Me Itse ry:n säännöt

Me Itse ry opastaa ja kannustaa jäseniään omien oikeuksien puolustamisessa.

Me Itse ry opastaa ja kannustaa jäseniään
omien oikeuksien puolustamisessa.
Me Itse ry:n säännöt voit lukea tältä sivulta.

 

Yhdistyksen säännöt

Nimi: ME ITSE ry

Kotipaikka: Tampere

Osoite: Pinninkatu 51, 33100 Tampere

Rekisterinumero: 176.512

Merkitty rekisteriin: 14.5.1999

Jäljennös annettu: 26.8.2014

 

1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on ME ITSE ry

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere toimialue Suomi.

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä Me Itseksi.

2 TARKOITUS

Me Itsen tarkoituksena on edistää
kehitysvammaisten osallisuutta,
itsemääräämisoikeuden toteutumista,
yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja
hyvää elämänlaatua.

3 TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Me Itse

– toimii valtakunnallisesti kehitysvammaisten ihmisten
kokoavana voimana ja tukena,

– opastaa ja kannustaa jäseniään omien oikeuksien
puolustamisessa ja valvomisessa,

– tekee ehdotuksia ja antaa lausuntoja, joiden
tavoitteena on parantaa kehitysvammaisten ihmisten elämää,

– järjestää koulutustoimintaa kehitysvammaisille ihmisille,

– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa,

– toimii yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja
muiden ryhmien kanssa sekä

– edustaa jäseniään muussa kansallisessa
ja kansainvälisessä toiminnassa.

4 TOIMINNNAN RAHOITUS

Toimintansa harjoittamiseksi Me Itse voi pitää kioskia tai kahvilaa,
myydä muistoesineitä ja lahjatavaroita ja tai harjoittaa kustannustoimintaa.
Lisäksi Me Itse voi järjestää arpajaisia, rahankeräystä ja maksullisia tilaisuuksia.

Me Itse voi vastaanottaa avustuksia tai muita lahjoituksia.

ME Itse voi harjoittaa muuta toimintansa rahoittamiseksi tarpeellista
yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa, joka
välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen
taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Toimintaansa varten Me Itse hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.

5 JÄSENET

ME Itsen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö,
joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista
ja hyväksyy nämä säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö,
säätiö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,
joka on toiminut erityisen aktiivisesti Me Itsen hyväksi
ja edistänyt Me Itsen toimintaa.

Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy
Me Itsen hallitus.

Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan kutsuu
hallituksen esityksestä vuosikokous.

Kunniapuheenjohtajan valinta edellyttää, että
esitystä kannattaa vuosikokouksessa vähintään
kolme neljäsosaa vuosikokouksessa annetuista äänistä.

6 JÄSENMAKSU

Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen on suoritettava
vuosittain jäsenmaksu. Me Itsen vuosikokous päättää
jäsenmaksun suuruuden seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu tulee olla korkeampi
kuin varsinaisen jäsenen.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

7 JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle.
Erota voi myös siten, että ilmoittaa suullisesti erostaan
yhdistyksen kokouksessa, jonka pöytäkirjaan asia merkitään.

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä,
jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta peräkkäin
maksamatta.
Eronneeksi katsomisesta päättää hallitus.
Ero tulee voimaan, kun hallitus on kirjannut erottamisen
pöytäkirjaansa. Päätöksestä ei voi valittaa.

Me Itsen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen,
joka on jättänyt täyttämättä velvoitteensa,
ei enää täytä jäsenyyden ehtoja tai joka on
omalla käytöksellään vahingoittanut Me Itseä.

8 PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄJÄT JA MUUT TOIMIELIMET

Me Itsen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Oikeudellisesti Me Itseä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus.

Käytännön toimintaa ohjaa hallituksen alaisuudessa toimiva johtoryhmä.

9 YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen kokous (Me Itsen vuosikokous) pidetään
vuosittain helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli
yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi.
Kokous on pidettävä myös, mikäli vähintään yksi kymmenesosa
Me Itsen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti hallitukselta
erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten.
Kokous on pidettävä 60 vuorokauden kuluessa
asianmukaisen pyynnön saapumisesta.

Aloiteoikeus

Aloiteoikeus on varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla
tai kunniajäsenellä.

Aloite on jätettävä Me Itsen hallitukselle vähintään
45 vuorokautta ennen vuosikokousta.

Kokouskutsu

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjeellä vähintään
14 vuorokautta ennen kokousta.
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Äänivalta

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi ääni.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus,
mutta ei äänioikeutta.

Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä,
tilintarkastajalla/toiminnantarkastajalla ja
varatilintarkastajalla/varatoiminnantarkastajalla
sekä vuosikokouksen kokousvirkailijoiksi määräämillä
henkilöillä on aina puheoikeus.

Vuosikokous voi sallia läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

Asian ratkaiseminen äänestyksellä

Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä,
ellei näissä säännöissä toisin määrätä.
Jos äänet menevät tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Jos suljetuin lipuin toimitetussa äänestyksessä tai
vaalissa äänet menevät tasan tuloksen ratkaisee arpa.
Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

– Esitellään toimintakatsaus, tuloslaskelma ja tase
sekä tilin-/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta.

– Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

– Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille.

– Valitaan edustajat ja varaedustajat Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n
liittokokoukseen kuluvalle kalenterivuodelle.

– Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi.

– Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

– Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja.
Puheenjohtajan tulee olla kehitysvammainen henkilö.

– Valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja.
Varapuheenjohtajan tulee olla kehitysvammainen henkilö.

– Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

– Valitaan johtoryhmän jäsenet.

– Puheenjohtajat, Me Itse ry:n hallituksen jäsenet ja
Me Itse ry:n johtoryhmän jäsenet valitaan
vuosikokouksessa joka kolmas vuosi.

– Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
taikka yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä.

– Päätetään aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen mukaisesti esitetyistä asioista.

Ylimääräisessä vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

Ylimääräisessä vuosikokouksessa käsitellään ne asiat,
joita varten se on kutsuttu koolle.

10 ME ITSEN HALLITUS

Hallitukseen kuuluu 3 – 5 varsinaista jäsentä sekä
kaksi varajäsentä,
jotka hyväksyvät Me Itsen tarkoituksen.

Hallituksen jäsenten tulee edistää ja kehittää
kehitysvammaisten henkilöiden itsenäistä toimintaa
yhdistyksessä ja sen ulkopuolella.

Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Muut toimihenkilöt hallitus voi valita keskuudestaan
tai kutsua ulkopuolelta.

Sama henkilö voi olla hallituksessa enintään
kaksi toimintakautta peräkkäin.

Päätöksenteko

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai jos hän on estynyt,
varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet
hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä läsnä.

Kullakin jäsenellä on yksi ääni hallituksen kokouksessa.
Asiat ratkaistaan äänestyksessä ehdottomalla enemmistöllä.
Jos äänet menevät tasan, kokouksen puheenjohtajan kanta ratkaisee,
vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

– johtaa yhdistyksen toimintaa

– valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
ja kutsua kokoukset koolle,

– hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,

– huolehtia yhdistyksen taloudesta, omaisuuden hoidosta ja kirjanpidosta
sekä tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.

11 JOHTORYHMÄ

Johtoryhmän muodostavat kolmeksi kalenterivuodeksi valittavat
Me Itsen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Puheenjohtajina voi toimia enintään kaksi toimikautta.

Lisäksi johtoryhmään kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 muuta jäsentä.

Johtoryhmän jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.
Sama henkilö voi olla johtoryhmässä enintään kaksi toimikautta peräkkäin.

Johtoryhmän jäsenten valinta suoritetaan joka kolmas vuosi.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnat suoritetaan
eri vuonna kuin muiden johtoryhmän jäsenten valinta.

Johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmän tehtävänä on suunnitella ja kehittää
Me Itsen toimintaa siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla
edistää Me Itsen tarkoitusta.

Johtoryhmä hoitaa Me Itsen edunvalvontatyötä ja
pitää yhteyttä kehitysvammaisten ihmisten parissa toimiviin
yhteisöihin, säätiöihin ja viranomaisiin.

Johtoryhmä tekee toiminnasta esitykset hallitukselle,
jonka tulee päätöksenteossa kunnioittaa johtoryhmän näkemyksiä.

12 TOIMIKUNNAT

Hallituksen tulee valita tarvittavat alaisuudessaan
toimivat toimikunnat edistämään Me Itsen tarkoituksen toteutumista.
Enemmistä toimikuntien jäsenistä tulee olla kehitysvammaisia henkilöitä.
Yhdistyksen työntekijä tai muu vastaava työntekijä toimii toimikunnassa
sihteerinä ja vastaa käytännön järjestelyistä.

13 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja vammaistyön suunnittelija,
kaksi aina yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen määräämän
yhdistyksen muun luottamus- tai toimihenkilön kanssa.

14 TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut
talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle
viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan on palautettava
asiakirjat tilin-/toiminnantarkastus-kertomuksineen
seitsemän vuorokauden kuluessa.

Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan
tulee olla riittävästi perehtyneitä tehtäviinsä.

15 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa
yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan enemmistö
annetuista äänistä.

16 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä
tulee olla vähintään 60 vuorokautta.
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi
luovutetaan sen varat johonkin yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan
toimintaan, jonka viimeinen yhdistyksen kokous päättää.