Kuljetuspalveluihin vaikuttaminen

Tapausesimerkki siitä, miten esimerkiksi voidaan kunnan / kaupungin palveluun yhteisvoimin vaikuttaa.

Tapausesimerkki vaikuttamisesta, kun yhteistyössä eri järjestöjen/yhdistysten kesken vaikutetaan kilpailutettuun toimintaan.

Miten kuljetuspalveluun voi vaikuttaa?

1. Kutsutaan koolle ne  yhdistykset / järjestöt, joiden jäsenistö käyttää palvelua.

Kaupungissa oli tullut palautetta vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden toimimattomuudesta ja siitä, ettei niihin voinut enään luottaa.Palautetta oli annettu, muttei se ollut johtanut asioiden parantamiseen. Asia kosketti suurta joukkoa palvelun käyttäjiä ja tilanne alkoi mennä siihen, että palvelun käyttäjät eivät uskaltaneet lähteä kotoaan, kun ei olleet varmoja pääsevätkö takaisin kotiin.

Eri yhdistyksissä oli valitettu/kanneltu asiasta eri tahoille; kunta, aluehallintovirasto, trafi (ongelmien takana 1.7.2018 tullut taksilain muutos), sosiaaliasiamies. Tästä oli mm. se hyöty, että aluehallintovirasto (saatuaan asiasta lukuisia kanteluita) otti asian omaksi tarkistuskohteeksi ja teki asiasta tarkastuskäynnin kuntaan.

2. Kerätään esiin nouseet epäkohdat yhteen ja määritellään yhteinen vaikuttamisen keino ja tavoite

Vaikuttaminen yhdessä eri tahojen kanssa on aina tehokkaampaa, kuin yksin henkilönä tai edes yhtenä yhdistyksenä. Asiasta kokoonnuttiin alueen yhdistysten/järjestöjen sekä vammaisneuvoston kanssa ja lähdettiin ideoimaam asiaa eteenpäin. Koottiin yhteen jäsenistöjen kautta esiin tuleet epäkohdat ja työstettiin asiat yhteen.

Todettiin yhteisesti mm. seuraavaa:

  • kunnat vastaavat viime kädessä palveluiden toteutumisesta, vaikka he ostavat palvelun palveluntarjoajalta. Tässä tilanteessa vpl § 8 ei toteutunut
  • palveluketju ontui erityisesti välityskeskuksen ja taksiyrittäjien välillä; taksiyrittäjät eivät ottaneet vammaispalvelun kyytejä ajettavakseen. Yrittäjiltä saamien tietojen mukaan syynä oli hinta – paremmin sai sosiaalihuollon ja kelan kyydeistä, jotka oli kilpailutettu erikseen
  •  epäkohdat olivat yhteneviä eri yhdistysten palveluiden käyttäjillä
  • kerättiin tiedossamme olleet epäkohdat ja saamamme palaute kyytien toteutumattomuudesta yhtee

Näiden pohjalta päätettiin yhteisvaikuttamisesta asiassa.

3. Sovitaan tapa vaikuttaa ja mietitään ketä tilaisuuteen kutsutaan  mukaan

Tässä tilanteessa päädytttiin paneelikeskustelun toteuttamiseen asiasta niin, että tilaisuuteen on yleinen kutsu. Haluttiin toteuttaa asia ratkaisukeskeisesti niin, että etukäteen tehtyhen kysymysten pohjalta panelistit tulivat omasta näkökulmasta vastaamaan esiin noussesiin asioihin ja miettimään ratkaisuja käytännön tilanteisiin. Tavoitteen oli löytää ratkaisuja asialle, että palveluiden käyttäjät voisivat luottaa vammaispalveluiden kuljetusten toimimiseen ja kyydin saamiseen.

Tilaisuuden vetäjä: mietitään yhdessä kuka voi toimia tilaisuuden vetäjänä, ulkopuolinen henkilö, joku asianosaisista tai yhdistyksen tai vammaisneuvoston edustaja. Päädyttiin pyytämään ulkopuolista toimittajaa vetämään tilaisuus. Tilaisuuden vetäjä täytyy perehdyttää asioihin ja siihen, mihin tulee kiinnittää huomiota ja tavoitteisiin pääsemisen oleellisiin kohtiin. Tästä perehdyttämisestä vastaa joku/t järjestäjistä.

Panelistit – ajankohdan sopimiseen vaikuttaa tarvittavien panelistien pääseminen paikalle. On oleellista että paikalla on juuri ne viranhaltijat, jotka päättävät asiasta. Käydään läpi nimi nimeltä ketä halutaan mukaan. Aluehallintovirastoakin pyydettiin, mutta he eivät halunneet tulla  mukaan, koska asia heillä valvonnassa.

Kunnan päättävän viranhaltijan lisäksi paneeliin haluttiin palvelun käyttäjä, järjestöjen edustaja, taksiyrittäjien edustaja, taksien välityskeskuksen edustaja sekä kilpailutuksesta vastaava henkilö (kyseisessä kaupungissa kilpailutus ulkoistettu kaupungin omalle yhtiölle).

Tilaisuudesta oli julkinen kutsu lehdistössä ja netissä sekä somekanavilla yleiskutsua.

4. Tilaisuus

Tilaisuus järjestettiin kaupungin valtuustosalissa, joka täyttyi runsaasta osallistujajoukosta. Mukana tilaisuudessa panelistien ja järjestäjien lisäksi oli palvelun käyttäjiä, heidän läheisiä sekä kaupungin viranhaltijoita ja kaupungin päättäjiä. Kaikki haluamamme panelistit olivat paikalla.

Tilaisuus oli onnistunut. Huomasimme, että ennen tilaisuutta niin kaupungin taholta  kuin myös kuljetuspalvelun järjestäjän ja kilpailutuksen suorittaijan taholta oli jo tehty korjausliikkeitä asian parantamiseksi. Mm. vammaisneuvostoille oli lähetetty uusi kilpailuttamispohja kommenteille – koskaan ennen kommentteja kilpailutukseen ei oltu pyydetty.

Tilaisuudessa käytiin läpi panelisteille etukäteen lähetettyjen kysymysten pohjalta asiaa, etsien ratkaisua tilanteeseen että kuljetuspalvelut toimisi toivotulla tavalla. Osallistujien joukosta tulleita ehdotuksiakin luvattiin välityskeskuksessa vakavasti harkita. Tilaisuudessa oli kokonaisuudessaan hyvä ratkaisukeskeinen henki.

5. Tilaisuuden palautekeskustelu ja asioiden jatkoseuranta

Tilaisuuden jälkeen järjestäjien taholta käytiin palautepalaveri. Sovittiin palvelun paranemisen seuraamisesta ja sen vastuutahosta.