeksi katsomisesta päättää hallitus. Ero tulee voimaan, kun hallitus on kirjannut erottamisen pöytäkirjaansa. Päätöksestä ei voi valittaa.

Me Itsen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä velvoitteensa, ei enää täytä jäsenyyden ehtoja tai joka on omalla käytöksellään vahingoittanut Me Itseä.

 

8 PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄJÄT JA MUUT TOIMIELIMET

Me Itsen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Oikeudellisesti Me Itseä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus.

Käytännön toimintaa ohjaa hallituksen alaisuudessa toimiva johtoryhmä.

 

9 YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen kokous (Me Itsen vuosikokous) pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, mikäli vähintään yksi kymmenesosa Me Itsen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä 60 vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön saapumisesta.

 

Aloiteoikeus

Aloiteoikeus on varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä.

Aloite on jätettävä Me Itsen hallitukselle vähintään 45 vuorokautta ennen vuosikokousta.

 

Kokouskutsu

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

Äänivalta

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

 

Läsnäolo- ja puheoikeus

Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä, tilintarkastajalla/toiminnantarkastajalla ja varatilintarkastajalla/varatoiminnantarkastajalla sekä vuosikokouksen kokousvirkailijoiksi määräämillä henkilöillä on aina puheoikeus.

Vuosikokous voi sallia läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

 

Asian ratkaiseminen äänestyksellä

Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Jos äänet menevät tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee. Jos suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä tai vaalissa äänet menevät tasan tuloksen ratkaisee arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.

 

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

– Esitellään toimintakatsaus, tuloslaskelma ja tase sekä tilin-/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta.

– Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

– Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

– Valitaan edustajat ja varaedustajat Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokoukseen kuluvalle kalenterivuodelle.

– Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi.

– Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

– Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja. Puheenjohtajan tulee olla kehitysvammainen henkilö.

– Valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajan tulee olla kehitysvammainen henkilö.

– Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

– Valitaan johtoryhmän jäsenet.

– Puheenjohtajat, Me Itse ry:n hallituksen jäsenet ja Me Itse ry:n johtoryhmän jäsenet valitaan vuosikokouksessa joka kolmas vuosi.

– Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja taikka yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä.

– Päätetään aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen mukaisesti esitetyistä asioista.

 

Ylimääräisessä vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

Ylimääräisessä vuosikokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

 

10 ME ITSEN HALLITUS

Hallitukseen kuuluu 3 – 5 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä,
jotka hyväksyvät Me Itsen tarkoituksen.

Hallituksen jäsenten tulee edistää ja kehittää kehitysvammaisten henkilöiden itsenäistä toimintaa yhdistyksessä ja sen ulkopuolella.

Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Muut toimihenkilöt hallitus voi valita keskuudestaan tai kutsua ulkopuolelta.

Sama henkilö voi olla hallituksessa enintään kaksi toimintakautta peräkkäin.

 

Päätöksenteko

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai jos hän on estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä läsnä.

Kullakin jäsenellä on yksi ääni hallituksen kokouksessa. Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

– johtaa yhdistyksen toimintaa

– valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle,

– hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,

– huolehtia yhdistyksen taloudesta, omaisuuden hoidosta ja kirjanpidosta sekä tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.

 

11 JOHTORYHMÄ

Johtoryhmän muodostavat kolmeksi kalenterivuodeksi valittavat Me Itsen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajina voi toimia enintään kaksi toimikautta.

Lisäksi johtoryhmään kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 muuta jäsentä.

Johtoryhmän jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Sama henkilö voi olla johtoryhmässä enintään kaksi toimikautta peräkkäin.

Johtoryhmän jäsenten valinta suoritetaan joka kolmas vuosi.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnat suoritetaan eri vuonna kuin muiden johtoryhmän jäsenten valinta.

 

Johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmän tehtävänä on suunnitella ja kehittää Me Itsen toimintaa siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää Me Itsen tarkoitusta.

Johtoryhmä hoitaa Me Itsen edunvalvontatyötä ja pitää yhteyttä kehitysvammaisten ihmisten parissa toimiviin yhteisöihin, säätiöihin ja viranomaisiin.

Johtoryhmä tekee toiminnasta esitykset hallitukselle, jonka tulee päätöksenteossa kunnioittaa johtoryhmän näkemyksiä.

 

12 TOIMIKUNNAT

Hallituksen tulee valita tarvittavat alaisuudessaan toimivat toimikunnat edistämään Me Itsen tarkoituksen toteutumista. Enemmistä toimikuntien jäsenistä tulee olla kehitysvammaisia henkilöitä. Yhdistyksen työntekijä tai muu vastaava työntekijä toimii toimikunnassa sihteerinä ja vastaa käytännön järjestelyistä.

 

13 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vammaistyön suunnittelija, kaksi aina yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän yhdistyksen muun luottamus- tai toimihenkilön kanssa.

 

14 TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan on palautettava asiakirjat tilin-/toiminnantarkastus-kertomuksineen seitsemän vuorokauden kuluessa.

Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan tulee olla riittävästi perehtyneitä tehtäviinsä.

 

15 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan enemmistö annetuista äänistä.

 

16 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään 60 vuorokautta. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat johonkin yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan, jonka viimeinen yhdistyksen kokous päättää.

 

Merja Hakala.

Merja Hakala

Vammaistyön suunnittelija

Puhelinnumero: 050 4286 050

Sähköposti: merja.hakala@meitse.fi

Me Itse ry
Pinninkatu 51
33100 Tampere

Me Itse ry:n toimiston numero on 0400 426 535.

Me Itse ry:n toimistolle voi soittaa
tiistaisin kello 9 – 13,
keskiviikkoisin kello 9 – 13
ja torstaisin kello 9 – 13.

Sirkka Nikulainen.

Sirkka Nikulainen

Suunnittelija

Puhelinnumero: 050 4654 656

Sähköposti: sirkka.nikulainen@meitse.fi

Me Itse ry
Pinninkatu 51
33100 Tampere

Me Itse ry:n toimiston numero on 0400 426 535.

Me Itse ry:n toimistolle voi soittaa
tiistaisin kello 9 – 13,
keskiviikkoisin kello 9 – 13
ja torstaisin kello 9 – 13.

 

0 Ostoskori