Siirry sisältöön
hero_image.alt

Oikeus koululiikuntaan

Jokaisella lapsella on oikeus osallistua toiminnalliseen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululiikuntaan ja muuhun koulun toimintaan. Osallistuminen tukee lapsen oppimista ja viihtymistä koulussa. Yhteisen tekemisen kautta voi löytyä myös uusia kavereita.

Yhdenvertainen osallistuminen perustuu lakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin. Ryhmässä toimimisen oppii vain ryhmässä toimimalla ja liikkujaksi oppii vain liikkumalla.

Koululaiset omaksuvat toisiltaan ja aikuisilta toimintatapoja ja asenteita, joilla he tulevaisuuden aikuisina toimivat.  Aktiiviset välitunnit ovat tärkeä osa koulupäivää: siellä ystävystytään ja ryhmäydytään koululaisten omilla ehdoilla.

Positiivisten kokemusten saaminen koululiikunnasta edellyttää opetuksessa mukanaoloa, ennakkoluulotonta asennetta, esteettömyyttä ja tarvittavia apu- ja toimintavälineitä. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus tulla kuulluksi päätettäessä oppilaan tuen tarpeesta ja muodoista. Erityisestä tuesta tehdään muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös, jossa päätetään muun muassa oppilaan avustaja- ja apuvälinepalveluista. Päätökseen tulee kirjata oppilaan oikeus saada myös liikunnan opetukseen osallistumiseen tarvittavat apuvälineet. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka toimii tuen toimeenpanemisen apuna. HOJKS:iin kirjataan tarkasti oppilaan tarvitsemat tukimuodot, kuten liikunnassa käytettävät apuvälineet.

Koululiikunnasta vapauttaminen tai kotiopetus ei ole ratkaisu. Kouluilla on velvollisuus huolehtia, että kaikki voivat osallistua myös liikuntatunneille. Siihen tarvitaan luovuutta ja soveltamista, joskus myös apuvälineitä, avustajan tukea tai kuljetuksen järjestämistä.

Katso video: Oikeus koululiikuntaan

Lue lisää Liikuttava koulupäivä -esitteestä (pdf).

Varmistetaan yhdessä, että kaikki pääsevät mukaan!

Lisätietoa esimerkiksi näiltä sivuilta:

Hallintolaki (434/2003) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
Perusopetuslaki (628/1998)  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Perusopetusasetus (852/1998) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 59-60/1991)  https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016)  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325

 

 

Lue myös:

Koulun liikuntatunneilla yhdessä muiden kanssa

Aapo, 7, pääsi osallistumaan koulun liikuntatunneilla yhdessä muiden kanssa sen jälkeen, kun sai käyttöönsä toimintavälineitä ja...

Lue lisää aiheesta Koulun liikuntatunneilla yhdessä muiden kanssa

Lue myös:

Niittyvillan koulussa jokainen lapsi osallistuu

Erityisluokanopettaja Susanna Kasari ja rehtori Sinikka Hilmola-Rytioja pitävät tärkeänä, että vaikeasti vammaiset lapset voivat...

Lue lisää aiheesta Niittyvillan koulussa jokainen lapsi osallistuu
Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori