Vaikuttava yhdistys

Minkälainen on vaikuttava yhdistys?

Verkostoitunut ja omalla alueellaan tunnettu yhdistys otetaan helpommin mukaan suunnitteluun kuin yhdistys, jota ei tunneta. Yhdistysten vaikuttamistyöstä tehdyn selvityksen mukaan vaikuttava yhdistys on aktiivinen, tunnettu, verkostostoitunut ja sillä on resursseja sekä edustajia vaikuttamiselimissä.

”Nuorten aktiivisten läheisten ja kehitysvammaisten henkilöiden osallistuminen alkaa näkyä yhdistyksen toiminnassa ja myös vaikuttamistyössä ympäröivässä yhteiskunnassa – sukupolvenvaihdos!” 

 

Vaikuttava yhdistys on aktiivinen, verkostotoitunut, tunnettu ja sillä on resursseja sekä edustajia vaikuttamiselimissä.
Vaikuttavan yhdistyksen osa-alueet

Aktiivinen: Yhdistys, jolla on monenlaista toimintaa, houkuttelee uusia jäseniä ja yhteistyökumppaneita. Aktiivinen toiminta lisää myös yhdistyksen näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Resursseja: Yhdistyksen resursseja on taloudellisten voimavarojen lisäksi inhimilliset resurssit – yhdistystoimijat, vapaaehtoiset, osaaminen, tieto sekä aika. Mitä enemmän jäseniä ja aktiivitoimijoita yhdistyksessä on, sitä enemmän vaikuttamistyöhön on tekijöitä, joilla jokaisella on oma erityinen asiantuntijuutensa ja osaamisensa.

Verkostoitunut: Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa kannattaa. Tällöin yhdistys voi jakaa resursseja ja monesti ideoitakin syntyy enemmän porukassa. Lisäksi vaikuttamisessa useamman yhdistyksen kannanotoilla voi olla enemmän painoarvoa.

Tunnettu: Tunnetulla yhdistyksellä on enemmän painoarvoa ja mahdollisuuksia vaikuttamisessa. Näkyvyyden lisäämiseksi yhdistys voi esimerkiksi järjestää erilaisia tapahtumia ja markkinoida niitä aktiivisesti. Yhdistystoimijoiden kannattaa viestiä myös viranhaltijoille ja päättäjille yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Edustajia vaikuttamiselimissä: Esimerkiksi vammaisneuvostossa olevan edustajan kautta yhdistys saa tietoa ajankohtaista asioista sekä helpommin oman näkemyksensä mukaan suunnitelmiin ja päätöksentekoon.

”Vaikuttamistyötä edistää hyvät henkilökohtaiset kontaktit ja osallistuminen kunnallispolitiikkaan sekä vammaisneuvostotyö. Mitä enemmän aktiivisia yhdistystoimijoita, sitä parempi.” Tukiliiton yhdistystoimija