Tukiliitto lausui YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa koskevasta ohjelmasta

11.11.2020

Tukiliitto edellyttää, että YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa koskeva ohjelma (2020-2023) sisältää konkreettisia toimenpiteitä ja resursseja niiden toteuttamiseen.

Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi marraskuun alussa lausunnon YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa koskevan toimintaohjelman luonnoksesta. Uusi toimintaohjelma ulottuu vuoteen 2023. Lakimies Tanja Salisma esitteli Tukiliiton lausunnon ydinkohdat Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan kuulemistilaisuudessa 6.11.2020.

Tukiliiton keskeinen viesti on, että toimintaohjelmaan tarvitaan lisää konkreettisia toimenpiteitä, joilla YK:n vammaissopimuksen velvoitteet täytetään Suomessa yhä paremmin. Lisäksi Tukiliitto korostaa, että vammaissopimuksen toimeenpanoa edistävien toimien toteuttamiseen on varattava riittävät resurssit.

Tukiliitto kiinnittää lausunnossaan erityistä huomiota vammaissopimuksen 19 artiklan, eli muun muassa asumista koskevien oikeuksien, toteuttamiseen. Toimintaohjelman luonnoksessa ei huomioida riittävästi yksilöllisen avun ja tuen merkitystä itsenäisen elämisen, asumisen ja osallisuuden mahdollistamiseksi. Huomio kiinnittyy toimintaohjelmaluonnoksessa liian yksipuolisesti seiniin, eli sopiviin asuinrakennuksiin ja -tiloihin, vaikka omannäköinen elämä ja asuminen vaativat paljon muutakin.

Tukiliitto esittää, että laitosasumisen lopettamista tavoitelleen KEHAS-ohjelman jatkoksi tarvitaan uusi kansallinen ohjelma, jossa kehitetään yksilöllisiä asumisen tapoja riittävän viranomaisohjauksen ja resurssien turvin. Tukiliitto korostaa lausunnossaan myös sitä, että lasten ja nuorten asumista kotona on tuettava konkreettisin toimenpitein, esimerkiksi lasten ja nuorten henkilökohtaista apua kehittämällä. Kaiken kaikkiaan lapset ja nuoret pitää huomioida toimintaohjelmassa ehdotettua paremmin. Henkilökohtaisen avun kehittämisessä on huomioitava erityisesti ne ihmiset, jotka nykyään jäävät väliinputoajiksi eivätkä saa kyseistä palvelua.

Muita Tukiliiton lausunnossa esiin nousevia teemoja ovat esimerkiksi tuetun päätöksenteon järjestelmän kehittäminen, vammaisten henkilöiden vaativimpienkin erityispalvelujen turvaaminen sote-uudistuksessa ja kehitysvammaisten ihmisten huomioiminen työelämän kehittämisessä. YK:n vammaissopimuksen sisältämien oikeuksien turvaaminen edellyttää Suomelta toimia yhteiskunnan jokaisella lohkolla, ja tämä on huomioitava myös toimintaohjelman laadinnassa.

Kattavinkaan toimintaohjelma ei kuitenkaan yksinään riitä varmistamaan, että Suomi suoriutuu YK:n vammaissopimuksen asettamista velvoitteista.

”Ohjelman täytäntöönpanoa on seurattava lähivuosina tarkasti, ja Tukiliitto osallistuu mielellään tähän työhön yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa”, lakimies Tanja Salisma sanoo.

*

Pääset lukemaan Tukiliiton lausunnon kokonaisuudessaan Tukiliiton Lausunnot ja kannanotot -sivulta.