Kehitä ja uudistu

Kehittämällä uutta virtaa yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen kehittäminen avaa uusia polkuja

Yhdistyksen elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi jokaisen yhdistyksen kannattaa miettiä, miten yhdistystä ja sen toimintaa voi kehittää. Yhdistyksen kehittämisessä voi hyödyntää apuna seuraavaa listaa.

1. Huolehtikaa yhdistyksen vetovoimasta

 • Myönteinen asenne ja kannustava ilmapiiri houkuttelevat mukaan yhdistyksen toimintaan ja motivoivat pysymään mukana.
 • Mielikuva yhdistyksestä ratkaisee – positiivinen maine kantaa pitkälle.

2. Aktivoikaa jäsenistöänne

 • Osallistakaa jäsenistöä toiminnan suunnitteluun.
 • Vallan ja vastuun jakaminen keventää kaikkien kuormaa, motivoi ja tuo yhdessä tekemisen ja onnistumisen kokemuksia.

3. Luokaa yhdistykseenne kevyemmän osallistumisen tapoja

 • Kannattajajäsenyys kertoo toimintanne arvostamisesta ja halusta tukea sen jatkumista.
 • Etsikää rooleja toiminnassa ja tapahtumissa niille, jotka eivät halua kokoustaa.
 • Räätälöikää tehtäviä erilaisiin tarpeisiin. Huomioikaa toimijoiden arvot, osaaminen, kokemus, elämäntilanne ja ajankäytön mahdollisuudet.
 • Etsikää vapaaehtoisia silloin, kun tekemistä on valmiiksi tarjolla.

4. Näkykää ja vaikuttakaa verkossa

5. Yhdistäkää voimat vaikuttamisen tehostamiseksi

 • Alueellinen verkostoituminen on tärkeää, koska se mahdollistaa vaikuttamisen tulevassa sote-toimintaympäristösssä. Lisäksi verkostoituminen virkistää vapaaehtoistoimintaa ja tuo uusia näkökulmia asioihin.
 • Voit kysyä aluekoordinaattoreilta tietoja oman alueesi verkostoista sekä tukea verkostoitumiseen.
 • Lisätietoja ja vinkkejä verkostoyhteistyöhön löydät Toimeksi.fi -sivustolta.

Toiminnan suunnittelu ja arviointi

Kehittämisessä tarvitaan tietoa siitä, mikä toiminnassa on hyvää ja missä on parantamisen varaa. Tätä tietoa yhdistys saa arvioinnin avulla.

Arviointia voi tehdä keräämällä palautetta esimerkiksi kohderyhmältä ja sidosryhmiltä. Tärkeä osa arviointia on myös itsearviointi.

Tukea ja työkaluja toiminnan arviointiin ja kehittämiseen

1. Hallituksen kehittämisilta

 • Yhdistys voi järjestää hallituksen kehittämisillan, jossa on tarkoitus arvioida ja suunnata uudelleen yhdistyksen toimintaa. Toiminnan suntaa on hyvä pysähtyä pohtimaan kerran vuodessa tai joka toinen vuosi.
 • Lataa Ohje: hallituksen kehittämisilta

2. Yhdistyksen itsearviointilomake

 • Yhdistyksen itsearviointilomake sopii  kehittämisillan keskustelun pohjaksi. Se auttaa nostamaan esiin yhdistyksen vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet.
 • Lataa tästä Yhdistyksen itsearviointilomake

3. Aluekoordinaattorit tukevat yhdistyksen kehittämisessä

 • Aluekoordinaattoreilta saat lisätietoja ja apua yhdistyksen itsearviointiin ja hallituksen kehittämisillan järjestämiseen. Voimme toteuttaa tilaisuuden yhdessä tai annamme vinkkejä asian eteenpäin viemisessä.
 • Lisätietoja Tukea hallitustyön kehittämiseen -tilaisuuden järjestämiseen löydät Jäsenyhdistysten yhteistyökoulutukset -sivulta.

4. Ideoiden kerääminen kohderyhmiltä

5. Hyvinvointikysely