hero_image.alt

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toiminta on Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Teatteri Telakan kehittämä ryhmätyöskentelyn muoto.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toimintaa on kehitetty erilaisissa hankkeissa vuodesta 2011. Teatterilähtöinen työskentely rohkaisee etsimään mielipiteitä ja toiminaan tasavertaisena kansalaisena.

Roolityöskentelyllä ryhmissä houkutellaan esiin kehitysvammaisten ihmisten omakohtaisia ja luovia ratkaisuja käsiteltävään asiaan tai ongelmaan. Ryhmässä kokemuksellinen ja taitoja kartuttava oppiminen helpottaa jokaisen ominta tapaa ilmaista itseään.

Vuorovaikutuksen merkitys
Hyvä itsetunto ja rohkeus omien mielipiteiden esittämiseen vaikuttavat valmiuksiin toimia tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Kehitysvammaisen henkilön lähi-ihmiset kuten omaiset, ystävät, asuntola tai toimintakeskuksen työntekijät ovat tärkeässä roolissa. Teatterista voimaa vuorovaikutukseen toiminnassa lähi-ihmiset ovat ryhmätoiminnassa mukana. Lähi-ihmisten osallistuminen aktivoi opittujen taitojen käyttöä arjessa. Ryhmätoiminnan tavoitteita ovat
– Oman itseilmaisun löytäminen
– Yhteiskunnan jäsenenä näkyminen ja vaikuttaminen
– Ratkaisujen löytäminen arjen ongelmiin ja toimintamalleihin.

Teatterilähtöisen työskentelyn tavoitteena ei ole tehdä teatteriesityksiä. Esityksiä saa syntyä, jos esitykselle tulee tarve. Työskentelyssä omat elämykset, luovat voimavarat, osallisuus ja vuorovaikutus toisten kanssa mahdollistivat voimaantumisen, itsensä tuntemisen ja kehittämisen.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen toiminnassa on vuorovaikutus ja ymmärrys, mutta se samalla antaa kokemuksia ja lisää tietoisuutta eri taiteenlajeista.

Ryhmäläisten kokemuksia
Ryhmäläiset ovat kokeneet teatteriryhmässä toimimisen tärkeänä ja arkeen iloa tuovana asiana. Ryhmissä suunnitellaan omaa toimintaa ja ryhmäkertoja odotetaan kovasti, vaikka ryhmissä välillä keskustellaan hankalistakin asioista. Ryhmässä tunnistetaan ihmisen erilaisia rooleja, joka on äärettömän hyvä, koska arjessa lähiyhteisö koostuu pääasiallisesti palkatuista ihmisistä. Mitä pidempään ryhmät toimivat, sitä rohkeammin ryhmäläiset tuovat esille omia ajatuksiaan, ideoitaan ja kokemuksiaan.
(Kuva: Katja Korpela)

Erityishaaste on, että tämän päivän työ asuntoloissa ja työtoiminnoissa on ajettu resursseiltaan minimiin ja tehtävistä irtaantuminen työntekijöille on todella vaikeaa. Jotta toiminta voidaan saada yhteiseksi, on sitä tehtävä yhdessä ja toiminnalle on löydettävä yhteinen merkitys ja mielekkyys. Työntekijät ovat kokeneet toiminnan merkitykselliseksi ja sen vaikutus ryhmään on ollut positiivinen.

Teatterilähtöinen toiminta
Harjoitukset joita ryhmissä toteutetaan perustuvat teatteri harjoitteisiin ja ne ovat valikoituneet vuorovaikutusta tukeviksi. Harjoitteiden tukena käytämme kuvia, selkeää kieltä ja tukiviittomia ymmärryksen tukena.

Ryhmäkerran rakenne
Ryhmäkerta kestää 1,5 tuntia ja sillä on oma lukujärjestyksensä. Sama järjestys tuo tuttuutta, toistuvuutta ja turvallisuutta. Ryhmä alkaa aina kuulumiskierroksella, jossa jokainen saa kertoa sen mitä itse haluaa omista kuulumisistaan. Seuraavaksi palataan muistelemaan edellistä kertaa valokuvien kautta, jonka jälkeen kerrotaan mitä tänään ryhmässä tapahtuu. Lämmittely harjoitukset vievät toimintaan, joka voi olla esimerkiksi pienten tarinoiden tekemistä kuvakorteista. Lopussa on päiväkirjojen kirjoittaminen.
(Kuva: Anne Vuorenpää, Oloutumisrinki)

Valokuvat muistin tukena
Ryhmissä kuvataan paljon. Valokuvissa on tapahtumia, harjoituksia, eleitä ja ilmeitä. Kuvat tulostetaan seuraavaa kertaa varten, jolloin kuvien kautta palataan muistelemaan mitä tapahtui. Kuvat ovat muistin tukena ja tuovat harjoituksiin jatkumon.

Tavoitteellinen toiminta
Olemme käyttäneet ryhmien omien tavoitteiden asettelussa tavoitepuu-mallia. Tavoite puun oksille on kerätty jokaisen ryhmäläisen henkilökohtaisia tavoitteita ryhmätoimintaan. Tavoitteiden henkilökohtaista seurantaa on toteutettu myös päiväkirjan avulla. Päiväkirjassa on ollut oma sivu jokaiselle ryhmäkerralle, jossa omaa aktiivisuutta ja oloa on arvioitu fiilismittarilla. Lisäksi päiväkirjaan on voinut piirtää tai kirjoittaa ajatuksia päivän harjoituksista sekä miettiä omaa tähtihetkeä. Päiväkirja on toiminut muistin tukena ja ryhmäkertojen yhdistävänä tekijänä.

Yhteistyö
Kulttuurin ja sosiaalialan ammattilaisen yhdistäminen toimivaksi työpariksi on ollut Teatterista voimaa vuorovaikutuksessa yksi pitkäkestoisista tehtävistä. Työparityö vaati harjoittelua, puhumista ja kuuntelemista sekä roolien auki puhumista ja sopimista. Työparina ovat toimineet Petri Mäkipää (teatteriopettaja Teatteri Telakka) ja Anne Vuorenpää (koulutussuunnittelija/sosionomi AMK, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry).

Moniammatillisuus tuo esiin miksi kysymyksiä: Miksi teen niin kuin teen ohjatessani, miksi jokin toimii ja miksi jokin ei, miksi en voisi tehdä toisin. Moniammatillisuus näkyy myös eri taiteenlajien kirjona. Ohjaajien osaamisena on ollut tanssi, varjoteatteri, sirkus, nukketeatteri jne.

Teijo-hankkeen yhteistyö
Vuonna 2015 – 2016 Teatterista voimaa vuorovaikutukseen toiminta oli osana pirkanmaalaista Teijo-hanketta. Teijo – Tee se itse taidetta kokosi yhteen neljä kulttuurin toimijaa ja 10 sosiaali- ja terveysalan toimijaa Pirkanmaalla. Vuonna 2016 – 2017 Teijo-hanke oli osa valtakunnallista % kärkihanketta. Vuonna 2017 % TAIDETTA toiminnassa oli mukana jo neljäntoista SOTE- ja kulttuurialan toimijaa.

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan kestäviä ja monistettavia malleja kulttuuri- ja taidetoiminnan toteuttamiseksi SOTE- ja kulttuurisektorien yhteistyönä sekä mallinnetaan alueellista SOTEKU-yhteistyötä (TEIJO-aluekeskus). Hankkeen perustana on luottamuksellinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö kulttuuri- ja SOTE -kumppanien välillä, laaja asiantuntemus erilaisten SOTE- ja kulttuurirakenteiden lainalaisuuksista, osallistujien elämäntilanteista ja toimintaympäristöistä. Toiminnassa on käytössä monimuotoiset osallistavat taidemenetelmät ja laaja eri taiteen lajien kirjo (mm. musiikki, tanssi, sirkus, teatteri ja kuvataide). Taide ja kulttuuritoimintaa toteutetaan osallistujalähtöisesti eri toimintaympäristöissä; osallistujien luona ja kulttuurilaitoksissa.” Katso lisää Kulttuuripiipoo.fi:stä.

Hankkeen toimijoita:

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Teatterista voimaa vuorovaikutukseen oli osana Teijo-hanketta, jossa on ohjattu seitsemää pirkanmaalaista ryhmää 2 kertaa kuukaudessa. Pitkäkestoisella yhdessä työskentelyllä olemme mahdollistaneet kehittämistyön. Yhdessä olemme enemmän.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -opas

Oppaasta löydät tiedot ja ohjeet teatteritoiminnan järjestämiseen.

Lataa tiedosto (pdf)
Anne Vuorenpää.

Anne Vuorenpää

Koulutussuunnittelija

Puhelinnumero: 040 6418 025

Sähköposti: anne.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Tehtäviini kuuluvat myös Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -koulukset.

 

0 Ostoskori