Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen vaikeaa

26.11.2019

Suomessa on jo nyt tarjolla paljon keinoja helpottaa omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä, mutta niitä ei ole otettu riittävästi käyttöön.

Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamiseen tarvitaan työelämän joustoja ja perheiden palveluja. Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa (24.11. – 1.12.2019) vietetään teemana Näe, huomaa, kuule – omaishoidon monimuotoisuus.

Omaishoitaja on henkilö, joka auttaa perheenjäsentä tai muuta läheistä, joka ei sairauden, vamman tai muun syyn takia selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitajien ja heidän perheidensä tilanteet ovat hyvin monimuotoisia sekä hoidon tarpeiden että perheen elämäntilanteen osalta. Yksi haaste on ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittaminen.

Ministeriön selvitys: ansiotyön ja omaishoidon yhdistäminen on hyvin kuormittava

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisesta selvityksen, jonka mukaan Suomessa on arvioitu olevan noin 44 000 kunnan kanssa omaishoitosopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. Läheistään eri tavoin hoitavia on tietenkin huomattavasti enemmän.

Sopimusomaishoitajista 43 prosenttia on työikäisiä, mutta selvitys kuvaa, että monet heistä eivät pysty yhdistämään ansiotyötä ja omaishoitoa, tai järjestely on onnistuessaankin hyvin kuormittava. Lasten omaishoitajista 62 prosenttia on ansiotyössä tai yrittäjänä.

Kehitysvammaisten Tukiliiton lakineuvontaan tulee usein yhteydenottoja omaishoidosta:

”Ongelmia tulee esimerkiksi silloin, kun hoidettava sairastuu äkillisesti ja omaishoitaja joutuu jäämään palkattomasti vapaalle omasta ansiotyöstään. Vaikeuksia on myös silloin, kun omaishoitajan oman työpäivän pituuden vuoksi vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen koulupäivästä aamu- ja iltapäivähoitoineen tulee kohtuuttoman pitkä eikä kotiin järjesty hoitoapua”, vammaispalveluiden asiantuntija Anne Saarinen Tukiliitosta sanoo.

”Näissä tilanteissa on tärkeää, että työpaikalla on käytettävissä joustomahdollisuuksia, kuten liukuvaa työaikaa tai mahdollisuus tehdä osa-aikatyötä. On myös hyvä jo omaishoitosopimusta tehdessä pohtia yhdessä kunnan kanssa sitä, miten hoitajan tai hoidettavan äkillisesti sairastuessa järjestetään tarvittavat palvelut.” 

Omaishoitaja saattaa olla myös jatkuvassa hälytysvalmiudessa työpäivänsä aikana, jotta saa hätätilanteessa tiedon läheisensä tilanteesta ja on valmis auttamaan siinä. Monien omaishoitajien suurin pulma on tarve jatkuvasti herätä yöllä auttamaan läheistään. Tällöin oma ansiotyö voi olla käytännössä mahdotonta.

Omaishoidon ja ansiotyön yhdistäminen on vaikeaa ja vaativaa. Omaishoitajan täytyy esimerkiksi ennakoida jo omaishoitosopimusta tehdessä mahdolliset muutokset, kuten oma sairastuminen. #tukiliittovaikuttaa #omaishoito

 

Selvityksen mukaan ongelmana ovat tiedon puute ja asenteet työpaikoilla

Ministeriön selvityksen tekijä apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha toteaa, että Suomessa on jo nyt tarjolla paljon keinoja helpottaa omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä, mutta niitä ei ole otettu riittävästi käyttöön. Syinä ovat tiedon puute ja asenteet työpaikoilla.

Omaishoivan mahdollistavilla työpaikoilla on joustavat työjärjestelyt ja ilmapiiri, jossa omaishoitajuudesta uskalletaan puhua. Joustot ja avoin ilmapiiri tekevät työpaikasta laajemminkin perheystävällisen, joten hyötyjiä ovat omaishoitajien lisäksi esimerkiksi lapsiperheet.

Työpaikat tarvitsisivatkin lisää tietoa omaishoidosta ja omaishoitoperheiden oikeuksista. Myös perheiden tarpeet huomioivilla palveluilla, kuten riittävällä tilapäishoidolla, voidaan edistää omaishoitajien hyvinvointia ja työllistymistä. 

”Selvityksessä ehdotetaan, että omaishoitajien asemaa parannettaisiin muun muassa lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan työttömyysturvaan. Selvityshenkilö ehdottaa myös koulutusta kuntien työntekijöille omaishoitajien riittävien ja tarpeenmukaisten palvelujen järjestämiseen sekä omaishoidon aiheuttamien ansionmenetysten korvaamista eri tavoin”, vammaispalveluiden asiantuntija Anne Saarinen Tukiliitosta sanoo.

Raportti:

Kalliomaa-Puha, Laura
Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen. Selvityshenkilön raportti.
urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4021-5

Omaishoitoliitto on koonnut tietopaketin omaishoidon ja ansiotyön yhdistämisestä. Siellä kuvataan muun muassa jo nyt lain mukaan mahdollisia työajan joustoon liittyviä järjestelyjä. Tutustu tarkemmin:
omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/ansiotyo-ja-omaishoito

Valtakunnallinen omaishoitajien viikon teemana 2019 on Näe, huomaa, kuule – omaishoidon monimuotoisuus
omaishoitajat.fi

 

Kuvituskuva tirachardz/freepik.com