Selvitys: Yhteistyö vahvistaa Tukiliiton yhdistysten vaikuttamistyötä

31.05.2019

Selvityksen perusteella tukea tarvitaan etenkin kuntavaikuttamiseen. Yhdistykset toivovat ajasta ja paikasta riippumattomia tukimuotoja, kuten mahdollisuutta osallistua koulutuksiin verkon kautta. Tärkeäksi koettiin myös hyvien käytänteiden levittäminen sekä yhdistysten ja Tukiliiton välisen yhteistyön lisääminen.

Nanna Nieminen
Nanna Nieminen.

Minkälainen merkitys yhdistysten toiminnalla on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä oikeuksien edistämisessä? Millä eri tavoin yhdistykset voivat edistää kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta, yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta sekä oikeutta hyvään elämään? Entä minkälaisia haasteita yhdistykset kohtaavat vaikuttamistyössä?

Näitä kysymyksiä olen pohtinut harjoitteluni aikana Kehitysvammaisten Tukiliitossa. Olen laatinut selvitystä, jonka tavoitteena on koota tietoa yhdistysten tekemästä vaikuttamistyöstä ja siinä tarvittavasta tuesta. Tietoa on kerätty monin tavoin. Paikallisyhdistysten ja tukipiirien puheenjohtajille ja sihteereille lähetin vaikuttamistyötä koskevan kyselyn, johon sain 49 vastausta. Lisäksi tietoa on kerätty puhelinhaastatteluin sekä kahden tukipiirin vuosikokouksen yhteydessä pidetyissä työpajoissa.

Vaikuttamisesta puhuttaessa on hyvä muistaa, että se voidaan ymmärtää monella tapaa. Sen vuoksi onkin hyvä avata, mitä sillä tarkoitetaan tässä selvitystyössä: vaikuttaminen ja vaikuttamistyö on toimintaa, joka liittyy oikeuksien valvontaan, edunvalvontaan sekä palveluihin ja tulevaisuuteen vaikuttamiseen.

Tältä sivustolta löydät tietoa, vinkkejä ja neuvoja vaikuttamistyöhön sekä tietoa Tukiliiton tarjoamasta tuesta. Sivuston laadinnassa on hyödynnetty yhdistysten vaikuttamistyöstä tehdyn selvityksen tuloksia.

Millaista vaikuttamistyötä yhdistykset tekevät tällä hetkellä?

Yhdistyksissä on erilaisia näkemyksiä vaikuttamistyöstä ja vaikuttamistyötä toteutetaan monilla tavoilla. Osassa yhdistyksiä vaikuttaminen nähdään ongelmakohtiin puuttumisena ja tulevaisuuden tarpeisiin vaikuttamisena, osassa edunvalvontana. Toisaalta vaikuttamisena nähdään myös tietoisuuden lisääminen ja virkistystoiminta.

Positiivista on se, että suurimmalla osalla yhdistyksistä on vaikuttamistoimintaa, vaikkakin sen laajuus vaihtelee. Yhdistykset pyrkivät vaikuttamaan esimerkiksi palveluihin ja tukiin, asenteisiin sekä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Yhdistysten toiminnalla on myös ollut oikeasti vaikutusta: vaikuttamistyöllä on saatu muun muassa parannuksia palveluiden laatuun ja saatavuuteen sekä alennuksia asiakasmaksuihin.

Toisaalta selvityksestä käy ilmi myös se, että vaikuttamistyöhön liittyy monenlaisia haasteita. Isoimpia haasteita aiheuttavat yhdistysten aktiivitoimijoiden vähyys ja ajanpuute sekä yhteistyöongelmat kunnan kanssa. Vaikuttamistyötä edistävistä tekijöistä keskeisimpiä ovat puolestaan hyvä yhteistyö, laajat verkostot sekä vammaisneuvostossa toimiminen. Vaikuttamistyötä edistää vaikuttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun taas valitusten ja kanteluiden laadintaa ei ole yhtä tehokasta.

”Verkostoitumalla on saatu aikaan tehokkaampaa vaikuttamistyötä. Kaikki ei keksi pyörää omissa järjestöissään, tieto liikkuu tehokkaasti.” 

Miltä yhdistysten tulevaisuus näyttää?

Tukiliittoon kuuluu erilaisia yhdistyksiä, joiden välillä on eroavaisuuksia niin toiminnassa kuin tulevaisuuden näkymissäkin.  Osassa toiminta on vahvalla pohjalla ja tulevaisuus nähdään valoisana. Osalla taas on haasteita toiminnassa muun muassa jäsenmäärän vähäisyydestä ja toimijoiden ikääntymisestä johtuen, ja myös tulevaisuus nähdään haasteellisena.

Myös vaikuttamistyön merkittävyys ja rooli osana yhdistyksen toimintaa on erilainen erilaisissa yhdistyksissä. Toiset yhdistykset näkevät vaikuttamistyön yhdistyksen tärkeimmäksi tehtäväksi, toiset virkistystoiminnan. Isoa osaa yhdistyksistä kuitenkin yhdistää tahtotila tehdä laajempaa ja suunnitelmallisempaa vaikuttamistyötä kuin ne tällä hetkellä tekevät, mikä on hyvä lähtökohta alueellisen ja paikallisen vaikuttamistyön kehittämiselle.

Millaista tukea yhdistykset toivovat ja tarvitsevat?

Selvityksen perusteella tukea tarvitaan etenkin kuntavaikuttamiseen – siihen, miten kunnassa voidaan vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa sekä myös muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa. Yhdistykset toivovat ajasta ja paikasta riippumattomia tukimuotoja, kuten mahdollisuutta osallistua koulutuksiin verkon kautta. Tärkeäksi koettiin myös hyvien käytänteiden levittäminen sekä yhdistysten ja Tukiliiton välisen yhteistyön lisääminen.

Koska yhdistysten kirjo on moninainen ja paikalliset ja alueelliset eroavaisuudet haastavat vaikuttamistyötä eri tavoin, tulee tuenkin olla moninaista. Se mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle. Tuen kehittämisessä tuleekin huomioida selvitystyön tulosten lisäksi yhdistysten erilaisuus, sillä vain yhdistyksen tarpeita vastaava tuki voi olla tuloksellista.

Toisaalta pelkkä erilaisten tukimallien kehittäminen ja tuen tarjoaminen ei riitä, vaan vaikuttamistyön kehittäminen edellyttää myös yhdistyksiltä motivaatiota ja aktiivisuutta. Vaikuttamistyön kehittämisessä oleellista onkin Tukiliiton ja yhdistysten välinen avoin vuoropuhelu ja yhteistyö.

Lopuksi

Selvityksen laatiminen on ollut mielenkiintoinen, antoisa sekä silmiä avaava tehtävä. On ollut ilo lukea kyselyyn saatuja vastauksia, tavata yhdistystoimijoita ja kuulla, miten hienoa työtä Tukiliiton yhdistykset tekevät. Sen sijaan harmillista on ollut kuulla se, että edelleenkään kehitysvammaisten henkilöiden oikeudet, osallisuus tai yhdenvertaisuus eivät kaikkialla täysin toteudu.

Alueelliselle ja paikalliselle vaikuttamiselle on siis tarvetta, ja Tukiliitto haluaakin tukea yhdistyksiä tässä tärkeässä työssä.  Yhdistystoimijoiden antaman tiedon pohjalta Tukiliitossa on nyt mahdollista kehittää yhdistysten tarpeita ja toiveita vastaavaa tukea. Kiitos siis teille kaikille, jotka olette antaneet tähän oman panoksenne!

 

* Kirjoittaja on hallintotieteiden maisterivaiheen opiskelija ja sairaanhoitaja, joka suorittaa opintoihin kuuluvaa harjoittelua Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:ssä.