Puhevammaisenkin lapsen on saatava mielipiteensä kuuluviin

21.11.2023

Puhevammaisten ja kehitysvammaisten lasten oikeutta ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi olisi tarpeen tukea. Puhevammaisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin onnistuminen tarkoittaa lapselle myös oikeutta hyvinvointiin.

Johanna Aaltonen
Johanna Aaltonen

Olen 21-vuotiaan kehitysvammaisten tyttären äiti ja opiskelen Humanistisessa ammattikorkeakoulussa kielellistä saavutettavuutta, kommunikaatio-ohjausta ja tulkkausta. Sen kautta pohdin usein, miten tulkkauspalveluja lisäämällä voisimme tukea puhevammaista lasta perusopetuksessa, samalla tukien oppimisen polkua kohti tuettua päätöksentekoa.

Kelan myöntämä lääkinnällinen kuntoutus

Kehitysvammainen lapsi tarvitsee usein terapiaa, kuten puheterapiaa, oppimisen ja kehittymisen tueksi. Lapsi on oikeutettu Kelan järjestämään puheterapiaan, jos vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit täyttyvät. Kelan hakemusta varten lapsella täytyy olla terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidonyksikön laatima kuntoutussuunnitelma. (Papunet.net 2023).

Puheterapeutti ohjaa lähiympäristöä – niin koulua kuin kotia – sellaisten menetelmien käytössä, jotka tukevat tai korvaavat puheen tuottamista. Oman lapsen ja sisaruksen haasteet vaikuttavat perheen arkeen monella tavalla. Suosittelen antamaan perheelle rauhan opetella omaa erityistä arkea.

Perusopetuksessa tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uusia tapoja toimia

Jos tavoitteena on suoriutua mahdollisimman itsenäisesti elämästä, tulisi jatkossa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja käyttäville opettaa tulkkauspalvelun käyttöä. Perusopetuslain mukaan perusopetukseen osallistuvalla vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutonta tulkkauspalvelua. Peruskoulua käyvät lapset ja nuoret saavat koulunkäyntiinsä tarvitsemansa tulkkauspalvelun kunnan opetustoimen kautta. (www.tukiliitto.fi)

Toiminta-alueittain järjestettävässä opetuksessa oppilaalla on toiminta-alueittain määritellyt yksilölliset oppimistavoitteet (www.vip-verkosto.fi). Pedagogisessa selvityksessä kiinnitetään huomiota viiteen osa-alueeseen: motoriset taidot, kielen ja kommunikaation opetus, sosiaalisten taitojen opetus, kognitiivisten taitojen opetus ja päivittäisten taitojen opetus. Kaikissa näissä on olennaista hallita vuorovaikutustaidot. Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti elämässään (www.oph.fi).

Tulkki on oppilaalle henkilökohtainen. Tulkki varmistaa oppilaan oikeuden tulla ymmärretyksi, mutta myös tukee oppilaan ymmärtämistä hänen omilla kommunikointinsa keinoilla. Mielestäni perusopetuksessa tulee luoda käytänteitä, jossa oppilaat saavat opetusta ja kokemuksia tulkkipalvelun mahdollisuuksista. Tulkki voisi olla monelle oppilaalle avain oppimiseen.

Kelan myöntämä tulkkauspalvelu

Vapaa-ajalle tulkkauspalvelua voi hakea Kelalta. Koululainen voi käyttää Kelan tulkkia muun muassa harrastuksissa, mutta myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Henkilö, jolla on puhevamma, mutta joka pystyy ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja käyttää jotain toimivaa kommunikointimenetelmää, voi saada vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua (www.kela.fi).

Tulkkauspalvelu on erittäin merkittävä tuki puhevammaiselle lapselle. Tulkin käyttö voi vaatia harjoittelua. Tulkkauspalvelussa tulevat jo puheterapiassa opitut taidot ja kommunikaatiomenetelmät käyttöön. Lapsen oikeus kommunikaatioon ja osallisuuteen toteutuu.

Osallistuminen omaan elämään on hyvin arkinen asia, esimerkkinä tyttäreni ja puhetulkin vierailu jäätelökioskilla. Tulkkauksen ja oman kommunikointimenetelmänsä avulla hän valitsi, mitä jäätelöä haluaa syödä. Tämän tilauksen tulkki tulkkasi, tytär maksoi ja sai herkutella mangojäätelöä.

Puhevammaisten ja kehitysvammaisten lasten oikeutta ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi olisi tarpeen tukea.

 

Lähteet:

Opin ja osaan 2022. Viitattu 31.10.2023. Toiminta-alueittain järjestettävä opetus | Opetushallitus (oph.fi)

Tukiliitto 2017. Apu ja tuki koulussa. Viitattu 31.10.2023. Apu ja tuki koulussa | Tukiliitto

Kela 2023. Tutustu vammaisten tulkkauspalveluun. Viitattu 31.10.2023. Kuka voi saada vammaisten tulkkauspalvelua | Henkilöasiakkaat | Kela

Papunet 2023. Palvelut lapsille ja perheille. Viitattu 01.01.2023. Lainsäädäntö takaa oikeudet ja palvelut kommunikoinnin tueksi – Papunet