Yhdistystoiminta poikkeusaikana

Tukiliiton toimistolla seurataan poikkeuksellisen tilanteen kehittymistä ja annetaan tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Sivua päivitetään.

HUOM! Kesälomien takia seuraavan kerran sivua päivitetään elokuussa. Ajankohtaista tietoa koronavirusrajoitusten purkamisesta löydät valtioneuvoston ja aluehallintoviraston nettisivuilta. Aurinkoista ja turvallista kesää!

Yhdistyksen vuosikokoukset

Mikäli jäsenyhdistys ei pidä kevätkokousta ennen liittokokousilmoittautumista ja liittokokousedustajat ovat vielä valitsematta, suositellaan, että yhdistyksen hallitus tekee valinnat liittokokousedustajista. On yhdistyksen päätösvallassa, miten se nimeää liittokokousedustajat.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 290/2020 vahvistettiin 30.4.2020 koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Laki helpottaa yhdistysten kevään ja kesän 2020 sääntömääräisten kokousten järjestämistä säätämällä seuraavat poikkeukset yhdistyslakiin:

 • Yhdistyksen kevätkokous voidaan sääntöjen estämättä pitää 30.9. 2020 mennessä. Yhdistyksen hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.
 • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt etäosallistumista sääntelevää äänestys- ja vaalijärjestystä. Etäosallistuminen voidaan toteuttaa postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
 • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä sääntöjen estämättä asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan yhdistyksen valtuutettujen kokouksessa. Saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä saa olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.
 • Yhdistyksen hallitus voi päättää, että 30.9.2020 mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikko ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Etäosallistuminen voi olla poikkeusaikanakin ainoastaan yksi tapa osallistua. Kokoukselle pitää varata aina myös fyysinen paikka, joka ilmoitetaan kokouskutsussa. Kutsussa voidaan kuitenkin vahvasti suositella kaikille etäosallistumista. Jos kokoukseen tästä huolimatta ilmoittautuu myös fyysiselle kokouspaikalle tulijoita, on paikan päällä järjestettävä kokous toteutettava koronaohjeistuksia ja erityistä varovaisuutta noudattaen.

Lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 45/2020 mukaan lain poikkeukset eivät koske niitä yhdistyksiä, jotka olivat jo aiemmin lykänneet tavallisesti kevätkokouksessa päätettävät asiat syksyn 2020 yhdistyksen kokouksen päätettäviksi. Yhdistyksillä, jotka olivat jo siirtäneet kevätkokouksensa pidettäväksi syyskokouksensa yhteydessä syksyllä 30.9.2020 jälkeen, ei myöskään ole tarvetta poikkeamislain vuoksi perua jo tekemiään päätöksiä kokouksen lykkäämisestä.

Yhdistyksen on nyt poikkeuslain voimaantulon jälkeenkin vielä mahdollista siirtää kevätkokouksensa pidettäväksi syyskokouksen yhteydessä, ellei kokousten yhdistäminen vaaranna yhdistyksen tai sen jäsenten etua. Kokousten yhdistämistä suunnitellessa on tärkeää huomioida hallituksen huolellisuusvelvoite. Tarvittaessa kokousten yhdistämisestä voidaan järjestää jäsenkysely.

Yhdistysten hallitusten on kokouksen aikataulusta päättäessään aina otettava huomioon yhdistyksen sääntöjen ohella mm. se, minkälaisia asioita kokouksessa on päätettävänä, mitkä ovat terveydensuojelulliset tarpeet yhdistyksen jäsenkunta huomioon ottaen sekä se, ettei siirrosta saa aiheutua vahinkoa yhdistykselle tai sen jäsenille.

Vinkkejä ja työkaluja yhdistyksille etäkokouksiin ja etätapaamisiin verkon välityksellä

Yhdistyksen tilaisuudet

1.6.2020 alkaen  järjestöjen ja yhdistysten on mahdollista järjestää tilaisuuksia, joissa on maksimissaan 50 henkilöä ja joissa taataan turvaetäisyys ja hygieniaohjeistus. Tilaisuuksien järjestäjille jää suurin vastuu osallistujien turvallisuudesta. Viime kädessä osallistujat itse vastaavat osallistumisestaan, mutta heidän on saatava riittävä tieto koulutuksen, kurssin tai muun tilaisuuden järjestelyistä. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi. Jos rajoitustoimet muuttuvat (lieventyvät tai tiukentuvat), myös Tukiliiton antamia suosituksia muutetaan.

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä on huomioitava:

 • Tapahtumiin ja tilaisuuksiin eivät voi osallistua riskiryhmiin kuuluvat henkilöt (perussairaudet, jotka merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä)
 • Etukäteistieto tai -kontaktointi, ettei paikalle tulla, jos itsellä tai samassa taloudessa asuvilla on minkäänlaisia hengitystieinfektion oireita
 • Annetaan ohjausta käsihygieniasta sekä yskimishygieniasta ja huolehditaan esim. käsidesien saatavuudesta
 • Huolehditaan 1-2 metrin turvaväleistä
 • Kaikilla osallistujilla ja työntekijöillä yhdenhengen huone (perhehuoneet ok)
 • Varmistetaan, että ryhmätilat siivotaan hyvin ryhmien välillä
 • Yhteisessä käytössä olevat välineet, tietokoneet, lelut, toimintavälineet puhdistetaan käyttäjien välillä
 • Ryhmä jaetaan pienryhmiin aina kun mahdollista
 • Ruokailut ym. ryhmätilanteet porrastetaan paikassa olevien muiden ryhmien kanssa
 • Maskeja ja hanskoja käytetään, jos ei ole mahdollista huolehtia turvaväleistä tai on pakko mennä lähikontaktiin esim. avustustilanteissa
 • Jos huomataan osallistujilla hengitystieinfektioiden oireita tai muuta koronaan viittaavaa, henkilö eristetään välittömästi ja otetaan yhteys terveydenhuoltoon

Suunnitelma riskeistä ja varautumisesta tehdään etukäteen myös kirjallisesti.

 

Valtioneuvosto antoi 23.6.2020 uudet ohjeet koronavirusrajoitusten purkamisesta:

Lähde: Valtioneuvoston Facebook-sivu 24.6.2020

 

Aluehallintoviraston 16.6.2020 antamat määräykset ovat voimassa 1.7. – 31.7.2020 ja niiden mukaan korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat heinäkuussa sallittuja. Jos järjestelyissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä, 51-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää. Tietyin lisäedellytyksin alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi 1.7. alkaen järjestää myös yli 500 henkilön tapahtuman. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautililanne pahene. Aluehallintovirastojen 16.6.2020 antamat määräykset ovat voimassa 1.7.2020 – 31.7.2020

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (sovelletaan 1.6.2020 alkaen)

 

Veroilmoituksille kuukauden lisäaika

Verohallinto myöntää yhteisöille kuukauden lisäajan veroilmoitusten antamiseen koronatilanteen takia. Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea, eikä lisäajalta määrätä myöhästymismaksua.

Verohallinnon päätös koskee yhteisöjä, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Nämä asiakkaat voivat nyt antaa veroilmoituksen viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, kun normaalisti ilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa.

 

Vie yhdistyksesi ryhmätoiminta verkkoon -verkkokurssi

Kevään Vie yhdistyksesi ryhmätoiminta verkkoon -verkkokurssi oli erittäin suosittu ja järjestämme syksyllä verkkokurssin uudelleen.

Vie yhdistyksesi ryhmätoiminta verkkoon -kurssi on Tukiliiton jäsenyhdistyksille tarkoitettu koulutus, jonka tavoitteena on antaa yhdistystoimijoille valmiuksia verkkotoiminnan käynnistämiseen. Osallistuminen ei edellytä aiempaa osaamista ja se sopii hyvin aloittelijoille.

Maksuttoman verkkokurssin tapaamiset ovat Teamsin välityksellä. Teams-ohjelman käyttöön saa tarvittaessa tukea ja neuvoja puhelimitse tai sähköpostitse. Kurssille otetaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Kurssin aiheita ovat:

 • 20.8 kello 17.30 – 19.30, Vertaisuus ja sisältöjen jakaminen verkossa
 • 27.8 kello 17.30 – 19.30, Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa
 • 3.9 kello 17.30 -19.30, Verkkoalustat ja Tukiliiton tuki yhdistyksille

Lisätietoja kurssista löydät Tukiliiton tapahtumakalenterista.

 

Tukiliitto auttaa ja tukee poikkeusoloissa

Tukiliitto auttaa ja tukee yhdistyksiä, kehitysvammaisia ja samankaltaista tukea tarvitsevia ihmisiä sekä heidän läheisiään, myös poikkeusoloissa. Kokosimme koronakevään selviytymispaketin.

 

Kuvituskuva Freepik