Uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamista koskeva luonnos lausunnoille

19.04.2024

Hallitus antoi 11.4.2024 esitysluonnoksen uuden vammaispalvelulain soveltamisalasäännöksen tarkentamisesta. Esitys voi heikentää joidenkin vammaisten henkilöiden oikeutta saada tarvitsemiaan vammaispalveluita.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa ja suhdetta muuhun lainsäädäntöön koskevaa säännöstä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi sosiaalihuoltolain 4 §:n säännöstä asiakkaan edun arvioinnissa huomioon otettavista seikoista sekä tehtäväksi muutamaa pientä tarkennusta lain palvelupykäliin.

Esitysluonnoksen mukaan uuden vammaispalvelulain perusteella järjestettäisiin palveluita vammaiselle henkilölle vain, jos hänelle ei ole järjestettävissä palveluita ensisijaisen lainsäädännön mukaan ja hänen välttämätön avun ja tuen tarpeensa poikkeaa siitä, mikä on henkilön elämänvaiheessa tavanomainen tarve.

Esitysluonnos herättää huolta muun muassa siitä, jäävätkö tietyt väliinputoajaryhmät, kuten autistiset tai lievästi kehitysvammaiset ihmiset, jatkossakin pääsääntöisesti maksuttomien vammaispalveluiden ulkopuolelle. Lakiuudistuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut muun muassa näiden väliinputoajaryhmien aseman parantaminen, mutta tätä tavoitetta ei mainita nyt annetussa esitysluonnoksessa lainkaan.

Kun yleislainsäädännön ensisijaisuuden voimakkaan korostumisen lisäksi palveluiden maksuttomuutta tai edes tosiasiallista saatavuutta ei luonnoksen mukaan jatkossa huomioitaisi asiakkaan etua lainvalintatilanteessa arvioitaessa, esitysluonnos näyttäytyy ongelmallisena sekä perusoikeuksien heikennyskiellon että normaalisuusperiaatteen valossa. Normaalisuusperiaatetta on pyritty toteuttamaan sillä, että vamman vuoksi tarpeellinen apu ja tuki on maksutonta.

Esitysluonnoksen perusteella vammaispalveluiden rahoitus myös tosiasiassa vähenee melko runsaasti siitä, mitä se olisi hallitusohjelman mukaan voinut olla.

Kehitysvammaisten Tukiliitto antaa hallituksen esitysluonnoksesta lausunnon 31.5.2024 mennessä. Tukiliiton näkemyksiä esitysluonnoksen sisällöstä avataan Tukiliiton sivuilla tarkemmin tulevina viikkoina.

Kuka tahansa voi jättää lausuntonsa esityksestä lausuntopalvelussa. Siirry tästä linkistä lausuntopalveluun.

Lue tästä sosiaali- ja terveysministeriön tiedote aiheesta.