Ihmissuhteet, köyhyys ja digi puhuttavat

20.04.2020

Veijo Nikkanen.
Veijo Nikkanen.

Tukiliiton aikuistyö käynnistää kolmiosaisen kampanjan, joka tuo esiin teemoja, jotka vaikuttavat merkittävästi kehitysvammaisten aikuisten elämään ja arkeen. Kampanjassa vuoden 2020 aikana esiin nostettavat kolme teemaa ovat

– ihmissuhteet (yksinäisyys),

– köyhyys (toimeentulo) ja

– digitalisaatio (palveluiden sähköistyminen).

Ongelma yhdelläkin näistä alueista johtaa helposti ihmisen syrjäytymiseen ja muita heikompaan asemaan joutumiseen. Kyseessä ovat siis ihmisiä voimakkaasti eriarvoistavat ilmiöt.

Kampanjassa haluamme saada sinut miettimään näitä varsin arkisia asioita ja löytämään kenties jonkin ajatuksen tai keinon, jota voit hyödyntää omassa toiminnassasi. Esittelemme Tukiliitossa tehtävää työtä, jota tehdään näihin teemoihin liittyvissä asioissa. Tuomme muualtakin esiin hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä tavoista, joilla näihin teemoihin liittyvien asioiden negatiivisia vaikutuksia vähennetään ja positiivisia vaikutuksia lisätään. 

Keinoja ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitoon

Suomalaisten kansallissairaus on yksinäisyys. Yksinäisyyden on todettu altistavan ihmiset sekä mielen että ruumiin sairauksille. Kehitysvammaisten ihmisten keskuudessa yksinäisyys on valtaväestöä vieläkin yleisempää. Selittäviä tekijöitä on useita, joista ensimmäisenä nousevat esiin sekä sosiaaliset taidot että vuorovaikutustaidot.

Mikäli vuorovaikutustaidot ovat heikkoja, vaikeaa on sekä merkittävien ihmissuhteiden muodostuminen että näiden ihmissuhteiden ylläpito. Vertaisuuteen perustuvien ihmissuhteiden muodostuminen on hankalaa varsinkin, jos molemmilla on ymmärtämisen haasteita. Kuluva poikkeusaika on taas korostanut ihmissuhteiden tärkeyttä, kun monet ovat joutuneet luopumaan päivittäisistä tavallisista kontakteista toisiin ihmisiin.

Kolmiosaisen kampanjamme ensimmäisessä osassa esittelemme keinoja ja ideoita mielekkäiden ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitoon. Aiheet liittyvät ystävyyteen, yksinäisyyteen ja yhteydenpitoon.

Köyhyyden vaikutusten vähentäminen

Köyhyys syrjäyttää ja lamaannuttaa. Kehitysvammaiset ihmiset ovat Suomen köyhimpiä. Köyhyys rajaa sekä heidän vaihtoehtojaan että mahdollisuuksiaan elämässä. Köyhien ihmisten taloudellinen liikkumavara on todella pieni ja yksikin yllättävä menoerä voi romahduttaa talouden. Pelkkä tieto oman taloudellisen tilanteen heikkoudesta voi masentaa.

YK:n vammaissopimuksessa allekirjoittajamaat toteavat ”että useimmat vammaiset henkilöt elävät köyhyydessä, ja tunnustavat tässä yhteydessä pakottavan tarpeen käsitellä köyhyyden kielteisiä vaikutuksia vammaisiin henkilöihin.” Toisella kampanjaviikolla tuomme esiin keinoja köyhyyden vaikutusten vähentämiseen, maksuttomia palveluita ja asioita, joita voi tehdä pienemmilläkin tuloilla.

Tukea digitalisaatiossa tuomiin haasteisiin

Palvelut sähköistyvät, ihmisten välinen vuorovaikutus siirtyy verkkoon ja puhelimellakaan ei enää pärjää. Digitalisaatio ei kuitenkaan tarkoita pelkästään toimintaympäristön muutosta fyysisestä digitaaliseen. Siihen liittyy myös jatkuva muutos, josta seuraa jatkuva tarve oppia ja ottaa haltuun uusia ja päivittyneitä palveluita.

Kun aiemmin opittu vanhenee nopeammin, kyky ymmärtää ja oppia uusia asioita vaikuttaa yhä voimakkaammin syrjäytymisriskiin. Jos ihmiselle ei löydy tukea palveluiden käyttöön, olkoon tuen muoto sitten toisia ihmisiä, selkeitä ohjeita tai laitteiden käyttömahdollisuuksia, mahdollisuudet itsenäiseen elämään ja asioiden hoitoon vähenevät.

Digitalisaatio tarjoaa kuitenkin paljon mahdollisuuksia. Enää asioiden hoito ja sopiminen eivät välttämättä ole aikaan sidottuja. Asioinnissa avustavia ihmisiäkin saattaa lähipiirissä löytyä paremmin kuin toimistoaikoina ja parhaassa tapauksessa voidaan vähentää hankalia asiointireissuja. Osalle ihmisistä digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa tavoilla, jotka muuten eivät olisi mahdollista.

Tukiliiton aikuistyön työntekijät kohtaavat työssään ihmisiä, joilla on kehitysvamma tai vastaava tuen tarve. Kolmiosainen kampanja järjestetään vuoden 2020 kuluessa. Ensimmäiset kampanjaviikot ovat somessa 20.4.–3.5.2020 ja teemana ovat ihmissuhteet.

* Kirjoittaja on Kehitysvammaisten Tukiliiton suunnittelija Veijo Nikkanen.

 

Kuva Arjen huolet puheeksi -kurssilta Keuruulla. Kuvaaja Veijo Nikkanen.