Kehitä ja uudistu

Kehittämällä uutta virtaa yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen kehittäminen avaa uusia polkuja

Yhdistyksen elinvoimaisuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi jokaisen yhdistyksen kannattaa miettiä, miten yhdistystä ja sen toimintaa voi kehittää. Yhdistyksen kehittämisessä voi hyödyntää apuna seuraavaa listaa.

1. Huolehtikaa yhdistyksen vetovoimasta

 • Myönteinen asenne ja kannustava ilmapiiri houkuttelevat mukaan yhdistyksen toimintaan ja motivoivat pysymään mukana.
 • Mielikuva yhdistyksestä ratkaisee – positiivinen maine kantaa pitkälle.
 • EHYT ry:n Jäsenhankinta-oppaassa on runsaasti hyviä vinkkejä jäsenhankintaan

2. Aktivoikaa jäsenistöänne

 • Osallistakaa jäsenistöä toiminnan suunnitteluun.
 • Vallan ja vastuun jakaminen keventää kaikkien kuormaa, motivoi ja tuo yhdessä tekemisen ja onnistumisen kokemuksia.

3. Luokaa yhdistykseenne kevyemmän osallistumisen tapoja

 • Kannattajajäsenyys kertoo toimintanne arvostamisesta ja halusta tukea sen jatkumista.
 • Etsikää rooleja toiminnassa ja tapahtumissa niille, jotka eivät halua kokoustaa.
 • Räätälöikää tehtäviä erilaisiin tarpeisiin. Huomioikaa toimijoiden arvot, osaaminen, kokemus, elämäntilanne ja ajankäytön mahdollisuudet.
 • Tarjotkaa myös niin sanottua pop up -vapaaehtoistoimintaa eli lyhytkestoista osallistumista, johon vapaaehtoinen voi osallistua silloin, kun se sopii häneen omaan aikatauluunsa.
 • Etsikää vapaaehtoisia silloin, kun tekemistä on valmiiksi tarjolla.

4. Näkykää ja vaikuttakaa verkossa

 • Ottakaa sosiaalisen median perusteet haltuun. Facebook on mainio alku.
 • Myös verkossa voi rakentaa yhteisöllisyyttä (esimerkkinä Tukiliiton yhdistystoiminta -Facebook-ryhmä, jossa voitte verkostoitua muiden yhdistystoimijoiden kanssa ja keskustella yhdistystoimintaan liittyvistä asioista).
 • Verkossa voi myös vaikuttaa: osallistukaa keskusteluihin, ottakaa kantaa

5. Yhdistäkää voimat vaikuttamisen tehostamiseksi

 • Alueellinen verkostoituminen on tärkeää, koska se mahdollistaa vaikuttamisen tulevassa sote-toimintaympäristössä eri hyvinvointialueilla. Lisäksi verkostoituminen virkistää vapaaehtoistoimintaa ja tuo uusia näkökulmia asioihin.
 • Voit kysyä aluekoordinaattoreilta tietoja oman alueesi verkostoista sekä tukea verkostoitumiseen.
 • Lisätietoja ja vinkkejä verkostoyhteistyöhön löydät Toimeksi.fi -sivustolta.

Toiminnan suunnittelu ja arviointi

Yhdistyksen toiminnan suunnittelu lähtee liikkeelle toimintasuunnitelman laatimisesta. Toiminnan kehittämisessä tarvitaan tietoa siitä, mikä toiminnassa on hyvää ja missä on parantamisen varaa. Tätä tietoa yhdistys saa arvioinnin avulla. Arviointia voi tehdä keräämällä palautetta esimerkiksi kohderyhmältä ja sidosryhmiltä. Tärkeä osa arviointia on myös itsearviointi.

Tukea ja työkaluja toiminnan arviointiin ja kehittämiseen

1. Toimintasuunnitelma

 • Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan perusta eli punainen lanka, joka ohjaa yhdistyksen toimintaa.
 • Toimintasuunnitelma kannattaa laatia huolellisesti ja päivittää sitä ajatuksella joka vuosi, koska se on paitsi toiminnan perusta, myös yhdistyksen markkinointityökalu jäsenhankinnassa ja vapaaehtoisten rekrytoinnissa.
 • Huomioikaa toimintasuunnitelman laatimisessa myös eri avustukset sekä niiden haku- ja maksuajat, kuten esimerkiksi Tukiliiton toimintaraha ja teemaviikon taloudellinen tuki.
 • Opintokeskus Siviksen Mitä kuuluu yhdistyksen vuoteen? -oppaassa on vinkkejä ja ideoita yhdistyksen toiminnan suunnitteluun.

2. Tukea hallitustyön kehittämiseen -tilaisuus

3. Yhdistyksen itsearviointilomake

 • Yhdistyksen itsearviointilomake sopii  kehittämistilaisuuden keskustelun pohjaksi. Se auttaa nostamaan esiin yhdistyksen vahvuudet ja tärkeimmät kehittämiskohteet.
 • Lataa tästä Yhdistyksen itsearviointilomake

4. Aluekoordinaattorit tukevat yhdistyksen kehittämisessä

 • Aluekoordinaattoreilta saat lisätietoja ja apua yhdistyksen itsearviointiin ja hallituksen kehittämistilaisuuden järjestämiseen. Voimme toteuttaa tilaisuuden yhdessä tai annamme vinkkejä asian eteenpäin viemisessä.
 • Lisätietoja Tukea hallitustyön kehittämiseen -tilaisuuden järjestämiseen löydät Jäsenyhdistysten yhteistyökoulutukset -sivulta.

5. Ideoiden kerääminen kohderyhmiltä

6. Hyvinvointikysely