Järjestöjen ja tutkijoiden kannanotto: Hallitus, seiso sanojesi takana – varhaiskasvatus on yksi tärkeimmistä keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi

24.06.2024

Kehitysvammaisten Tukiliitto on mukana yli 40 järjestön ja yli 130 tutkijan yhteisessä kannanotossa. Vaadimme hallitusta perumaan aikeensa muuttaa yhdenvertaisuuslakia ja poistaa laista velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa.

“Jokaisen, lapsen ja aikuisen, pitää voida luottaa Suomessa siihen, että häntä kohdellaan reilusti ja hänellä on yhtäläiset mahdollisuudet opiskella, harrastaa, menestyä ja vaikka lähteä politiikkaan riippumatta siitä, mistä hänen perheensä on kotoisin tai miltä hän näyttää.”

Petteri Orpo pyöreän pöydän keskustelussa liittyen yhdenvertaisuuden toteutumiseen työelämässä 18.3.2024.

*

Me olemme täysin samaa mieltä. Oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen kuuluu aivan kaikille – myös lapsille. Yhteiskuntana meidän tulee pitää erityistä huolta siitä, että suomalainen varhaiskasvatus edistää jokaisen lapsen oikeuksien täysimääräistä toteutumista. On tärkeää, että yhdenvertaisuutta edistetään jo varhaiskasvatuksesta alkaen, sillä esimerkiksi rasismin eri muodot näkyvät suomalaisessa varhaiskasvatuksessa lasten ja perheiden kohtaamisessa. Ihonväriin, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun, kieleen, ikään ja vammaisuuteen liittyviä normeja tulee purkaa jo pienten lasten kanssa. Varhaiskasvatuksessa luodaan tärkeä perusta yhteiskunnan yhdenvertaisuudelle.

Tämän valossa on käsittämätöntä, että oikeusministeriö valmistelee yhdenvertaisuuslakiin muutosta, jonka myötä laista poistettaisiin velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa. Esitys on erittäin lyhytnäköinen, haitallinen ja vaarallinen yhdenvertaisuuden edistämisen ja toteutumisen näkökulmasta koko yhteiskunnan tasolla. Erityisen haitallinen se on lasten omien oikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on “edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa”. Yhdenvertaisuuden juurruttaminen yhteiskuntaan ei ole helppo eikä nopea prosessi. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että yhdenvertaisuuden ja syrjinnän käsitteitä ja teemoja käsitellään ikätasoisella tavalla jo varhaiskasvatusiässä. Yhdenvertaisuuslain varhaiskasvatuspykälä edellyttää tätä.

Yhdenvertaisuuslain pykälä 6 a velvoittaa varhaiskasvatuksen palvelujen tuottajat ja järjestäjät sisällyttämään yhdenvertaisuuden ja sen edistämisen osaksi omaa toimintaansa. Velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa lisättiin yhdenvertaisuuslakiin kesäkuussa 2023. Olemme huolissamme siitä, onko hallituksella suunnitelmissa yhdenvertaisuuslain muutoksen lisäksi myös muita muutoksia, jotka heikentäisivät erityisesti vähemmistöjen ja merkittävästi syrjintää kokevien asemaa ja oikeuksia.

Jos varhaiskasvatuksesta poistetaan velvoite edistää yhdenvertaisuutta, on se räikeässä ristiriidassa juuri julkaistun kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman kanssa. Yksi kolmesta suunnitelman pääajatuksesta on tunnistaa paremmin haavoittuvassa asemassa olevien lasten tarpeet ja turvata heidän asemansa. KARVI:n raportin mukaan inkluusio ei toteudu varhaiskasvatuksessa ja inkluusion käsite on kentällä edelleen epäselvä. Lapsistartegian päätavoitteita ja inkluusiota edistää varhaiskasvatuksessa nimenomaan yhdenvertaisuuden edistäminen ja toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnittelu. Ehdotus vesittää lisäksi lapsen oikeuksien julistuksen ja hallituksen tuoreen rasisminvastaisen toimenpideohjelmaluonnoksen tavoitteita.

Me allekirjoittaneet yli 40 järjestöä ja yli 130 tutkijaa vaadimme, että hallitus peruu aikeensa muuttaa yhdenvertaisuuslakia ja poistaa laista velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa. Oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen kuuluu myös lapsille. On täysin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvojen vastaista heikentää lasten oikeusturvaa ja asemaa yhteiskunnassa, varsinkin, kun ehdotettu muutos vaikuttaisi erityisesti niihin lapsiin, jotka kokevat syrjintää ja eriarvoisuutta eniten.

Yhdenvertaisuus ei ole “ideologia” tai “agenda” – sen tulee olla aivan jokaisen suomalaisen päättäjän, puolueen ja hallituskokoonpanon toiminnan ytimessä. Perus- ja ihmisoikeuksien kuten yhdenvertaisuuden edistäminen on julkisen vallan perustuslain pykälän 22 asettama velvoite.

*

“Meillä Suomessa on yhteiskunnallisia rakenteita, joiden kautta voidaan lisätä yhdenvertaisuutta. Me olemme parantaneet ja pystymme edelleen parantamaan mahdollisuuksien tasa-arvoa. Laadukas varhaiskasvatus on yksi tärkeimmistä keinoista.”

Petteri Orpo eduskunnan tiedonantokeskustelun esittelypuheessa 6.9.2023.

 

Mukana olevat järjestöt:

Naisasialiitto Unioni ry

Amnesty International Suomen osasto ry

Condus ry

Diakonissalaitos

DIVa – Föräldrar för diversitet rf

Ebe ry, Helsingin yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien ainejärjestö

Familia ry

Fem-R ry

Helsinki Pride -yhteisö ry

Ihmisoikeusliitto

Jammaus ry

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry

Kuurojen Liitto ry

Lapsuudentutkimuksen seura ry

Lastenkulttuurikeskusten liitto

Lastensuojelun keskusliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Miehet ry

Mielenterveyden keskusliitto ry

Monimuotoiset perheet -verkosto

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry

Nuorisotutkimusseura ry

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

One Step Ahead ry

Pedago ry

Peduca ry

Pelastakaa Lapset ry

Phenomena Ry

Plan International Suomi

Sateenkaarihistorian ystävät ry

Sateenkaariperheet ry

Seta ry

SOOL Ry

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry

Suomen Setlementtiliitto

Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Väestöliitto

 

Lisäksi mukana on yli 130 tutkijaa/tutkimusryhmää, jotka löytyvät täältä (linkki vie Naisasialiitto Unionin sivuille).