Mahdollinen, mahdollisempi, Malike

Malikkeessa toteutettiin Toiminnan pitkäaikaisvaikutuksia selvittävä kysely (n=79) vuoden 2022 aikana. Kyselyssä selvitettiin Malikkeen toiminnan vaikutuksia vaikeasti vammaisten ihmisten, heidän lähi-ihmisten sekä ammattilaisten elämään ja työhön.

Kysely antoi vastauksia Malikkeen toiminnan tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä, sekä toiminnan että toimintavälineiden merkityksestä käyttäjilleen. Yli puolet kyselyyn vastanneista olivat perheenjäseniä, minkä vuoksi perheiden ajatukset olivat kyselyssä vahvasti edustettuina.

”Vaikeavammaisuus perheessä ei sulje pois sitä, etteikö perheet haluaisi liikkua luonnossa ja ylipäätänsä osallistua. Toimintavälineet mahdollistavat niitä ”mahdottomia” asioita, lisää perheiden jaksamista, antaa yhteisiä hyviä kokemuksia, lisää osallistuvuutta ja tasa-arvoa. – -”

Tämä kyselyyn osallistuneen kiteytys ei kuvaa pelkästään toimintavälineen merkitystä käyttäjälleen, vaan myös sen merkitystä ympärillä oleville ihmisille.

Kyselyyn vastanneissa oli eniten niitä, jotka olivat osallistuneet toimintaan ensimmäisen kerran yli kymmenen vuotta sitten. Malikkeen järjestämään toimintaan (kokeilutapahtumat, koulutukset, kurssit, tuetut lomat, ohjaus ja neuvonta, Malike-esittelyt, vuokraus) oli osallistuttu monipuolisesti ja runsas kolmeneljäsosa vastanneista oli osallistunut useammin kuin kerran.

Eniten oli osallistuttu toimintavälineiden kokeilutapahtumiin ja vuokrattu toimintavälineitä.

”Olen saanut tapahtumissa ja kokeiluissa sekä vuokrauksessa arvokasta lisätietoa, jota ei pelkän kirjallisen materiaalin perusteella saa. Vaikeasti vammainen lapseni hyötyy siitä, että pääsee kokeilemaan, mikä hänelle sopii.”

Malikkeen toimintaan osallistuminen oli muuttanut vastanneiden elämää eri tavoin

Kyselyyn osallistuneista vaikeasti vammaisista henkilöistä 80 %:a oli saanut uusia kokemuksia osallistumisesta ja kyvyistään toimintavälineen avulla myös Malikkeen toiminnan jälkeen.

Lähes kaikki perheiden toimintaan osallistuneista olivat lisänneet vaikeasti vammaisen lapsen mahdollisuuksia osallistua erilaisiin toimintoihin ja sama osuus perheistä raportoi toimintavälineen käytön lisänneen lapsen mielekkäitä kokemuksia.

83 %:a perheistä vei kurssilta kotiin arkea muuttaneen idean/oivalluksen ja sama osuus oli vieraillut perheenä ympäristöissä, joissa he eivät ilman toimintavälinettä pysty liikkumaan.

Kaikki aikuisten toimintaan osallistuneet olivat lisänneet vaikeasti vammaisen henkilön mahdollisuuksia osallistua erilaisiin toimintoihin ja hyödyntäneet tietoa apu- ja toimintavälineiden käytöstä ja hankinnasta.

Toimintavälinekoulutukseen osallistumisen jälkeen 86 %:a vastanneista oli lisännyt vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia ulkoiluun.

71 %:a oli alkanut kiinnittää enemmän huomiota osallisuuden toteutumiseen eri tilanteissa, lisännyt mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin ja edistänyt apu- ja toimintavälineiden hankintaa vammaisten ihmisten käyttöön.

Lapsi ja aikuinen ajavat vihreällä tandem-pyörällä Ahvenanmaalla. On kesä ja kummallakin on aurinkolasit ja he hymyilevät. Erityispyörät mahdollistavat pyöräilyä kaikille.
Pyöräretkellä Ahvenmaan saaristossa. Erityispyörät mahdollistavat pyöräilyä kaikille. Kuva: Susanna Tero

Toimintavälineestä on moneksi

Monen raportoimat pitkäaikaisvaikutukset ovat seurausta sille, että toimintaväline on saatu tavalla tai toisella pysyvään käyttöön osaksi omaa arkea. ”- – Kerran kokeilimme välinettä] ja oli niin hyvä, että ostimmekin myöhemmin oman. Olemme saaneet virkistystä, vaihtelua ja uusia ystäviä.”

Malikkeen toimintaan osallistumisella oli vaikutusta välineen hankintaan 75 %:lla vastanneista. Välineitä olivat hankkineet niin perheet, ryhmäkodit, yhdistykset, kunnat, päiväkodit kuin koulutkin.

”Aurinkokeinu, jonka lahjoitti paikalliset Leijonat. Lahjoituksena saadut rattaat. Kaksi kolmipyörää, jotka on ostettu käytettynä asukkaiden keräämillä pullorahoilla. Lopputulos: Välineet ovat edelleen käytössä tukemassa asukkaiden arkea.”

Yli puolet niistä, joiden välineen hankintaan Malikkeella oli ollut vaikutusta, oli hankkineet välineen omakustanteisesti.

Lähes puolet olivat myös hakeneet apu-/toimintavälinettä ja saaneet sellaisen.

Suurin osa haetuista ja saaduista välineistä oli lainattu terveydenhuollosta, hankittu vammaispalvelulain taloudellisella tuella tai apurahalla.

12 %:a vastanneista raportoi hakeneensa, mutta jääneensä ilman välinettä.

Lähes kolmasosalle oman toimintavälineen hankkimisen oli mahdollistanut Malikkeen korttikampanja. ”Lumikelkan saimme korttikampanjan kautta. Maastopyörätuoliin saimme kunnalta avustusta puolet hankintahinnasta.”

Muulla tavoin apu- tai toimintavälineen oli hankkinut 17 %:a vastanneista.

Katseet eteenpäin

Nyt, kun 25-vuotias Malike on katsahtanut taaksepäin, voidaan toiminnalla todeta olleen monenlaisia arvokkaita ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten elämään. Malikkeen toimintaan osallistumisesta kyselyyn vastanneet saivat keskimäärin kahdeksaa eri asiaa aina puheenaiheista vertaistukeen ja uusiin toimintatapoihin.

Oli myös ilahduttavaa huomata, että Malikkeen toiminta tunnetaan positiivisuudesta, hyvästä asenteesta ja auttamishalusta; sitkeyttä ja mahdollistamista unohtamatta.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin erään kyselyyn vastanneen sanoin: ”- – Mahdollistatte mullistuksia…sellaisia elämän mullistuksia, joissa ajatustavat saavat uusia tuulia. Tätä lisää.”

Artikkeli on julkaistu Liikkeelle!-lehdessä 2023.