Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 2/2023

30.03.2023

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 2/2023
Kokous pidettiin 24. – 25.3.tammikuuta 2023

 

Liittohallituksen kokous pidettiin Tampereella Tulppaanitalossa.

Hallitus käsitteli Kehitysvammaisten Tukiliiton tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja päätti esittää liittokokoukselle tuloslaskelman ja taseen vahvistamista. Tilivuoden 2022 tulos on 72 249 euroa alijäämäinen. Hallitus käsitteli ja vahvisti vuosiraportin vuodesta 2022. Vuosiraportti esitellään liittokokoukselle.

Päätettiin vuoden 2024 jäsenmaksuja koskevasta esityksestä liittokokoukselle. Hallitus esittää, että jäsenmaksut säilytetään vuoden 2023 tasolla.

Päätettiin vuoden 2024 liittohallituksen palkkioita koskevasta esityksestä liittokokoukselle. Hallitus esittää liittokokoukselle samoja palkkioita kuin vuosina 2021-2023.

Hallitus päätti liittokokoukselle esitettävästä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2024.

Hallitus valmisteli liittokokoukselle yhteensä seitsemän asiaa, joita jäsenyhdistykset ovat esittäneet. (Liiton voimassa olevien, uudistettujen sääntöjen mukaan jäsenyhdistys voi esittää tietyn asian käsittelyä liittokokouksessa. Yhdistyksen on lähetettävä kirjallinen esitys asiasta liittohallitukselle helmikuun loppuun mennessä. Liittohallitus valmistelee asian liittokokousta varten.)
Hallitus valmisteli seuraavat yhdistysten asiat ja vie ne liittokokouksen esityslistalle ja liittokokouksen päätettäväksi:

 • Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ja Lapin Metkat: Sairaalapassi jokaisen kehitysvammaisen henkilön tueksi ja turvaksi
 • Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ja Lapin Metkat: Korvaus tehdystä työstä
 • Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri: Tunnistautuminen vammaisen henkilön puolesta sähköisessä asioiden hoidossa
 • Nokian Kehitysvammaisten Tukiyhdistys: Liittokokouksen ajankohdasta ja sääntömuutoksesta
 • Rovaniemen Erityistuki: Mielenterveyden tukipalveluiden kohdentaminen erityistä tukea tarvitseville
 • Tampereen Kehitysvammaisten Tuki: Toimenpideraportoinnin laajentamisesta
 • Vantaan Kehitysvammaisten tuki: Laadunvalvonnan pohdinta liittokokouksessa.

Käsiteltiin liittokokoukselle esitettävä aloitteiden seurantaraportti.

Hallitus päätti liittokokouksen 2023 esityslistan sisällöstä. Liittokokous järjestetään 6.5.2023.

Hallitus päätti Kehitysvammaisten Tukiliiton strategian päivityksestä. Päivitetyllä strategialla 2023-2026 kirkastetaan strategiavalintoja ja edistetään tavoitteiden toimeenpanoa. Tärkeimpiin strategialinjauksiin ei tehty muutoksia tässä yhteydessä.

 • Kehitysvammaisten Tukiliiton visiona 2026 on olla vahva vaikuttaja, joka edistää kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta ja oikeuksia sekä heidän ja heidän perheidensä ja läheistensä palveluiden toteutumista. Olemme uudistuva ja saavutettava kansalaisjärjestö. Kutsumme mukaan myös uusia toimijoita ja ryhmiä.

Hallitus teki perusratkaisut jäsenlehtien julkaisutoiminnan tulevaisuudesta. Tukiliitto jatkaa Leijan julkaisua paperisena jäsenlehtenä. Tukiliitto jatkaa Tukiviestin julkaisua ja muuttaa Tukiviestin vain sähköisenä verkkolehtenä ilmestyväksi lehdeksi.

 • Seuraavaksi aloitetaan päätöksen mukaisesti valmistelut Tukiviestin uudistamiseksi. Tukiviesti siirtyy verkossa luettavaksi vuoden 2024 aikana. Vuonna 2025 lehteä ei enää paineta paperisena, vaan lukijat pääsevät lehden äärelle netin kautta. Uusi Tukiviesti tullaan rakentamaan kokonaan uudelle verkkolehtialustalle. Ratkaisun merkittävä, vaikka ei ainoa, vaikutin on raha. Tuotot eivät enää riitä kattamaan julkaisutoiminnan kuluja. Luopumalla lehden koko ajan paisuvista paino- ja postituskuluista voidaan vähenevää resurssia kohdentaa tehokkaammin, muun muassa viestinnän näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen. Julkaisutoiminnan uudistamiselle on syynä myös median kulutustottumusten muutos – viestinnän murros. Sähköiset välineet ovat syrjäyttämässä paperiset, myös Tukiliiton jäsenistön parissa, eikä kolmannen sektorin toimijoilla ole varaa jäädä syrjään tältä kentältä. Hyvin toimitettua Tukiviestiä voidaan verkossa julkaistuna käyttää entistä tehokkaammin myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisviestinnässä. Tarinat, joita Tukiviestissä kerrotaan, kuuluvat kaikille ja verkkolehden avulla on mahdollista rakentaa yhteistä maailmaa yhä uusille lukijoille.

Keskusteltiin uudesta vammaispalvelulaista ja sen valmisteluprosessista ministeriössä ja eduskunnassa. Uusi vammaispalvelulaki hyväksyttiin 1.3.2023 eduskunnan täysistunnossa. Uusi laki tulee voimaan 1. lokakuuta 2023. Voimaantulon yhteydessä vanha vammaispalvelulaki sekä kehitysvammalain palveluita koskevat pykälät kumoutuvat.

Hallitus päätti myöntää Me Itsen hakemuksen perusteella 7 000 euron toiminta-avustuksen Me Itsen toimintaan vuodelle 2023. Avustuksella tuetaan tärkeäksi koettua ja ainutlaatuista kehitysvammaisten jäsenten omaehtoista yhdistystoimintaa tilanteessa, jossa kulut ovat nousseet ja rahoitus pienentynyt.

Merkittiin tiedoksi STEA:n avustuspäätökset 2023 Kehitysvammaisten Tukiliitolle.

Merkittiin tiedoksi Sijoitustoiminnan raportti 2022 ja 1-3/2023

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

 • Liittokokouksen ehdokasasettelun tilanne
 • Tuloksellisuusraportit 2022 lähetetty STEA:lle
 • Jäsenyhdistyskyselyn 2022 yhteenveto
 • Seuranta Tampereen tukiyhdistyksen aloitteeseen 2022 liittyvistä toimenpiteistä
 • Tukiliiton käyttämän tilintarkastusyhteisön fuusio ja nimenvaihdos: Moore Idman Oy
 • Henkilöstöuutiset
 • Leijan-lehden toimitustyön ulkoistaminen.

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa
toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 56 900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.