Yhdistystoiminta ja säännöt

Yhdistysten mallisäännöt sekä ohjeita ja vinkkejä yhdistystoimintaan. Sivulta löydät myös tietoa yhdistysten yhdistymiseen ja yhdistyksen purkatumiseen.

Yhdistyksen tunnusmerkit

  • vapaaehtoisia ja asiasta kiinnostuneita ihmisiä vähintään kolme
  • yhteinen päämäärä ja kiinnostuksen kohde
  • tarkoitettu pitkäaikaiseksi toiminnaksi
  • toiminta on aatteellista, eli se ei tähtää taloudelliseen voittoon

Yhdistysten toiminta on yleishyödyllistä vaikuttamista ja yhteistoimintaa. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja sitoutuneisiin aktiivisiin toimijoihin. Yhdistyksen toiminta on palkitsevaa, vaikka se viekin toimijalta aikaa ja teettää myös työtä.

Yhdistyslaki

Keskeisin yhdistyksiä ja niiden toimintaa säätelevä laki on yhdistyslaki. Yhdistyslaki jättää kuitenkin paljon joustonvaraa ja asioita yhdistyksen itsensä päätettäväksi ja omilla säännöillään määrättäväksi. Heinäkuussa 2022 yhdistyslakia muutettiin – oleellisimmat muutokset koskevat etäosallistumista ja kokouskutsua:

Etäosallistuminen:

  • Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on nyt mahdollista suoraan yhdistyslain nojalla eli etäosallistumismahdollisuudesta ei tarvitse olla erikseen mainintaa yhdistyksen säännöissä. Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen saa osallistua myös etäyhteydellä, jollei säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä.
  • Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää myös, että yhdistyksen kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana eli osallistumalla kokoukseen
    etäyhteydellä. Edellytyksenä kuitenkin tällöin on, että yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous on järjestettävä tai voidaan järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Kokouskutsu

  • Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka ja mahdollinen ennakkoilmoittautumisvelvollisuus.  Jotta ennakkoilmoittautumista voidaan vaatia, on siitä kuitenkin oltava määräys yhdistyksen säännöissä. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
  • Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka etäyhteyden avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Ennakkotarkastetut mallisäännöt

Tukiliiton jäsenyhdistys voi määritellä sääntönsä itse, kunhan yhdistyksen tarkoitus on samansuuntainen liiton tarkoituksen kanssa. Mallisääntöjen käyttäminen helpottaa ja nopeuttaa sääntöjen käyttöönottoa, koska mallisäännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH). Kun jäsenyhdistys ottaa käyttöönsä Tukiliiton mallisäännöt PRH:n suoraan sellaisinaan, PRH hyväksyy säännöt ilman käsittelyä pitkittäviä muutospyyntöjä. Mallisääntöjen käyttöönotto yhdistyksen säännöiksi säästää myös sääntömuutoksista aiheutuvia kustannuksia.

Patentti- ja rekisterihallitus on syyskuussa 2022 hyväksynyt ja rekisteröinyt ennakkotarkastetut rinnakkaisjäsenyysmahdollisuuden sisältävät tukiyhdistysten mallisäännöt. Tukipiirien mallisäännöt on ennakkotarkastettu vuonna 2021. Rinnakkaisjäsenyyden käyttöönotto yhdistyksissä ei edellytä muutoksia tukipiirien mallisääntöihin.

Jokaisella mallisäännöllä on oma diaarinumeronsa, joka tarvitaan, kun Tukiliiton jäsenyhdistys tekee ennakkotarkastettuihin sääntöihin perustuvan sääntöjen muutosilmoituksen PRH:n yhdistysrekisteriin (diaarinumerot löytyvät alla liitteenä olevista mallisäännöistä). Nopeimmin ja edullisimmin tämän muutosilmoituksen voi tehdä PRH:n sähköisessä asioinnissa. Jos jäsenyhdistys haluaa poiketa ennakkotarkastettujen mallisääntöjen sisällöstä, sen täytyy tehdä tavallinen sääntöjen muutosilmoitus.

Vuoden 2022 mallisäännöt mahdollistavat yhdistyksissä rinnakkaisjäsenyyden käyttöön ottamisen. Jo aiemmin mallisääntöjen kieltä on selkeytetty ja nykyaikaistettu sekä huomioitu etäosallistumismahdollisuus ja miten etäosallistuminen on mainittava kokouskutsussa. Koska yhdistyksissä halutaan käyttää erilaisia nimenkirjoitusoikeuksia, on mallisäännöissä tarjottu nimenkirjoitusoikeuksille erilaisia ja joustavia vaihtoehtoja. Mallisäännöissä on joustavuutta myös yhdistyksen hallituksen koon suhteen.  Lisäksi sääntömääräisissä kokouksissa voidaan jättää joissakin asioissa päätösvalta hallitukselle, mikä tarvittaessa joustaa ja nopeuttaa päätöksen tekemistä.

Vuonna 2022 Patentti- ja rekisterihallituksessa ennakkotarkastetut ja hyväksytyt rinnakkaisjäsenyysmahdollisuuden sisältävät mallisäännöt sekä niiden päätökset:

Vuonna 2022 ennakkotarkastetut rinnakkaisjäsenyysmahdollisuuden sisältävien mallisääntöjen Word-pohjat. Yhdistys lisää pohjaan omat tietonsa ennen sen lähettämistä Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröitäväksi:

Vuonna 2021 Patentti- ja rekisterihallituksessa ennakkotarkastetut ja hyväksytyt mallisäännöt sekä niiden päätökset:

Vuonna 2021 ennakkotarkastettujen mallisääntöjen Word-pohjat. Yhdistys lisää pohjaan omat tietonsa ennen sen lähettämistä Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröitäväksi:

Vanhempia mallisääntöjä

Yhdistyksillä ja tukipiireillä voi olla vielä käytössään myös vanhempia mallisääntöjä:

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tehdään niin kuin yhdistyksen säännöissä on määrätty. Mikäli säännöissä ei mainita sääntöjen muuttamisesta mitään, noudatetaan yhdistyslaissa mainittuja sääntöjä. Yhdistyslain mukaan sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen yleiskokouksessa (ei siis pelkästään johtokunnan/hallituksen kokouksessa), sääntöjen muuttaminen on kokousasiana mainittava kokouskutsussa ja sääntömuutos tulee voimaan vain, jos muuttamista kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on ennakkotarkastuttanut Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) tukiyhdistyksille ja tukipiireille mallisääntöjä. Mikäli yhdistys hyväksyy uusiksi säännöikseen mallisääntöjen mukaiset säännöt, yhdistys voi olla varma, että säännöt ovat toimivat ja täyttävät rekisteriviranomaisen ja liiton vaatimukset. Tukiliitto toivoo yhdistysten muuttavan sääntönsä mallisääntöjen mukaisesti, koska se helpottaa yhdistyksen toimintaa ja koska siten säilytetään yhdenmukaisuus järjestön eri tasojen kesken. Kun sääntömuutoksista päätetään mallisääntöjen mukaisesti, Patenttija rekisterihallitus todennäköisesti hyväksyy sääntömuutokset ilman prosessia pitkittäviä muutospyyntöjä. Sääntöjen muutos ilmoitetaan PRH:ssa toimivaan yhdistysrekisteriin joko sähköisessä palvelussa tai paperilomakkeella. Kun yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat, siitä on aina muistettava ilmoittaa sekä Tukiliittoon että PRH:n yhdistysrekisteriin.

Yhdistysten yhdistyminen

Jos suunnitelmissanne  on kahden tai useamman yhdistyksen yhdistyminen, niin kartoittakaa ensin yhdistyksenne nykytila ja tarpeet: Mitä tarpeita muutokselle on ja miksi? Nykytilan ja tarpeiden kartoituksessa hallitus voi hyödyntää muun muassa Tukiliiton Kehitä ja uudistu sivulla olevaa materiaalia ja työkaluja. Jäsenistön näkemyksen yhdistymisestä voitte toteuttaa esimerkiksi jäsenkyselyllä tai järjestää keskustelutilaisuuden. Järjestäkää yhdistyvien yhdistysten hallitusten yhteinen tapaaminen. Määritelkää yhdistymisen tavoitteet, tehtävät, aikataulu ja vastuut. Tiedottakaa ja antakaa jäsenistölle palautemahdollisuus koko yhdistymisprosessin ajan. Huolehtikaa siitä, että tiedotuksenne tavoittaa koko jäsenistön. Käyttäkää tiedotteissa selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Yhdistyslaki ei sisällä säännöksiä yhdistysten yhdistymisestä. Yhdistymisessä toimitaan yhdistysten omien sääntöjen sekä yleisten yhdistyksen purkamista ja perustamista koskevien sääntöjen mukaan. Yhdistyminen voidaan toteuttaa niin, että ensin nykyiset yhdistykset puretaan niiden omien sääntöjen mukaisesti, jonka jälkeen perustetaan täysin uusi yhdistys. Toisena vaihtoehtona on se, että toinen yhdistyksistä purkautuu ja sen jäsenet voivat liittyä vastaanottavaan yhdistykseen, joka tarvittaessa muuttaa sääntöjään. Pitäkää Tukiliitto ajan tasalla suunnitelmistanne ja hyödyntäkää liiton asiantuntemusta ja opastusta.  Järjestöasiantuntijat opastavat yhdistyksiä yhdistymisprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tiedottakaa jäsenistölle hyvissä ajoin siitä, kuinka uuden yhdistyksen jäseneksi voi liittyä. Muistakaa, että jäseniä ei voi siirtää uuteen yhdistykseen automaattisesti, vaan jokaisen on täytettävä jäsenhakemus. Luokaa yhdistymisen jälkeen vaivattomia mahdollisuuksia jäseneksi liittymiseen yhdistyksestä toiseen siirtyville jäsenille. Voitte järjestää esimerkiksi kutsuvan tervetulotilaisuuden sillä paikkakunnalla, jolta yhdistys on liittynyt toiseen yhdistykseen. Varatkaa tilaisuuteen jäsenhakemuslomakkeita. Huolehtikaa erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden pääsemisestä mukaan uuteen yhdistykseen. Jäsenyyden voi siirtää myös valtakirjalla. Opas yhdistysten yhdistymisestä.

Esimerkki yhdistysten yhdistymisestä:
Pirkko Tähtelä ja Maija Pelkonen kertovat neljän yhdistyksen yhteistyöstä ja yhdistymisestä. Haastattelija on Lari Karreinen. Videolla kerrotaan mm. lähtötilanteesta, alkukartoituksesta, tiedottamisesta ja mitä yhdistymisessä kannattaa huomioida. Yhdistymisessä ovat mukana Oulun, Kiimingin ja Oulunsalon yhdistykset sekä Me Itse.

Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautumiseen päädytään yleensä hallituksen keskuudessa hyvin monista eri syistä. Virallinen päätös purkautumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa (kevät- tai syyskokouksessa) tai ylimääräisessä kokouksessa.  Yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään 30 vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa yhdistyksen säännöistä riippuen vähintään joko 2/3 tai 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsuissa tulee olla mainittu, että asialistalla on yhdistyksen purkautuminen.

Jos yhdistyksen purkautuessa sen varallisuus on vähäinen, hallitus voi jo ennen purkautumispäätöstä laatia yhdistyksen kokoukselle varojen käytöstä loppuselvityksen hyväksyttäväksi purkautumispäätöksen yhteydessä. Jäljelle jääneet varat käytetään sovitusti tai siirretään säännöissä mainittuun tarkoitukseen. Hallituksen tai selvitysmiesten on huolehdittava varojen siirtämisestä. Jos yhdistyksellä on huomattavaa omaisuutta, jota ilman yhdistyksen kokouksen päätöstä ei ole voitu muuttaa rahaksi, tarvittavat selvitystoimet on hoidettava erikseen purkautumispäätöksen jälkeen. Selvitystoimet kuuluvat hallitukselle, ellei yhdistyksen kokous ole heidän tilalleen valinnut erillisiä selvitysmiehiä (yksi tai useampi). Selvitysmiesten tehtävänä on yhdistyksen taloudellisten asioiden selvittäminen ennen yhdistyksen merkitsemistä purkautuneeksi yhdistysrekisteriin. Selvitysmiehet toimivat yhdistyksen edustajina yhdessä ja heidän tulee jokaisen allekirjoittaa yhdistyksen omaisuuden luovutuskirjat.

Kun yhdistys on yhdistyskokouksessa päätetty purkaa, sen taloudellista toimintaa saa jatkaa vain selvitysmenettelyn vaatiman ajan. Selvitysmiesten tai hallituksen on tehtävä varojen siirrosta loppuselvitys, joka säilytetään kirjanpitosäännösten mukaan. Purkautumisilmoitus eli pöytäkirjan ote purkautumispäätöksestä toimitetaan yhdistysrekisteriin PHR:lle sekä Tukiliiton jäsenpalveluun. Purkautumisilmoituksista huolehtii viimeisen hallituksen puheenjohtaja tai em. selvitysmies.

Jos vaadittavia yhdistyksen kokouksia tai ylimääräisiä kokouksia ei saada koolle päättämään yhdistyksen purkautumisesta, voi yhdistyksen jäsen hakea PRH:lta yhdistyksen määräämistä purettavaksi. Asiasta tehdään PRH:lle kirjallinen vapaamuotoinen hakemus. PRH perii  purkamistoimenpiteestä etukäteen käsittelymaksun.

Purkautumisprosessissa on tärkeää huolehtia yhdistyksen jäsenistä. Tämän hetkistä jäsenistöä tiedotetaan siitä, miten he voivat liittyä esimerkiksi toisiin lähellä oleviin tukiyhdistyksiin. Näin jäsenyyteen ei tule katkoa ja liiton jäsenpalvelut ovat voimassa eli muun muassa jäsenille tuleva Tukiviesti- tai Leija-lehti ei katkea. Erityisesti on huolehdittava kehitysvammaisten henkilöiden halukkuudesta säilyä jäsenyhdistyksen jäsenenä. Jäsenyyden voi siirtää myös valtakirjalla. Olkaa yhteydessä Tukiliiton aluekoordinaattoreihin. He auttavat yhdistyksiä lopettamisprosessien käytännön asioissa.

Yhdistyksen lakkauttaminen

Yhdistyksen toiminta voi loppua myös yhdistyksen lakkauttamiseen, joka tapahtuu oikeuden toimesta. Syitä yhdistyksen lakkauttamiselle voivat olla esimerkiksi yhdistyksen toimiminen olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja tai vastoin sen säännöissä määrättyä tarkoitusta.

Yhdistystoimintaan liittyvää materiaalia

Muita hyödyllisiä linkkejä yhdistystoimijoille