Riittävä tuki on inkluusion edellytys

04.11.2022

Vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten vanhempien kokemusten mukaan tukitoimet koulussa toteutuvat epäyhdenvertaisesti, vaihtelevasti ja monin paikoin puutteellisesti. Vammaisfoorumin lokakuussa julkaisema raportti kouluarkea kartoittavan kyselyn tuloksista nostaa esiin vanhempien kokemuksia ”inkluusiosta”, joka ei ole inkluusiota.

Vammaisfoorumi toteutti vuodenvaihteessa 2020–2021 Ihmisoikeuskeskuksen tuella kouluarjen kokemuksia kartoittavan kyselyn perusopetuksessa olevien vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten huoltajille. Kyselyllä kerättiin tietoa perheiden kokemuksista ja näkemyksistä lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta. Kyselyyn vastasi 595 vanhempaa. Kysely toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi.

Raportti kyselyn tuloksista vahvistaa tiedon siitä, että riittävä tuki ei ole seurannut oppilaita erityisopetuksesta yleisopetukseen, vaikka se on ehdoton edellytys kouluinkluusio onnistumiselle. Jos tuki jää vaillinaiseksi tai kokonaan puuttumaan, ei inkluusiosta voida edes puhua.

Onnistunut #inkluusio edellyttää riittäviä resursseja, erityisosaamis­ta sekä oppimisympäristöjen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Vastuu tukitoimista sysätään vanhemmille

Jo raportin tiivistelmä nostaa esiin suuria huolenaiheita:

”Vanhemmat kertoivat, että heille jäi suuri vastuu lapselle sopivien tukitoimien järjestymisestä. Noin puolet vanhemmista koki, ettei lapsi ollut saanut tukea oikea-aikaisesti. Osa perheistä oli joutunut käymään vuosikausia kestäneitä taisteluita tukitoimien saamiseksi.”

Tilanne vaihtelee paljon sen mukaan, missä päin sattuu asumaan tai missä koulussa ollaan. Tällaista epätasa-arvoisuutta ei tietenkään saisi olla.

”Tutkimusten mukaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutus vaihtelee paljon eri kunnissa ja kouluissa, ja toteutuu monin paikoin puutteellisesti. Riittävien tukitoimien puuttuminen asettaa tukea tarvitsevat lapset muita heikompaan asemaan”, raportissa sanotaan.

Resursseja tarvitaan, asenne ratkaisee

Tukiliitosta kyselyn luomisessa mukana ollut Mari Hakola huomauttaa, että raportin esiin tuomien ongelmien juurisyy on asenteissa. ”Oikeanlainen asenne ja moninaisuuden ymmärtäminen on avainasemassa. Kaikki ei johdu vain pienistä resursseista. Paljon on tehtävissä, jos on tahtoa, näkemystä ja erilaisuutta hyväksyvä asenne. Tietysti opettajat ja koulunkäynninohjaajat tarvitsevat myös osaamista. Onnistunutta inkluusiota kuvaa organisaation läpileikkaava suhtautuminen, jonka täytyy lähteä johtamisesta, näkyä rakenteista ja ulottua jokaisen yhteisön jäsenen asennoitumiseen”.

 

Raportti, sen yhteenveto ja ehdotukset Vammaisfoorumin sivulla:

https://vammaisfoorumi.fi/raportti-vammaisfoorumin-koulukyselyn-tuloksista/