Tukiliiton lausunto vammaispalvelulain soveltamisalasta: valmistelussa palattava YK:n vammaissopimukseen

19.05.2024

Tukiliitto pitää hallituksen esitysluonnoksen mukaista uuden vammaispalvelulain soveltamisalasäännöstä erittäin huolestuttavana. Mikäli esitetty säännös hyväksyttäisiin, se vaarantaisi yhdenvertaisen pääsyn vammaisten ihmisten erityispalveluihin ja mahdollistaisi vamman vuoksi välttämättömän avun ja tuen hivuttamisen sosiaalihuoltolain ja muun yleislainsäädännön piiriin.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on antanut lausunnon uuden vammaispalvelulain soveltamisalasäännöksen tarkentamisesta. Tukiliitto katsoo, että hallituksen esitysluonnoksen mukainen sääntely heikentäisi vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja vaarantaisi pääsyn vamman vuoksi tarvittaviin erityispalveluihin ennennäkemättömällä tavalla.

Tukiliiton mukaan esityksessä on monia vakavia ongelmia ja puutteita: soveltamisalasäännöksestä on poistettu lain soveltamista ohjaavat viittaukset YK:n vammaissopimuksen periaatteisiin, säännökseen on lisätty kokonaan uusia ja varsin tiukkoja kriteerejä vammaispalvelujen myöntämiselle ja esitetty sääntely tarkoittaisi n. 60-70 miljoonan euron vuosittaista kustannussäästöä vammaisten henkilöiden erityispalveluista hallitusohjelmaan verrattuna.

Esitysluonnoksen mukainen sääntely uhkaisi vesittää yhden lakiuudistuksen keskeisen tavoitteen, eli nykyisen palvelujärjestelmän väliinputoajien pääsyn vammaispalveluihin. Esitetty sääntely tarkoittaisi radikaalia muutosta asiakkaan edun arviointiin, kun palvelun maksullisuudella / maksuttomuudella ei saisi enää olla merkitystä lainvalinnassa. Myöskään palvelun tosiasialliselle saatavuudelle ei annettaisi jatkossa lainvalinnassa merkitystä. Tukiliitto katsoo, että yleislainsäädännön ensisijaisuus korostuu esitysluonnoksen mukaisessa soveltamisalasäännöksessä tavalla, joka lakiin päätyessään vakavasti vaarantaisi vammaisten oikeuden välttämättömiin erityispalveluihin.

”Kuka tahansa voi jättää asiasta lausunnon Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tukiliiton lausuntoa voi vapaasti hyödyntää lausunnon koostamisessa.”

Tukiliitto katsoo, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuisivat huomattavasti paremmin siten, että uutta lakia sovellettaisiin 1.1.2025 lukien sellaisena kuin se alun perin hyväksyttiin niin, että soveltamista ohjataan sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta, lain toteutumista ja sen vaikutuksia seurataan tiiviisti yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa ja tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimiin.

Voit lukea Tukiliiton lausunnon kokonaisuudessaan täältä (pdf):
www.tukiliitto.fi/wp-content/uploads/2024/05/Tukiliiton-lausunto-21.5.2024_Uuden-vammaispalvelulain-soveltamisalan-tarkentaminen.pdf

Kuka tahansa voi jättää asiasta lausunnon Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tukiliiton lausuntoa voi vapaasti hyödyntää lausunnon koostamisessa.