Kelan etuudet

Kela maksaa vammaisille henkilöille muun muassa eläkkeitä, kuntoutusrahaa, vammaisetuuksia sekä lääke- ja matkakorvauksia.

Eläkkeet

Kansaneläke

Kansaneläkelain mukaista kansaneläkettä voi saada, jos ei ole oikeutta työeläkkeeseen tai työeläke on pieni. Kansaneläke voi olla joko vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä. Siihen ovat pääsääntöisesti oikeutettuja 65 vuotta täyttäneet tai sitä nuoremmat työkyvyttömät henkilöt. Vuoden 1965 jälkeen syntyneillä kansaneläkkeen vanhuuseläke on sidottu työeläkelain mukaiseen henkilökohtaiseen eläkeikään. Kansaneläke on kansaneläkeindeksiin sidottu etuus.

Takuueläke

Takuueläkkeellä tarkoitetaan eläkkeeseen maksettavaa lisää, joka maksetaan siinä tapauksessa, että henkilön kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat alle  968,70 e/kk (v. 2024). Ansiotulot, pääomatulot, omaisuus tai omaishoidon tuki eivät vaikuta takuueläkkeen määrään. Sen sijaan takuueläke vaikuttaa muiden eläkkeiden tavoin henkilön saaman asumistuen tai mahdollisen toimeentulotuen määrään. Oikeus takuueläkkeeseen on henkilöllä, joka saa muuta kuin pelkkää osa-aikaeläkettä tai osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä, työuraeläkettä tai perhe-eläkettä. Takuueläkettä pitää erikseen hakea.

Vammais- ja hoitotuet

Kela myöntää vammaisetuuslain mukaisia alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea sekä eläkettä saavan hoitotukea. Tuet on porrastettu muun muassa henkilön tuen tarpeen mukaan perustukeen, korotettuun tukeen ja ylimpään tukeen. Niiden määrät muuttuvat vuosittain kansaneläkeindeksin mukaisesti. Vammaisetuuksien saanti ei riipu tuen hakijan tai hänen perheensä tuloista tai varallisuudesta.

Erityishoitoraha sairaan lapsen vanhemmille

Äidillä tai isällä saattaa olla oikeus saada lyhytaikaista tai tilapäistä korvausta ansionmenetyksestä, joka aiheutuu hänen osallistumisestaan vaikeasti sairaan tai vammaisen alle 16-vuotiaan lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa, sairaalan poliklinikalla, erityishuoltopiirin toimintayksikön tasoisella poliklinikalla tai näihin liittyvässä kotihoidossa. Erityishoitorahaa voi saada myös kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssille osallistumisen ajalta. Erityishoitorahaa maksetaan samalta ajalta molemmille vanhemmille, jos lääkäri on katsonut molempien vanhempien hoitoon tai kuntoutukseen osallistumisen tarpeelliseksi (ei koske kotihoitoa). Erityishoitorahaa ei makseta, jos hakija saa esimerkiksi erityisäitiysrahaa, äitiysrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa tai sairauspäivärahaa.

Kuntoutusraha

Kela järjestää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksia ja kuntoutusrahaetuuksia koskevan lain ja julkisessa terveydenhuollossa laaditun kuntoutussuunnitelman perusteella ammatillista kuntoutusta, vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta (mm. fysioterapiaa, puhe-, musiikki- ja ratsastusterapiaa, sopeutumisvalmennusta sekä kuntoutusjaksoja ja -kursseja) ja harkinnanvaraista kuntoutusta. Kela maksaa myös kuntoutuksen ajalta toimeentulon turvaksi kuntoutusrahaa.

Kela voi maksaa vammaisen lapsen vanhemmille kuntoutusrahaa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien ajalta . Omaisen tai läheisen kuntoutukseen osallistumisen tarpeellisuus on tällöin perusteltava kuntoutussuunnitelmassa.

Nuoren kuntoutusraha

Vajaakuntoisella 16–19-vuotiaalla nuorella on oikeus kuntoutusrahaan, jos nuoren työkyky ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet, ja hän tarvitsee tämän vuoksi tehostettua työkyvyn arviointia ja kuntoutusta. Tavoitteena on ammatillisen kuntoutumisen varmistaminen ja työllistymisen edistäminen. Edellytyksenä on lisäksi, että kotikunnassa on yhdessä nuoren, hänen huoltajansa ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa laadittu hänelle henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma.

Kelan ohjeiden mukaan kuntoutuksen realistisena tavoitteena tulee olla työelämään siirtyminen niin, että nuori pystyisi työllään hankkimaan ainakin joitakin merkittäviä tuloja eläkkeensä lisäksi. Jos koulutuksen tavoitteena on pelkästään harjaannuttaa nuorta selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista, eikä opiskelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaan alustaviakaan työelämätavoitteeseen tähtääviä ammatillisia jatkosuunnitelmia pystytä tekemään, eivät nuoren kuntoutusrahan myöntämisedellytykset täyty.

Asiaa tulisi kuitenkin arvioida henkilön omasta näkökulmasta. Työelämä tulisi nähdä laajasti, koska jo pienenkin työtulon mahdollisuus voi olla henkilölle itselleen merkityksellinen. Hallituksen esityksen (HE 3/2005 vp) mukaan silloin, kun vielä koulussa olevan nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksia on kuntoutussuunnitelman mukaan vaikea ennakoida esimerkiksi sairauden laadun vuoksi, tulee nuoren kuntoutusraha pääsääntöisesti myöntää

Nuoren kuntoutusraha on verotettavaa tuloa. Samalta ajalta nuoren on mahdollista saada myös verotonta vammaistukea. Loma-ajoilta kuntoutusrahaa alennetaan 20 prosentilla. Nuoren kuntoutusraha on ensisijainen työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden, eli alle 20-vuotiaalle työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vasta, kun on selvitetty, ettei ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia ole tai jos ammatillinen kuntoutus on sairauden vuoksi keskeytynyt tai päättynyt tuloksettomana.

Lääkekorvaukset

Sairausvakuutus korvaa sairauden hoitoon tarkoitettujen reseptilääkkeiden kustannuksista 50 euron vuotuisen alkuomavastuun jälkeen joko 40, 65 tai 100 %:ia. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta. Potilas saa korvauksen lääkekohtaisesti prosenttiosuutena suoraan lääkkeen hinnasta. Peruskorvaus on lääkkeen hinnasta 40 prosenttia, alempi erityiskorvaus 65 prosenttia ja ylempi erityiskorvaus 100 prosenttia. Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeistä potilas maksaa 4,50 euron omavastuun jokaisesta ostamastaan lääkkeestä. Kun asiakkaan maksamat omavastuuosuudet (mukaan lukien 50 euron alkuomavastuu) ylittävät kalenterivuosikohtaisen vuosiomavastuun (ns. lääkekatto, 626,94 euroa vuonna 2024), hän maksaa sen jälkeen loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkkeestä 2,50 euroa.

Lääkekorvausta uudesta erästä voi saada vasta sen jälkeen, kun aiemmin ostettu erä on käytetty lääkkeen määrääjän antaman ohjeen mukaisesti lähes kokonaan loppuun. Yli 1000 euron arvoisia lääkkeitä korvataan kerrallaan pääsääntöisesti vain kuukauden tarvetta vastaava määrä.

Matkakustannukset

Sairausvakuutus korvaa sairauden hoitoon liittyvät matkat sairaalaan, poliklinikalle tai kuntayhtymän terveydenhuollon toimintayksikköön.

Lisäksi korvausta maksetaan matkoista Kelan järjestämään kuntoutukseen ja sairauden hoitoon kuuluvien apuvälineiden hankkimiseen ja ylläpitämiseen liittyvistä apuvälineiden valmistus-, huolto- ja välityspaikkoihin tehtävistä matkoista.

Lisätiedot

Lisätietoja Kelan etuuksista, korvauksista ja palveluista löytyy Kelan nettisivuilta. Sivuilta löytyvät myös eri etuuksia koskevat etuusohjeet.