Tukiliiton liittokokous kokoontui Tampere-talossa ja Teamsin välityksellä (tallenne katsottavissa)

13.06.2022

Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous kokoontui 11.6.2022, ja päätti muun muassa rinnakkaisjäsenyyden mahdollistamisesta silloin, kun sama henkilö kuuluu useampaan Tukiliiton yhdistykseen.

Tukiliiton liittokokous kokoontui tänäkin vuonna kahden viime vuoden tavoin lähi-etä-hybridimallina. Osa kokouksen osallistujista oli paikalla Tampere-talossa ja osa osallistui etänä Teamsin välityksellä.

Tallenne Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokouksesta 11.6.2022.
Tallenteen pituus 4 tuntia ja 23 minuuttia. Tallenne on katsottavissa heinäkuun alkuun asti.

Jatkossa hybridikokoukset jäävät pysyväksi käytännöksi. Liittokokous päätti yksimielisesti muuttaa liiton sääntöjä niin, että kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla koronapandemian jälkeenkin.

Kokouksen osallistujilla oli yhteensä 130 ääntä. Tampere-talossa paikalla olevilla edustajilla ääniä oli 77 ja Teams-yhteyksien päässä olevilla edustajilla 53. Kaikki äänestykset suoritettiin sähköisesti. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jyrki Pinomaa.

Jäsenmaksuun kahden euron korotus

Liittohallitus esitti vuoden 2023 jäsenmaksuun kahden euron korotusta. Korotukselle on tarvetta, sillä sekä Stean myöntämä yleisavustus, jäsenmaksutuotot että liiton omien sijoitusten tuotot ovat laskussa. Jäsenmaksua on korotettu viimeksi vuonna 2018 ja silloinkin vain 50 sentillä.

Nyt esitys oli, että henkilöjäsenten jäsenmaksu nousisi 13 eurosta 15 euroon. Muut jäsenmaksut, kuten kannatusjäsenmaksu pysyisivät ennallaan.

Arvo Järvinen Heinolan Kehitysvammaisten Tuki ry:stä vastusti esitystä. Hänen kantansa oli, että Tukiliiton taloutta ei pitäisi paikata kehitysvammaisten varoilla.

Anne Toppari Pohjois-Pohjaismaan Kehitysvammaisten Tukipiiristä varmisti, tarkoittaisiko kahden euron jäsenmaksukorotus noin 30 000 euron lisäystä liiton budjettiin. Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman vahvisti, että kyseessä olisi noin 30 000 euron tuottojen lisäys, ja jäsenmaksun korotuksella olisi liiton perustoiminnan rahoitukselle suuri merkitys. Hän muistutti, että liiton toiminta on tänä vuonna joka tapauksessa supistumassa rahoituksen pienentymisen takia.

Burman totesi hallituksen arvioineen, että jäsenistö kestäisi kahden euron korotuksen hyvin, eivätkä useimmat sen takia esimerkiksi luopuisi jäsenyydestään.

Sekä hallituksen esitys että Arvo Järvisen vastaesitys saivat kannatusta, joten jäsenmaksun korotuksesta äänestettiin. Hallituksen esitys sai 62,3 prosenttia äänistä ja voitti äänestyksen. Kahden euron jäsenmaksukorotus tulee päätöksen seurauksena voimaan vuonna 2023.

Rinnakkaisjäsenyys mahdolliseksi

Liittokokous päätti aiemmin mainitun etäosallistumismahdollisuuden lisäksi myös kahdesta muusta sääntömuutoksesta.

Ensimmäinen sääntömuutos koski mahdollisuutta ottaa henkilöjäsen jatkossa yhdistykseen rinnakkaisjäseneksi. Käytännössä rinnakkaisjäsenyys tarkoittaa sitä, että henkilö, joka on jo toisessa Tukiliiton jäsenyhdistyksessä varsinaisena henkilöjäsenenä, voisi liittyä johonkin toiseen Tukiliiton jäsenyhdistykseen joko rinnakkaisjäsenenä tai varsinaisena jäsenenä.

Rinnakaisjäseniltä ei perittäisi liiton jäsenmaksuosuutta, jolloin yksittäinen jäsen säästäisi jäsenmaksukuluissa. Rinnakkaisjäsen ei myöskään saisi itselleen kuin yhden liiton lehden.

Rinnakkaisjäsenyyden mahdollistamiseen liittyi toive, että liittoon saataisiin mallin ansiosta uusia jäsenyhdistyksiä. Esimerkiksi Me Itse ryn jäsenmaksu kohtuullistuisi niiltä jäseniltä, jotka kuuluvat sekä Me Itse ry:hyn että johonkin muuhun Tukiliiton jäsenyhdistykseen.

Esa Peltonen Me Itse ry:stä vastusti ehdotusta, koska sen sisältö oli monimutkainen ja vaikea ymmärtää. Me Itse ry toivoikin esitykseen selkokielistä lisäselvitystä.

Tukiliiton hallituksen puheenjohtaja Petri Liukkonen muistutti, että esityksen hyväksyminen liittokokouksessa muuttaisi ainoastaan liiton sääntöjä. Jäsenyhdistykset voisivat sääntömuutoksen jälkeen päättää itse, ottavatko he omassa yhdistyksessään rinnakkaisjäsenyyden käyttöön vai eivät.

Sekä alkuperäinen esitys että vastaesitys saivat jälleen kannatusta, ja asiasta päädyttiin äänestämään. Hallituksen esitys sai 107 ääntä ja vastaehdotus 18 ääntä, eli liittokokous päätti muuttaa sääntöjä niin, että yhdistykset voivat halutessaan ottaa rinnakkaisjäsenyyden käyttöön. Jatkossa liiton jäsenmäärään lasketaan vain yhdistysten varsinaiset jäsenet.

Liittokokous päättää jatkossakin talousarviosta

Toisena sääntömuutoksena liittohallitus esitti, että  liiton talousarviosta päättäisi liittokokouksen sijaan jatkossa liittohallitus, kuten käytännössä on tehty tähänkin asti.  Liiton hallitus on liittokokouksen antamin valtuuksin päättänyt talousarviosta aikataulusyistä vuosittain jo usean vuosikymmenen ajan. Tämä on ollut toimivin ratkaisu sekä taloussuunnittelun että rahoituksen hakemisen kannalta.

Päivi Korkeamäki Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry:stä vastusti esitystä sillä perusteella, että liiton talousarvion pitää olla liittokokouksen päätettävänä. Hän totesi, että aikatauluongelma voisi ratketa esimerkiksi sillä, että liittokokoukset siirrettäisiin pidettäväksi syksyllä.

Myös Tuulia Suominen Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:stä vastusti esitystä. Hän totesi, että säännön on pysyttävä nykyisessä muodossa, koska liittokokous on Tukiliiton ylin päättävä elin.

Äänestyksessä hallituksen esitys sai 56 ääntä ja vastaesitys 70 ääntä. Tältä osin liiton sääntöjä ei siis voitu muuttaa.

Uudet jäsenet liittohallitukseen

Liittokokous valitsi myös liittohallitukseen kahdeksan jäsentä ja heidän varajäsenensä vuosiksi 2023–2024.  Vuosittain erovuorossa on aina puolet jäsenistä henkilökohtaisine varajäsenineen.

28.4.2022 mennessä tulleiden ehdotusten mukaisesti hallituksen jäseniksi ja heidän varajäsenikseen valittiin:

  • Lappi: Mari Lukkari, Outi Marttila
  • Keski-Suomi: Tuomo Takala, Harri Nieminen
  • Pohjois-Savo: Mervi Virtanen, Kaarina Korhonen
  • Pohjois-Karjala: Pieta Natunen, Tero Lepola
  • Pohjalaiset: Berit Perälä, Pia Lehto
  • Me itse: Sami Korhonen, Heikki Suvilehto
  • Satakunta: Pia Kukkasniemi, Mari Lönnberg
  • Kymi: Hannu Hyvättinen, Esko Käki.

Lisäksi liittokokous käsitteli muut sääntömääräiset asiat ja muun muassa hyväksyi vuosiraportin Tukiliiton 60-vuotisjuhlavuodesta 2021. Vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan kirjattiin kaveritoiminnan osalta pieni muutos. Korjatun version mukaan Tukiliitto toteuttaa digikaveritoimintaa valtakunnallisesti ja tukee paikallisen kaveritoiminnan kehittämistä muun muassa Jyväskylässä ja Tampereella.