Yhdistystoiminta poikkeusaikana

Tukiliiton toimistolla seurataan poikkeuksellisen tilanteen kehittymistä ja annetaan tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Sivua päivitetään.

Ajankohtaista tietoa koronavirusrajoituksista ja niiden purkamisesta löydät myös valtioneuvoston ja aluehallintoviraston nettisivuilta.

Yhdistyksen vuosikokoukset

Nykyinen yhdistyksiä koskeva poikkeuslaki on voimassa 30.9.2020 saakka. Eduskunta hyväksyi 14.9. pidetyssä täysistunnossaan poikkeuslain jatkamisen hallituksen esityksen 117/2020 vp mukaisesti eli uusi poikkeuslaki tulee voimaan 1.10.2020 ja on voimassa 30.6.2021 saakka, jotta yhteisöt voisivat ilman katkosta soveltaa voimassa olevaan väliaikaiseen lakiin perustuvia kokouksen järjestämistä ja kokoukseen osallistumista helpottavia keinoja. Lakiin ei kuitenkaan tule enää mahdollisuutta poiketa kokousten pitämisen määräajoista, koska kokoukset voidaan järjestää alkuperäisten aikataulujen mukaan esim. etäkokouksina ja asiamiehiä käyttämällä.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 290/2020 vahvistettiin 30.4.2020 koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi. Laki on voimassa 30.9.2020 saakka. Laki helpottaa yhdistysten kevään ja kesän 2020 sääntömääräisten kokousten järjestämistä säätämällä seuraavat poikkeukset yhdistyslakiin:

  • Yhdistyksen kevätkokous voidaan sääntöjen estämättä pitää 30.9. 2020 mennessä. Yhdistyksen hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.
  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt etäosallistumista sääntelevää äänestys- ja vaalijärjestystä. Etäosallistuminen voidaan toteuttaa postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä sääntöjen estämättä asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan yhdistyksen valtuutettujen kokouksessa. Saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä saa olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.
  • Yhdistyksen hallitus voi päättää, että 30.9.2020 mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikko ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Etäosallistuminen voi olla poikkeusaikanakin ainoastaan yksi tapa osallistua. Kokoukselle pitää varata aina myös fyysinen paikka, joka ilmoitetaan kokouskutsussa. Kutsussa voidaan kuitenkin vahvasti suositella kaikille etäosallistumista. Jos kokoukseen tästä huolimatta ilmoittautuu myös fyysiselle kokouspaikalle tulijoita, on paikan päällä järjestettävä kokous toteutettava koronaohjeistuksia ja erityistä varovaisuutta noudattaen.

Lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen 45/2020 mukaan lain poikkeukset eivät koske niitä yhdistyksiä, jotka olivat jo aiemmin lykänneet tavallisesti kevätkokouksessa päätettävät asiat syksyn 2020 yhdistyksen kokouksen päätettäviksi. Yhdistyksillä, jotka olivat jo siirtäneet kevätkokouksensa pidettäväksi syyskokouksensa yhteydessä syksyllä 30.9.2020 jälkeen, ei myöskään ole tarvetta poikkeamislain vuoksi perua jo tekemiään päätöksiä kokouksen lykkäämisestä.

Yhdistyksen on poikkeuslain voimaantulon jälkeenkin vielä mahdollista siirtää kevätkokouksensa pidettäväksi syyskokouksen yhteydessä, ellei kokousten yhdistäminen vaaranna yhdistyksen tai sen jäsenten etua. Kokousten yhdistämistä suunnitellessa on tärkeää huomioida hallituksen huolellisuusvelvoite. Tarvittaessa kokousten yhdistämisestä voidaan järjestää jäsenkysely.

Yhdistysten hallitusten on kokouksen aikataulusta päättäessään aina otettava huomioon yhdistyksen sääntöjen ohella mm. se, minkälaisia asioita kokouksessa on päätettävänä, mitkä ovat terveydensuojelulliset tarpeet yhdistyksen jäsenkunta huomioon ottaen sekä se, ettei siirrosta saa aiheutua vahinkoa yhdistykselle tai sen jäsenille.

 

Yhdistyksen tilaisuudet

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 22.9.2020 määräyksen yleisötilaisuuksien järjestämisestä 1.10.-30.10.2020:

”Suomen koronavirustapaukset ovat lisääntyneet. Itä-Suomen koronavirustilanteen pahenemisen estämiseksi yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on lokakuussa edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Kunnat tekevät tarvittaessa tarkempia rajoituksia, jos koronavirustartuntoja tai äkillisiä joukkoaltistumisia ilmaantuu.”

Aluehallintovirastot tekivät maanantaina 24.8.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä syyskuussa. Päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Keskeistä on varmistaa henkilöiden tai seurueiden väliset 1–2 metrin turvaetäisyydet ja tehostetut hygieniakäytännöt. Turvavälit on pidettävä myös tilaisuuteen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään. Järjestäjän voi olla syytä rajata osallistujia erillisille alueille, jotta ohjeita voidaan tosiasiassa noudattaa.

Tilaisuuksien järjestäjille jää suurin vastuu osallistujien turvallisuudesta. Viime kädessä osallistujat itse vastaavat osallistumisestaan, mutta heidän on saatava riittävä tieto koulutuksen, kurssin tai muun tilaisuuden järjestelyistä.

Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole päätöksissä rajoitettu. Kaiken kokoisia tapahtumia voi edelleen järjestää, kunhan niihin osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti.

Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat tarvittaessa muuttaa elokuuta koskevia rajoituspäätöksiään.

Tukiliiton suosituksissa on listattu turvallisuustoimia tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä niiden järjestämiseen liittyen. Jos koronaviruksen rajoitustoimet muuttuvat (lieventyvät tai tiukentuvat), myös Tukiliiton antamia suosituksia muutetaan sen mukaan. Suunnitelma riskeistä ja varautumisesta tehdään etukäteen myös kirjallisesti.

 

Vinkkejä ja työkaluja yhdistyksille etäkokouksiin ja etätapaamisiin verkon välityksellä

 

Verkkokurssi: Vie yhdistyksesi ryhmätoiminta verkkoon

Vie yhdistyksesi ryhmätoiminta verkkoon -kurssi on Tukiliiton jäsenyhdistyksille tarkoitettu koulutus, jonka tavoitteena on antaa yhdistystoimijoille valmiuksia verkkotoiminnan käynnistämiseen. Osallistuminen ei edellytä suunnitelmaa verkkotoiminnan käynnistämisestä tai aiempaa osaamista ja se sopii hyvin aloittelijoille. Kurssi sisältää kolme maksutonta opetuskertaa, jotka järjestetään Teamsin välityksellä. Kurssille otetaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.11.

Kurssin ohjelma:

  • 12.11 kello 17.30 – 19.30, Vertaisuus ja sisältöjen jakaminen verkossa
  • 19.11 kello 17.30 – 19.30, Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa
  • 26.11 kello 17.30 -19.30, Verkkoalustat ja Tukiliiton tuki yhdistyksille

Lisätietoja löydät kurssin tapahtumasivulta.

 

Tukiliitto auttaa ja tukee poikkeusoloissa

Tukiliitto auttaa ja tukee yhdistyksiä, kehitysvammaisia ja samankaltaista tukea tarvitsevia ihmisiä sekä heidän läheisiään, myös poikkeusoloissa. Kokosimme keväällä korona-ajan selviytymispaketin. Lakimiehemme vastauksia koronakysymyksiin löytyy Koronakysymyksiä: lakimies vastaa -sivulta.

 

Kuvituskuva Freepik