Kehitä ja uudistu

Ideoita yhdistyksen kehittämiseen ja toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseen.

1. Huolehtikaa yhdistyksen vetovoimasta

  • Myönteinen asenne ja kannustava ilmapiiri houkuttelevat mukaan yhdistyksen toimintaan ja motivoivat pysymään mukana.
  • Mielikuva yhdistyksestä ratkaisee – positiivinen maine kantaa pitkälle.

2. Aktivoikaa jäsenistöänne

  • Osallistakaa jäsenistöä toiminnan suunnitteluun.
  • Vallan ja vastuun jakaminen keventää kaikkien kuormaa, motivoi ja tuo yhdessä tekemisen ja onnistumisen kokemuksia.

3. Luokaa yhdistykseenne kevyemmän osallistumisen tapoja

  • Kannattajajäsenyys kertoo toimintanne arvostamisesta ja halusta tukea sen jatkumista.
  • Etsikää rooleja toiminnassa ja tapahtumissa niille, jotka eivät halua kokoustaa.
  • Räätälöikää tehtäviä erilaisiin tarpeisiin. Huomioikaa toimijoiden arvot, osaaminen, kokemus, elämäntilanne ja ajankäytön mahdollisuudet.
  • Etsikää vapaaehtoisia silloin, kun tekemistä on valmiiksi tarjolla.

4. Näkykää ja vaikuttakaa verkossa

5. Yhdistäkää voimat vaikuttamisen tehostamiseksi

 

Toiminnan suunnittelu ja arviointi

Yksi tapa saada tietoa toiminnan nykytilasta, sen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista on arviointi. Arvioinnin lähtökohdaksi sopii yhdistyksen olemassaolon juurille johdatteleva kysymys:
mitä olemme nyt ja miksi haluamme tulevaisuudessa tulla?

Arviointiin liittyy palautteen kerääminen esimerkiksi toiminnan kohderyhmältä, luottamushenkilöiltä ja sidosryhmiltä. Tärkeä osa arviointia on myös itsearviointi. Arvioinnin avulla voidaan selvittää, kuinka toiminnassa on onnistuttu.

Mieti aina, miksi arvioit ja kenelle arviointia teet. Silloin osaat valita arvioinnille oikean näkökulman ja oikeat kysymykset.

Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin työkaluja

  • Yhdistyksen itsearviointilomake sopii  kehittämisillan keskustelun pohjaksi. Lomake auttaa nostamaan esiin yhdistyksen vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet.
  • Hallituksen kehittämisilta yhdistyksen toiminnan suuntaamiseen. Toiminnan suntaa on hyvä pysähtyä pohtimaan kerran vuodessa tai joka toinen vuosi.

Ideoiden kerääminen kohderyhmältä