Demokratiapalkinto Vahvistu vanhempana -kokemusasiantuntijatiimille

10.02.2021

Oikeusministeriö haluaa palkinnolla nostaa esiin uudenlaisen vuorovaikutuksen edistäjiä.

Oikeusministeriö on myöntänyt vuoden 2020 Demokratiapalkinnon Tukiliiton Vahvistu vanhempana -kokemusasiantuntijatiimille. Demokratiapalkinto myönnettiin kuudennen kerran tunnustuksena uudenlaisen vuorovaikutuksen lisäämisestä ja aktiivista kansalaisuutta edistävästä käytännöstä.

”Tiimi palkittiin vertaistukitoiminnasta, jolla on lisätty yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta. Toiminnalla on tuotu esiin vanhemmuuden moninaisuutta sekä luotu vuorovaikutusmahdollisuuksia sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten vanhempien välille”, perustelee palkintoraati, johon kuuluivat professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta, artisti Signmark eli Marko Vuoriheimo sekä some-vaikuttaja Maiju Voutilainen.

Tukiliiton Taija Humisto ja Sirpa Mäkinen kutsuivat kokemusasiantuntijatiimin kokoon vuoden 2018 alussa saadakseen STEA-rahoitteiseen Vahvistu vanhempana -hankkeeseen vahvasti mukaan myös vanhempien omaa kokemustietoa. Tiimi on kokoontunut kuukausittain. Toiminnassa on ollut mukana 5–7 kokemusasiantuntijaa, joilla on näkemystä vanhemmuudesta silloin, kun vanhemmalla itsellään on tuen tarvetta oppimisessa tai ymmärryksessä.

”Tiimi on ollut yhteisen kokemusten vaihtamisen ja kehittämisen alusta, jossa työntekijät eivät ole määritelleet toiminnan sisältöjä. Tämä on yksi tuetun vapaaehtoistoiminnan muoto. Olemme kiinnittäneet saavutettavuuteen erityistä huomiota. Käytännössä se on tarkoittanut esimerkiksi tukea matkustamiseen tai helppokäyttöisten videotapaamisalustojen käyttöönottoon”, kertooTaija Humisto. Tiimin toimintaa on arvioitu säännöllisesti, ja sen toimintamallikuvaus löytyy Tukiliiton kehittämistoiminnan sivuilta.

”Keskustelut tiimiläisten kanssa ovat lisänneet ymmärrystäni vanhempien kokemuksista ja perheiden tuen saamisen ongelmakohdista. Tapaamiset ovat olleet ikään kuin pysähdyspaikka oman työarjen keskellä. Olemme yhdessä pohtineet, onko kehittämisen suunta oikea, millaista tietoa tai viestintää vanhemmat kaipaavat, ja miten palvelujärjestelmää laajemminkin tulisi kehittää”, kuvaa pitkään perheiden kanssa työtä tehnyt Sirpa Mäkinen.

Kokemustarinoiden jakaminen on korvaamatonta

Kokemusasiantuntijatiimi on tehnyt yhdessä myös esimerkiksi blogeja ja kokemustarinoita sekä kokemuspuheenvuoroja perheitä kohtaavien ammattilaisten verkkokoulutuksiin.

”Kokemusasiantuntijoiden ideat ja näkökulmat olivat korvaamattomia myös Vahvistu vanhempana -selko-oppaan kokoamisessa. Ilman niitä, en olisi osannut valita tai rajata sen käsikirjoituksen sisältöjä oikein”, kiittelee Sirpa Mäkinen.

”Selko-opas ja tiimin viimeisimpänä tuotoksena syntynyt palvelupolkumalli perheille, joissa vanhemmalla on tuen tarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä tulevat varmasti käyttöön myös jatkossa, sillä vuosittain Suomessa syntyy arvioilta 700 lasta näihin perheisiin”, arvioi Taija Humisto.

Tukiliitossa kokemusasiantuntijatoiminta laajenee vuodesta 2021 eteenpäin. Sille luodaan pysyvä rakenne, ja vastaavia tiimejä alkaa toimia eri työmuotojen sisällä ja alueellisesti jäsenyhdistyksissä. Kokemusasiantuntijat vaikuttavat itselleen tärkeissä asioissa myös Tukiliitosta ulospäin. Kokemusasiantuntijatiimin idea ja toimintamalli soveltuu hyvin myös järjestötyön ulkopuolella esimerkiksi sote-keskusten suunnitteluun tai perheiden palveluiden kehittämiseen. Tiimimallilla toimittaessa tärkeintä on tasavertainen, aito ja spontaani vuoropuhelu, dialogisuus. Näin etukäteen sovitun otsikon alla käsiteltävät aiheet nousevat aidosti kokemusasiantuntijoiden omasta todellisuudesta.

ministeri luovuttaa kukat ja palkinnon Taijalle
Tukiliiton Taija Humisto kiitti lämpimästi koko tiimin puolesta, kun oikeusministeri Anna-Maja Henriksson luovutti palkinnon.

Demokratiapalkinnon 2020 jakaminen on osa kansallista demokratiaohjelmaa. Sen avulla halutaan kiittää kansalaisyhteiskunnan toimijoita, pyritään lisäämään tietoa kansalaisyhteiskunnasta sekä löytämään hyviä käytäntöjä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi. Vuonna 2020 oikeusministeriön yhteistyökumppaneina olivat valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Sitra.