Kehitysvammaisten Tukiliiton sääntömuutokset liittokokouksessa 2022

Jäsenyhdistyksillä ja kokousedustajilla on liittokokouksessa mahdollisuus kehittää Tukiliittoa. Tiedotamme tällä sivulla liittokokoukselle esitettävistä sääntömuutosehdotuksista.

Kehitysvammaisten Tukiliiton sääntömuutosehdotukset liittokokouksessa 2022 

Liittokokouksessa 2022 päätetään kolmesta erilaisesta sääntömuutosehdotuksesta. Haluamme viestiä ehdotuksista jäsenyhdistyksille hyvissä ajoin ennen liittokokousta, jotta yhdistykset ja kokousedustajat ehtivät perehtyä ehdotuksiin. Sääntömuutokset koskevat rinnakkaisjäsenyyden mahdollistamista, liittokokoukseen osallistumista tietoliikenneyhteyden avulla ja liiton talousarviosta päättämistä.  

Rinnakkaisjäsenyyden mahdollistaminen  

Liittohallitus esittää liittokokoukselle, että jäsenyhdistyksille tarjotaan rinnakkaisjäsenyyden mahdollisuutta. Rinnakkaisjäsenyys tarkoittaa sitä, että henkilö, joka on jo toisessa yhdistyksessä varsinaisena jäsenenä, voi liittyä toiseen yhdistykseen rinnakkaisjäsenenä. Rinnakkaisjäsen maksaa vain yhdistyksen jäsenmaksuosuuden, eli liiton jäsenmaksuosuutta häneltä ei peritä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö on varsinaisena jäsenenä yhdistys A:ssa, jonka jäsenmaksu on 20 euroa, henkilö maksaa silloin yhdistykselle täydet 20 euroa. Jos henkilö lisäksi liittyy rinnakkaisjäseneksi yhdistykseen B, jonka jäsenmaksu on myös 20 euroa, henkilö maksaa rinnakkaisjäsenyydestään tällöin vain yhdistyksen perimän osuuden eli 7 euroa. Rinnakkaisjäsenenä olevan henkilön osalta liitto ei siis peri liiton jäsenmaksuosuutta, joka on 13 euroa vuonna 2022. 

Yhdistyksen jäsenmäärään lasketaan mukaan vain varsinaiset jäsenet ja rinnakkaisjäsenellä ei ole äänioikeutta liittokokouksessa. Rinnakkaisjäsen ei saa Tukiliiton jäsenlehtiä eli Tukiviestiä tai Leijaa tämän jäsenyyden kautta. Halutessaan henkilö voi jatkossakin liittyä varsinaiseksi jäseneksi useampaankin yhdistykseen, jolloin hän maksaa yhdistykselle koko jäsenmaksun (edellisen esimerkin mukaisesti siis 20 euroa per yhdistys). 

Rinnakkaisjäsenyys edellyttää muutoksia jäsenrekisteriin, jossa jäsenen tiedoissa pitää olla tieto mahdollisesta rinnakkaisjäsenyydestä. Jos henkilö on tällä hetkellä varsinaisena jäsenenä useammassa yhdistyksessä, hänen tulee itse ilmoittaa Tukiliittoon, haluaako hän vaihtaa osan jäsenyyksistä rinnakkaisjäsenyyksiksi ja missä yhdistyksessä hän säilyttää varsinaisen jäsenyyden. Jos henkilöllä on rinnakkaisjäsenyyden käyttöönoton jälkeen toisessa yhdistyksessä varsinainen jäsenyys ja toisessa rinnakkaisjäsenyys ja hän eroaa varsinaisesta jäsenyydestä, jäsenpalvelulla on oikeus muuttaa jäljelle jäänyt rinnakkaisjäsenyys varsinaiseksi jäsenyydeksi. Jatkossa ainoastaan liiton jäsenpalvelulla on oikeus tehdä muutoksia jäsenrekisteriin ja yhdistyksille jää vain katseluoikeus. 

Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto voi tarjota yhdistyksille mahdollisuuden saada lisää jäseniä sekä liitolle mahdollisuuden jäsenyhdistyspohjan laajentamiseen. Tavoitteena on myös poistaa jäsenmaksumallin ongelmia niiden yhdistysten osalta, joiden jäsenillä on useampia jäsenyyksiä eri yhdistyksissä. Rinnakkaisjäsenyyden myötä liiton jäsenmaksut saattavat pienentyä ainakin väliaikaisesti. Jäsenrekisterin tekninen uudistus aiheuttaa kuluja alustavan arvion mukaan noin 1500 euroa. 

Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto edellyttää liiton sääntöuudistusta ja sen hyväksymistä liittokokouksessa. Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto yhdistyksissä edellyttää myös niiltä sääntömuutosta ja sen hyväksymistä. Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönoton vuoksi myös liiton nykyiset ennakkotarkastetut mallisäännöt tulee päivittää sekä ennakkotarkastuttaa ja hyväksyttää ne Patentti- ja rekisterihallituksessa. 

Liiton sääntöihin ehdotetaan nyt tehtäväksi seuraavat lisäykset: 

Lisätään sääntöihin virkkeet: “Jäsenmäärään lasketaan vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet.” ja “Rinnakkaisjäsenillä ei ole äänioikeutta.” Lisäksi tarkennukset sääntöjen kolmeen kohtaan niin, että äänivalta liittokokouksissa lasketaan vain varsinaisten jäsenten perusteella. 

Liittokokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden avulla 

Liittohallitus ehdottaa liiton sääntöihin muutosta niin, että liittokokoukseen olisi mahdollista osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla.  Nyt säännöt eivät anna tällaista mahdollisuutta liittokokousedustajille.  

Viime vuosina on saatu hyviä kokemuksia osallistumisesta tietoliikenneyhteyden avulla. Muutoksella halutaan tarjota jäsenyhdistyksille ja kokousedustajille vaihtoehtoinen ja helpompi tapa osallistua päätöksentekoon liittokokouksessa. 

Liiton sääntöihin ehdotetaan lisättäväksi virke: “Liittokokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.” 

Talousarviosta päättäminen 

Sääntöihin ehdotetaan selvennystä päätöksen tekoon talousarviosta. Ehdotuksen mukaan liiton talousarviosta päättäisi liittohallitus, kuten käytännössä aiemminkin, ei liittokokous. Liiton hallitus on liittokokouksen antamin valtuuksin päättänyt talousarviosta vuosittain jo usean vuosikymmenen ajan. Tämä käytäntö olisi hyvä kirjata sääntöihin selvyyden vuoksi.  

Mikäli talousarvio tehdään liittokokouksen päätettäväksi, se joudutaan valmistelemaan jo lähes vuosi ennen kyseisen toimintavuoden alkua. Talousarviovalmistelu ajoittuisi siis jo edellisvuoden helmikuuhun.  Se olisi liian aikaista, koska tällöin tietoa kustannuksista ja valtionavustuksista puuttuu vielä paljon, mikä vaikeuttaisi liiton toimintaa ja taloussuunnittelua. Liittohallituksen päättäessä talousarviosta voidaan aikataulu pitää järkevänä. Liittohallitus kykenee päättämään talousarviosta edellisvuoden syyskuussa, ja muutetusta talousarviosta talousarviovuoden tammikuussa. Tämä hallituksen talousarvioaikataulu on tarpeellinen myös valtionavustusten haun ja käytön kannalta.  

Ehdotuksen mukaan liittokokous päättäisi jatkossakin toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma on tärkeämpi, sillä talousarvio laaditaan toteuttamaan toimintasuunnitelmaa. Talousarvio voidaan päättää vasta, kun toimintasuunnitelma on olemassa. Myös jatkossa toimintasuunnitelmaan sisällytetään ehdotus liiton talousarvioraamiksi. Siten olemassa olevaa käytäntöä ei ehdoteta muutettavaksi.  

Liiton sääntöihin ehdotetaan seuraavia muutoksia: poistetaan sanat “ja talousarvio” liittokokouksen tehtävistä, ja lisätään liittohallituksen tehtäviin “päättää talousarviosta”.