Uudessa vammaispalvelulaissa mukana erityinen osallisuuden tuki ja tuettu päätöksenteko

22.09.2022

Uusia vammaispalvelulain mukaisia palveluita olisivat erityinen osallisuuden tuki ja tuettu päätöksenteko. Vammaispalvelulain uudistus pyrkii lisäämään vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa.

Valtioneuvosto on antanut 22.9.2022 eduskunnalle esityksen uudesta vammaispalvelulaista. Lakia sovellettaisiin vammaiseen henkilöön, jonka avun, tuen tai huolenpidon tarve johtuu pääasiassa muusta kuin iäkkäänä alkaneesta ja tyypillisesti iäkkäillä henkilöillä esiintyvästä sairaudesta tai yleisestä vanhuudesta johtuvasta rappeutumisesta taikka heikkoudesta.

Esityksessä todetaan muun muassa, että hyvinvointialueella olisi määrärahoista riippumaton velvollisuus järjestää vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisesti valmennusta, henkilökohtaista apua, erityistä osallisuuden tukea, tuettua päätöksentekoa, vaativaa moniammatillista tukea, asumisen tukea, lapsen asumisen tukea, esteettömän asumisen tukea, lyhytaikaista huolenpitoa, päivätoimintaa ja liikkumisen tukea.

Erityinen osallisuuden tuki ja tuettu päätöksenteko

Uuden vammaispalvelulain tuomia täysin uusia palveluita olisivat erityinen osallisuuden tuki ja tuettu päätöksenteko. Erityinen osallisuuden tuki olisi yksilöllistä, toisen henkilön antamaa tukea, joka tekisi mahdolliseksi yhteydenpidon vammaiselle henkilölle itselleen tärkeisiin ihmisiin ja itselle tärkeiden asioiden tekemisen joko kodin ulkopuolella tai kotona. Se olisi tarkoitettu erityisesti niille vammaisille henkilöille, joiden tarpeisiin henkilökohtainen apu ei vastaa.

Tuettu päätöksenteko olisi yksilöllisen tarpeen mukainen tuki asioiden ymmärtämiseen, oman mielipiteen muodostamiseen ja ilmaisemiseen, päätösten seurausten arvioimiseen sekä päätösten tekemiseen ja toteuttamiseen. Erillisenä palveluna tuettua päätöksentekoa voisi saada, jos vammainen henkilö tarvitsee tukea omassa elämässään merkittävien päätösten tekemiseen. Muissa tilanteissa tuettu päätöksenteko sisältyy toimintatapana tämän lain perusteella järjestettäviin palveluihin, jos se soveltuu palvelun luonteeseen.

Lähde (tiedote STM:n sivulta)
STM: Hallitus esittää uutta vammaispalvelulakia

Valtioneuvoston esitys 22.9.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, siirry sivulle
Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Yhteenveto etenemisestä on STM:n sivulla
Vammaispalvelulain uudistaminen

Vammaispalvelulain uudistus lyhyesti

  • Uusi vammaispalvelulaki turvaa sosiaalihuollon erityispalvelut vammaisille henkilöille.
  • Laki täydentää sosiaalihuoltolakia.
  • Nykyinen vammaispalvelulaki kumotaan, samoin kuin kehitysvammalaki lukuun ottamatta pakon/rajoitustoimien käytön mahdollistavia säännöksiä.

Uudistuksen tavoitteena on lisätä vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa. Uusi laki tulisi voimaan 1.1.2023, mutta se sisältää siirtymäajan, jonka ajan vanhan lain mukaiset päätökset ovat voimassa niihin merkityn voimassaoloajan.

Tukiliitto ehdotti lausunnossaan useita korjauksia

Tukiliitto antoi huhtikuussa 2022 laajan lausunnon vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta. Lausunnossaan Tukiliitto ehdotti useita korjauksia, jotta uudella vammaispalvelulailla (VPL) pystytään vastaamaan vammansa vuoksi välttämättä apua ja tukea tarvitsevien ihmisten palveluntarpeisiin.

Uutinen lausunnosta on sivulla
Tukiliitto lausui vammaispalvelulainsäädännön (Valas) uudistamisesta: uusi laki tarvitaan, mutta ehdotusta tulee vielä korjata