Vaikuttamistyön suunnittelu

Vaikuttamissuunnitelma auttaa jäsentämään vaikuttamista.

Tuloksellinen vaikuttamistyö vaatii suunnittelua ja tavoitteiden asettamista

Yhdistyksen kannattaa laatia vaikuttamissuunnitelma osaksi toimintasuunnitelmaa. Vaikuttamissuunnittelma on hyvä laatia myös yksittäisistä vaikuttamistoimista. ​Vaikuttamissuunnitelma auttaa jäsentämään vaikuttamista, mutta se toimii myös keskustelun ja suunnittelun apuväline​enä

Suunnnitelman laatimisessa keskeistä on etenkin tarpeen ja tavoitteen määrittely​.  Vaikuttamisen tarpeista yhdistys saa tietoa jäseniltään. Yhdistys voi tehdä jäsenilleen hyvinvointikyselyn tai hyödyntää kokemusasiantuntijoita. Tarve voi nousta myös ajankohtaisista asioista, kuten valtakunnallisista teemaviikoista tai vaaleista.

Vaikuttamissuunnitelman sisältö

Vaikuttamissuunnitelmassa olisi hyvä olla mainittuna seuraavat kohdat. Voitte hyödyntää vaikuttamissuunnitelman laatimisessa valmista mallipohjaa, jonka voitte ladata itsellenne. Lataa tästä mallipohja (Word). 

Tavoitteet

 • Sopikaa yhdessä siitä, mihin vaikuttamistyöllä pyritään ja kirjatkaa tavoitteet ylös.
 • Kannattaa mieluummin asettaa vain muutama tavoite kuin liian monta tavoitetta.
 • Päätavoitteen lisäksi on hyvä olla välitavoitteita.

Aikataulu 

 • Määrittäkää prosessin kesto​ ja eri toimintojen ajankohdat. 
 • Hyvänä sääntönä voidaan pitää sitä, että kannattaa pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ajoittaa vaikuttaminen muihin ajankohtaisiin asioihin, kuten vaaleihin.

Kohderyhmä

 • Valitkaa kohderyhmäksi henkilöt, jotka ovat keskeisessä roolissa asian valmistelussa tai päätöksenteossa

Keinot ja toimenpiteet

 • Määritelkää ja kirjatkaaa ylös keinot ja toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Näitä voivat olla esimerkiksi kampanja sosiaalisessa mediassa, kuntayhteistyöillan järjestäminen tai kuntalaisaloitteen laatiminen.

Ydinviesti

 • Ydinviestistä käy ilmi, mihin asia liittyy ja millä tavalla.
 • Viestin tulee olla selkeä, rajattu, lyhyt ja ytimekäs, joka on muotoiltu kohderyhmän mukaan.
 • Ydinviesti voi olla konkreettinen muutosehdotus, jossa on tuotu esiin vaikutukset.
 • Tärkeää on myös viestin perustelu. Perusteluissa voitte hyödyntää Tukiliiton sivuja kuten Tuki ja neuvot -sivua sekä Tukiliiton laatimia lausuntoja ja kannanottoja.

Yhteistyö

 • Joukossa on voimaa! 
 • Missä asioissa voi tehdä yhteistyötä ja miten? 
 • Vaikuttaminen yhteistyössä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa lisää huomioarvoa ja uskottavuutta​.​​

Vastuuhenkilöt

 • Suunnitelmaan kannattaa kirjata ylös vastuunjako yhdistyksen sisällä.
 • Kuka vastaa mistäkin osa-alueesta ja ketkä osallistuvat vaikuttamistyöhön?

Seuranta ja arviointi​​

 • Tehkää väliarviointia jo vaikuttamisprosessin aikana. Väliarvioinnissa mietitään, missä mennään ja pitääkö suunnitelmaa muuttaa.
 • Vaikuttamisprosessin päätyttyä​​ on loppuarvioinnin aika. Missä onnistuttiin? Mitä voisi tehdä toisin? Saavutettiinko päätavoite?
 • Arviointitietoa kannattaa hyödyntää jatkossa suunniteltaessa vaikuttamistyötä.

Sivun kuvituskuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net