Tukiliiton liittokokous kokoontui Tampereella ja etäyhteyksin

08.06.2024

Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous käsitteli kokouksessaan jäsenyhdistysten aloitteita. Lisäksi kokous valitsi liittohallituksen vuosiksi 2025–2026.

Tukiliiton liittokokous järjestettiin viime vuosina tutuksi tulleeseen tapaan hybridikokouksena lauantaina 8.6.2024. Osa osallistujista oli paikalla Tampere-talossa ja osa osallistui etänä Teamsin välityksellä. Liittokokous oli seurattavissa myös suorana lähetyksenä Tukiliiton verkkosivujen kautta.

Jäsenyhdistyksiltä kolme aloitetta

Liittokokous käsitteli lauantaina kolmea jäsenyhdistysten tekemää aloitetta liittohallitukselle.

Rovaniemen Erityistuki ry esitti aloitteessaan, että Tukiliitto vaikuttaa siihen, että kehitysvammaiset ihmiset saavat kriisitilanteissa muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet tunteidensa käsittelyyn: ”Kehitysvammainen ihminen on tunteva, ajatteleva ja kehollaan reagoiva kuten muutkin ihmiset. Kuitenkaan ei ole olemassa toimintamalleja ja sopivaa materiaalia äkillisen, järkyttävän tapahtuman käsittelyyn. Kokemukset ja tunteet voivat olla vaikeasti sanallistettavissa, minkä vuoksi voidaan tarvita kuvia ja kuvallista tarinankerrontaa.”

Aloitteessa korostettiin, että sekä läheiset että työntekijät tarvitsevat tietoa ja välineitä siihen, kuinka käsitellä, tukea ja vahvistaa turvallisuuden tunnetta mieltä järkyttävissä tilanteissa.

Vastauksessaan liittohallitus totesi, että yksilötasolla psykososiaalisen tuen järjestäminen on osa lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, joka koostuu akuutista kriisityöstä ja kiireellisestä sosiaalityöstä. Lähtökohtana on, että tukea tarjotaan aktiivisesti kaikille sitä tarvitseville.

Liittohallitus lisäsi, että kehitysvammajärjestöt voivat auttaa ammattilaisia ymmärtämään, mitä kriisitilanne tarkoittaa kehitysvammaisten henkilön näkökulmasta ja miten työtä on hyvä kehittää. Tukiliitto lupaa nostaa yhteistyöverkostoissaan esiin tuen kehittämisen tarvetta ja kartoittaa mahdollisuuksia ammattilaisten kouluttamiseen. Lisäksi liiton kokemustoimijoita tuetaan osallistumaan mahdollisiin julkisen sektorin järjestämiin yhteiskehittämisen työpajoihin.

Liittokokous merkitsi tiedoksi vastauksen ja suunnitellut toimenpiteet.

Lapin Metkat oli tehnyt liittokokoukselle aloitteen Me Itse ry vuosikokoukseen osallistumisen tavasta. Aloitteessa kiinnitettiin huomiota siihen, että vaikka kokous striimataan, etäyhteydellä ei pysty osallistumaan päätöksentekoon.

Liittohallitus totesi vastauksessaan, että Tukiliiton jäsenyhdistykset päättävät itse toimintansa tavoista, kuten vuosikokouksen toteuttamisesta. Toiminnan saavutettavuuden parantaminen ja osallisuuden esteiden purkaminen liiton kaikilla tasoilla on tärkeää ja keskeinen osa Tukiliiton tavoitteita. Liitto tukee mahdollisuuksien mukaan jäsenyhdistysten toiminnan kehittämistä yhdenvertaiseksi, mutta lähtökohtaisesti pyynnön täytyy tulla yhdistyksen suunnasta.

Liittokokous merkitsi tiedoksi asian ja vastauksen.

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n nosti aloitteessaan esiin, että uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkistuksen yhteydessä Kehitysvammaisten Tukiliitto ryhtyy vaikuttamistoimenpiteisiin, jotta nykyisen erityishuoltolain 34 § jää voimaan tai saman mukaiset erityishuolto-ohjelmia koskevat säädökset tulevaan vammaispalvelulakiin.

Liittohallitus totesi vastauksessaan, että uuden vammaispalvelulain mukaisista palveluista ei ole mahdollista tehdä kehitysvammalain mukaista EHO:a, vaan niistä tehdään hallintopäätökset. Tukiliitto vaikuttaa uuden lain toimeenpanoon, jotta kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten sekä heidän perheidensä oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Vaikuttamistyö keskittyy myös siihen, ettei lain soveltamisalaa tarkennettaessa heikennetä kohderyhmiimme kuuluvien ihmisten pääsyä tarvitsemiinsa vammaispalveluihin.

Liittokokous hyväksyi vastauksen.

Liittohallitukseen valittiin jäsenet vuosiksi 2025–2026

Liittokokous valitsi liittohallitukseen kahdeksan jäsentä ja heidän varajäsenensä vuosiksi 2025–2026.  Vuosittain erovuorossa on aina puolet jäsenistä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Kausi jatkuu vuonna 2025 seuraavilla liittohallituksen jäsenillä. Ensimmäinen nimi on varsinainen jäsen, toinen varajäsen:

 • Leena Pekkanen, Marita Jurva, Etelä-Savo
 • Jenni Salakari Kirsti Rämö, Varsinais-Suomi
 • Johanna Aaltonen, Pirjo Hartikainen, Uusimaa
 • Ritva Nevalainen, Jouni Kilpeläinen, Kainuu
 • Anne Toppari, Sini Lyly, Popoke
 • Irene Piipponen, Arvo Järvinen, Etelä-Häme
 • Vesa Tiilikka, Sirpa Lempiäinen, Helsinki
 • Päivi Korkeamäki, Leena Jokipakka, Pirkanmaa

Erovuorossa olleiden tilalle jäsenyhdistykset olivat esittäneet ehdokkaita, jotka liittokokous hyväksyi:

 • Merja Luiro, Mari Lukkari, Lappi
 • Harri Nieminen, Marja Vainio, Keski-Suomi
 • Mervi Virtanen, Jaakko Juntunen, Pohjois-Savo
 • Tero Lepola, Pieta Natunen, Pohjois-Karjala
 • Berit Perälä, Pia Lehto, Pohjalaiset
 • Heikki Suvilehto, Ulla Topi, Me Itse
 • Pia Kukkasniemi, Mari Lönnberg, Satakunta
 • Hannu Hyvättinen, Esko Käki, Kymi

Lisätietoa liittohallituksesta ja sen tehtävistä: Liittohallitus.

Liittokokoukseen osallistui 51 Tukiliiton jäsenyhdistystä

Liittokokoukseen osallistui lauantaina 51 Tukiliiton jäsenyhdistystä. Kunkin yhdistyksen äänimäärä määräytyy sen henkilöjäsenmäärän mukaan. Liittokokousedustaja voi edustaa vain yhtä yhdistystä ja yhtä ääntä. Kokouksen osallistujilla oli yhteensä 92 ääntä: Tampere-talossa paikalla olevilla edustajilla ääniä oli 61 ja Teams-yhteyksien päässä olevilla edustajilla 31.

Päivän avasi Tukiliiton puheenjohtaja Petri Liukkonen ja itse liittokokouksen puheenjohtajana toimi Arto Bäckström.

Liittokokous käsitteli sääntömääräiset asiat, muun muassa myönsi vastuuvapauden liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2023, hyväksyi vuosiraportin vuodesta 2023 sekä vuoden 2025 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä kokousedustajat korostivat varainhankinnan sekä näkyvän, valtakunnallisen vaikuttamistyön suurta merkitystä.

Kokouksen videotallenne tulee katsottavaksi kahden viikon ajaksi tallenteen julkaisemisesta. Tallenne löytyy Liittokokous-sivulta, kuten kaikki kokoukseen liittyvä materiaali.