Yhdistystoiminta poikkeusaikana

Tukiliiton toimistolla seurataan poikkeuksellisen tilanteen kehittymistä ja annetaan tarvittaessa tarkempia ohjeita.

Sivua päivitetään.

Ajankohtaista tietoa koronavirusrajoituksista löydät valtioneuvoston ja aluehallintoviraston nettisivuilta. Aluehallintovirasto kokoaa sivuilleen myös usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta ja sen aiheuttamista rajoituksista.

Yhdistyksen vuosikokoukset

Uusin laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (375/2021) on tullut voimaan 8.5.2021 ja samalla aiempi poikkeamislaki on kumottu. Tämä uusin poikkeamislaki on voimassa 30.6.2022 saakka ja on paria poikkeusta lukuunottamatta samanlainen kuin aiempikin poikkeamislaki. Uuden poikkeamislain nojalla yhdistyksen kokous, joka yhdistyksen sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää elokuun 2021 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2021 loppuun mennessä. Sama määräaika koskee yhdistyslain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhdistyksen kokousta. Oikeusministeriö on Kysymyksiä ja vastauksia koronasta -verkkosivullaan täsmentänyt uuden poikkeamislain säädöstä yhdistyksen kokouksen lykkäämisestä niin, että kokouksen lykkäysmahdollisuus ei koske tilinpäätöksen laatimista.

Hallituksen päätöksellä kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytykseksi voidaan määrätä ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.

Uusi poikkeamislaki antaa aikaisempaan verrattuna mahdollisuuden siirtää yhdistyksen kokousta syyskuun loppuun sekä antaa kokousjärjestelijöille tarvittaessa enemmän järjestelyaikaa, kun ilmoittautumisaika yhdistyksen kokoukseen voi olla nyt aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta (aiemmin ilmoittautuminen sai olla aikaisintaan viikkoa ennen).

Uusin 8.5.2021 voimaan tullut väliaikainen poikkeamislaki mahdollistaa seuraavat asiat:

  • Yhdistyksen kokous, joka yhdistyksen sääntöjen määräyksen mukaan tulisi järjestää elokuun 2021 loppuun mennessä, voidaan sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2021 loppuun mennessä. Sama määräaika koskee yhdistyslain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhdistyksen kokousta.
  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt etäosallistumista sääntelevää äänestys- ja vaalijärjestystä. Etäosallistuminen voidaan toteuttaa postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä sääntöjen estämättä asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan yhdistyksen valtuutettujen kokouksessa. Saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä saa olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.
  • Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Oikeusministeriön mukaan yhteisön hallitus voi lisäksi lykätä kokousta pidemmällekin kuin syyskuun loppuun tai yhdistää kevät- ja syyskokoukset. Päätöksen on perustuttava kokonaisarviointiin, jossa on otettava huomioon yhteisön säännöt päätettävistä asioista, jäsenkunnan terveydensuojelutarpeet sekä se, voiko lykkäyksestä aiheutua vahinkoa yhteisölle tai sen jäsenille. Yleensä lykkäys tai kokousten yhdistäminen ei vaikuta päätösten pätevyyteen. Kokouksen lykkäyksestä päätettäessä on kuitenkin hallituksen vastuun kannalta tärkeää huomioida, että yhdistyslain 39 §:n mukaan hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, joka tätä lakia rikkomalla on aiheutettu yhdistyksen jäsenelle tai jollekin muulle henkilölle. Jos hallitus harkitsee kokouksen siirtämistä, arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa siihen, sisältyykö kokouksen esityslistaan sellaisia asioita, joiden päättämistä ei voi siirtää myöhemmäksi aiheuttamatta vahinkoa jollekin, esimerkiksi yhdistyksen velkojalle. Suositeltavaa on, että yhdistyksen hallitus ennen siirtoa koskevan päätöksen tekemistä viestisi asian jäsenistölle ja tiedustelisi jäsenten näkemystä kokouksen siirtämiseen.

Lisätietoa uudesta poikkeamislaista on SOSTEn lakimiehen Kirsi Väätämöisen blogikirjoituksessa (julkaistu 18.5.2021). Lisätietoa kokouksen järjestämiseen ja siirtämiseen liittyen löytyy SOSTEn lakimiehen Patrik Metsätähden blogista (julkaistu 11.3.2021) ja sen yhteydessä esitetyistä kysymyksistä ja Patrikin vastauksista.

Etäosallistuminen voi olla poikkeusaikanakin ainoastaan yksi tapa osallistua. Kokoukselle pitää varata aina myös fyysinen paikka, joka ilmoitetaan kokouskutsussa. Kutsussa voidaan kuitenkin vahvasti suositella kaikille etäosallistumista. Jos kokoukseen tästä huolimatta ilmoittautuu myös fyysiselle kokouspaikalle tulijoita, on paikan päällä järjestettävä kokous toteutettava koronaohjeistuksia ja erityistä varovaisuutta noudattaen. On myös huomioitava, että jos etäosallistuminen rajoittaa jollakin tavalla kokoukseen osallistumista (esim. äänestysten suhteen), on näistä rajoituksista mainittava kokouskutsussa.

Vuosikokousten UKK eli usein kysytyt kysymykset

Vastauksissa on osittain käytetty SOSTEn yhteisölainsäädäntöön erikoistuneelta lakimieheltä Patrik Metsätähdeltä saatuja kommentteja.

KYSYMYS: Miten henkilövaalit voidaan järjestää niin, että vaalisalaisuus säilyy?
Onko henkilövaalit toteutettava aina suljettuna lippuäänestyksenä tai muulla vaalisalaisuuden säilyttävällä tavalla?

VASTAUS: Vaalisalaisuus ei ole sellainen asia, jota lainsäätäjä olisi yhdistyksen kohdalla erityisesti suojellut. Yhdistyslaki ei edellytä suljettua lippuäänestystä muiden kuin suhteellisten vaalien osalta. Suhteelliset vaalit ovat käytössä vain hyvin pienellä joukolla yhdistyksiä, lähinnä poliittisilla puolueilla. Ylivoimaisesti eniten käytetään enemmistövaalitapaa, joka ei vaadi suljettua lippuäänestystä.

Vaikka yhdistyksen säännöt edellyttäisivät suljettujen lippujen käyttämistä äänestyksessä, voidaan kokouksessa sopia käytettävän muuta äänestystapaa. Nyt korona-ajan hybridikokouksissa suositellaan sitä, että äänestykset pidetään aina avoimina äänestyksinä, mikäli kokoukseen osallistujat siihen suostuvat. Silloin siis jokainen kokousedustaja kertoo kokouksessa, ketä äänestää, jolloin mitään teknisiä järjestelyjä ei tarvita.

Jos ei haluta avointa äänestystä, voidaan käyttää apuna erilaista tekniikkaa eli toteuttaa esim. Webropol-, GoogleForms-, tekstiviesti- tai sähköpostiäänestys. Tärkeää on varmistaa se, että äänestäjä on äänioikeutettu henkilö eli äänestyslinkit lähetetään vain henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon ja äänet saadaan laskettua luotettavasti. Yleensä ilmaisia tai edullisia teknisiä äänestysvaihtoehtoja käytettäessä vaalisalaisuus säilyy muilta osin, paitsi ääntenlaskijoiden kohdalla.

Kysykää tarvittessa neuvoja ja tukea äänestyksen järjestämiseen oman alueenne aluekoordinaattorilta. Aluekoordinaattoreiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Vinkkejä äänestysten ja vaalien järjestämiseen etäkokouksissa löytyy Osanan nettisivuilta.

KYSYMYS: Voiko äänestyksen hallituksen jäsenistä suorittaa postiäänestyksenä joko ennen vuosikokousta tai sen jälkeen?

VASTAUS: Hallituksen jäseniä ei voi valita yhdistyksen kokouksesta erillisessä postiäänestyksessä kokouksen jälkeen. Tällöin on kyse yhdistyslain 17 §:n 3 momentin mukaisesta jäsenäänestyksestä, jollaisessa ei voida päättää yhdistyslain 23 §:n mukaisia asioita.

Kokoukseen voidaan kuitenkin osallistua postitse ennen kokousta, mikäli yhdistyksen säännöissä niin määrätään, tai nyt väliaikaisen poikkeamislain aikaan yhdistyksen hallitus niin päättää. Silloin jos osa osallistujista osallistuu hallituksen valintaa koskevan päätöksen tekemiseen ennen kokousta ja osa vasta kokouksen aikana, on erittäin tärkeää, että ehdokasasettelu tapahtuu ennen kokousta, eikä kokouksessa enää voi esittää uusia ehdokkaita.

Normaalisti ehdokasasettelua koskevien määräysten tulisi löytyä äänestys- ja vaalijärjestyksestä, mutta nyt väliaikaisen poikkeamislain aikaan ehdokasasettelu voidaan tehdä myös hallituksen päätöksin ja hallituksen jäsenistölle antamin ohjeistuksin. Yhdistyslaki edellyttää ainoastaan, että kaikille päätösvallan käyttöön oikeutetuille on turvattava oikeus osallistua ehdokkaiden asettamiseen vaalia varten. Laki ei siis edellytä, että ehdokkaita voitaisiin asettaa vielä kokoustilaisuudessakin.

KYSYMYS: Poikkeamislaissa säädetään asiamiesten käytöstä näin:
Saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

VASTAUS: Esimerkkitapaus: Jos sama asiamies edustaa viittä jäsentä, on hänellä kokouksessa kuitenkin käytössään vain kaksi ääntä, mikäli siihen osallistuu 22 jäsentä. Eli kymmenesosa lasketaan kokouksessa paikalla olevien henkilöiden lukumäärästä. Näin rajataan pois se mahdollisuus, että yksi asiamies keräisi valtakirjat suurelta joukolta jäseniä ja pystyisi tällöin käytännössä yksin sanelemaan kokouksen päätökset.

Yhdistysten tilaisuudet

Aluehallintovirastot seuraavat koronatilanteen muutoksia tarkasti ja päivittävät alueiden kokoontumisrajoituksia tarpeen mukaan. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiologinen tilanne Suomessa kuitenkin muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat tarvittaessa muuttaa rajoituspäätöksiään. Voit tarkistaa oman alueesi tämän hetkisen kokoontumisrajoituksen tilanteen aluehallintovirastojen Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta -sivuilta. Lisäksi kunnat tekevät tarvittaessa tarkempia rajoituksia, jos koronavirustartuntoja tai äkillisiä joukkoaltistumisia ilmaantuu.

Kokousten kokoontumisrajoitusten suhteen aluehallintovirasto on 15.3.2021 muuttanut tulkintaansa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun seurauksena: kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhdistysten sääntömääräisiä tai lakimääräisiä kokouksia, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut. Kokouksissa pitää kuitenkin huomioida terveysturvallisuus. Tartuntatautitilanne huomioiden on kuitenkin suositeltavaa, että kokoukset järjestetään etäyhteydellä. Tarkempaa tietoa kokousten kokoontumisrajoitusten muutoksista löytyy aluehallintoviraston sivulta.

Koronapassia koskeva laki tuli voimaan 16.10.2021. Käytännössä koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta tai tarvittaessa paperisena versiona terveydenhuollosta. Tapahtuman järjestäjä voi lukea koronapassin mobiililaitteella, johon on ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymä Koronatodistuksen lukija -sovellus. Sen saa maksutta yleisimmistä sovelluskaupoista. Päivitettyä tietoa koronapassista ja sen käytöstä löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön Koronapassi-sivulta (avautuu uuteen välilehteen).

Tilaisuuksissa turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Keskeistä on varmistaa henkilöiden tai seurueiden väliset 1–2 metrin turvaetäisyydet ja tehostetut hygieniakäytännöt. Turvavälit on pidettävä myös tilaisuuteen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään. Järjestäjän voi olla syytä rajata osallistujia erillisille alueille, jotta ohjeita voidaan tosiasiassa noudattaa.

Tilaisuuksien järjestäjille jää suurin vastuu osallistujien turvallisuudesta. Viime kädessä osallistujat itse vastaavat osallistumisestaan, mutta heidän on saatava riittävä tieto koulutuksen, kurssin tai muun tilaisuuden järjestelyistä. Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen tapahtumanjärjestäjä ja yksittäinen ihminen toimii vastuullisesti.

Jäsenyhdistysten verkkotreffit

  • Verkkotreffeillä pääset kohtaamaan muita yhdistystoimijoita ja saat ajankohtaista yhdistyksille suunnattua tietoa. Verkkotreffit järjestetään kerran kuukaudessa kaikille alueille yhteisesti.
  • Verkkotreffit ovat avoimia ja maksuttomia kaikille yhdistystoimijoille. Vetäjinä toimivat aluekoordinaattorit. Treffeillä voi vierailla myös muita Tukiliiton asiantuntijoita.
  • Treffit järjestetään Teams-alustalla, ei ennakkoilmoittautumista. Löydät linkit tapahtumasivulta.

Olet lämpimästi tervetullut yhteisten asioiden äärelle!

Esittäkää myös toiveita, kun teillä yhdistyksissä nousee esille aiheita, joista on tarvetta keskustella yhteisesti.

Lisätietoa verkkotreffeistä sekä niiden ajankohdat löydät tapahtumakalenteristamme: Linkki tapahtumakalenteriin

Vinkkejä ja työkaluja yhdistyksille etäkokouksiin ja etätapaamisiin verkon välityksellä

Tukiliitto auttaa ja tukee poikkeusoloissa

Tukiliitto auttaa ja tukee yhdistyksiä, kehitysvammaisia ja samankaltaista tukea tarvitsevia ihmisiä sekä heidän läheisiään, myös poikkeusoloissa. Lakimiehemme vastauksia koronakysymyksiin löytyy Koronakysymyksiä: lakimies vastaa -sivulta.

 

Kuvituskuva Freepik