Tämä on Kehitysvammaisten Tukiliitontietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.  

Laadittu 19.1.2023. Viimeisin muutos16.2.2023. 

1. Rekisterinpitäjä 

Kehitysvammaisten Tukiliitto 

Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puh. 0400 968 200 (vaihde) 

Tietosuojavastaava Tuomas Lehtonen tuomas.lehtonen@kvps.fi. 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Rekisterin ylläpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Harvinaiskeskus Norio ja sen yhteyshenkilö on harvinaistoiminnan johtaja Johanna Repo. Yhteystiedot sivun alaosassa. 

3. Rekisterin nimi 

Harvinaiskeskus Norion kurssitoiminta ja vertaistapaamiset. 

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Ilmoittautuminen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Harvinaiskeskus Norion kursseille ja vertaistapaamisiin tapahtuvat sähköisen ilmoittautumislomakkeen ja tarvittaessa puhelimen tai sähköpostin avulla.
Tietoja käytetään ainoastaan sen kurssin tai vertaistapaamisen toteuttamista varten, johon henkilö on ilmoittautunut. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää perus yhteystietojen, syntymäajan ja diagnoosin lisäksi tietoja tuen tarpeista, erityisruokavaliosta sekä tiedon onko osallistunut aikaisemmin Harvinaiskeskus Norion tilaisuuksiin. 

Säilyttämisaika on Harvinaiskeskus Norion kurssien osalta kymmenen vuotta, minkä jälkeen rekisterit tuhotaan. Säilyttämisaika perustuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n asiakasvalintaa koskevaan erityisehtoon. Vertaistapaamisten osalta tietoja säilytetään niin kauan, kunnes tapahtumaan liittyvät, etukäteen ilmoitetut toimet esimerkiksi seuranta ja raportointi on saatu päätökseen. Säilytysaika on noin vuoden, jonka jälkeen rekisterit tuhotaan. Kurssin tai vertaistapaamisen toteutusta varten vastuuhenkilöille tulostetut paperiset kopiot tuhotaan heti toiminnan jälkeen. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteri koostuu Harvinaiskeskus Norion kurssille tai vertaistapaamiseen ilmoittautuneen henkilön sähköisen ilmoittautumislomakkeen yhteystiedoista, tai puhelimitse ja sähköpostitse annetuista tiedoista. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. 

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Olemme huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Harvinaiskeskus Norion palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöt noudattavat huolellisuutta tietojen käsittelemisessä ja heillä on salassapitovelvollisuus. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa ilmaiseksi kerran vuodessa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tietojen tarkistus- ja korjauspyynnöissä on esitettävä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Lisätietoja tarkistus- ja korjauspyynnöistä saa tietosuojavastaavalta tuomas.lehtonen@kvps.fi. 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen vastustaminen ja käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöissä on esitettävä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Lisätietoja henkilötietojen poistamisesta saa tietosuojavastaavalta tuomas.lehtonen@kvps.fi. 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.