hero_image.alt

Perheet matkalla muutokseen

Tällä sivulla kerrotaan MAHTI-perhekurssista ja perheiden kokemusta kurssin vaikutuksista.

MAHTI-perhekurssit ovat tavoitteellista toimintaa perheille.

Vastamäen perhe kertoo, kuinka MAHTI-kurssilla tehty arjen muutostavoite vaikutti heidän arkeensa.

Perheiden arkea kuormittavat asiat

Ensimmäinen MAHTI-perhekurssi järjestettiin vuonna 2016 aiemmin aikuisille järjestetyn kurssitoiminnan rinnalle.Kursseille hakeutui perheitä ympäri Suomea, vaikka markkinointi oli kohdennettu Länsi-Suomeen. Kurssille valittiin noin 30% hakeneista perheistä. Hakeneiden perheiden arkea kuormittivat kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyvät tekijät, mutta myös mm. lapsen haastava käyttäytyminen, arjen kaoottisuus ja vanhempien uupumus, sisarusten välit, vanhemman tuen tarpeet ja yksinäisyys.

Kurssille valinnan kriteereinä painottui perheiden elämäntilanteiden samankaltaisuus vertaistuen mahdollistamiseksi, kurssin mahdollisuudet tukea perheen oppimisen ja muutoksen juurtumista.

Perheenjäsenten taidot kasvoivat

Kurssin lähtökohtana on perheiden omat tarpeet muutokseen. Aloitusjaksolla perheet asettivat arjen muutostavoitteen koko kurssikokonaisuuden ajaksi. Muutostavoite oli konkreettinen, asia, tekeminen, muutos, jota perhe tavoitteli kurssikokonaisuuden aikana. Tavoittena  saattoi olla esimerkiksi lähetteen saaminen oikean kommunikointivälineen saamiseksi tai yhteisen viikoittaisen harrastuksen aloittaminen ja siinä kuvakommunikoinnin käyttäminen.
Kurssikokonaisuuden lopussa perheet arvioivat arjen muutostavoitteen toteutumista.

Kurssin alussa vanhemmat arvioivat vaikutusmahdollisuutensa arkeen lähinnä tukea tarvitsevan lapsen tarpeiden kautta. Arkea määrittivät lapsen tarpeet, suunnitelmallisuus ja muuttumattomuus.

Kurssin loputtua vanhemmat kuvailivat koko perheen ja kaikkien jäsenten vaikuttavan arjen sujuvuuteen: tunne omaan arkeen vaikuttamisesta kasvoi kurssin aikana.
Näin vanhemmat kuvailivat omia vaikuttamismahdollisuuksiaan arkeen:

”Olen saanut paljon tietoa saatavilla olevista avustaja-palveluista ja erityislasten harrastuksista. Nämä mahdollistavat arkeemme kaivattuja toimintamahdollisuuksia niin lapsille kuin aikuisille.”

”Luomalla oman perheen rutiineille sopivan aikataulun, huomioimalla erityistarpeet ajankäytössä ja hyväksymällä rajoitteet mahdollisissa menoissa, paikoissa yms”

”Monet asiat järjestyvät, kun suunnittelee etukäteen, mutta välillä arki tuntuu vyöryvän päälle niin että ei voi itse tehdä sellaisia valintoja, mitä haluaisi.”

Vertaistuki toteutui

Seurasimme kurssikokonaisuuden aikana perheiden kokemusta vertaistuen saamisesta. Kurssin lopussa kaikki perheet kokivat saaneensa vertaistukea, kun ennen kurssia 3 perhettä oli kokonaan vertaisituen ulottumattomissa. Kurssi tietenkin mahdollisti asioiden jakamisen muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa, mitä useimmat perheet kaipasivat arkeensakin.

Kurssilla oli mukana kaksi vertaisvanhempaa, joiden rooli oli omien kokemuksien kautta edesauttaa kurssin tavoitteita ja perheiden pohdintaa oman tilanteen ja muutostavoitteiden saavuttamiseksi. Näin perheet kuvailivat saamaansa vertaistukea:

”Erityislasten vanhempien diagnoosikohtaisesta facebook-ryhmästä ja kuntoutuksissa verkostoitumisen myötä löytyneiltä vertaisvanhemmilta saan tukea. Vertaistuki samanlaisen, mutta iältään vanhemman lapsen kanssa eläviltä vanhemmilta kokisin voivani saada ohjeita ja hyvää kokemusperäistä tietoa.”

”Saan vähän vertaistukea – mutta nyt aiempaa paremmin mistä sitä saisin jos sitä enemmän kaipaisin. Vertaistukea on tullut MAHTI-kurssien aikana sekä Kehitysvammatuki57:n sirkuskerhossa, samoin lapsen luokkatovereiden vanhemmilta jonkin verran. Tärkeä tuki on myös sosiaalialalla oleva ystävä.”

”Lapsen luokkakavereiden vanhemmilta sekä tämän MAHTI-koulutuksen muilta vanhemmilta.”

Perheiden kommunikaatiokeinot vahvistuivat

”Perheen yhteishenki kommunikaatiohaasteiden äärellä on parantunut. Sisarus ymmärtää erityisveikkaa entistä paremmin. Tuntuu että meillä kaikilla on keinoja enemmän esim. haastaviin tilanteisiin reagoimisessa kuin aiemmin.”

Moniosainen kurssi antoi mahdollisuuden kannustavaan ja toimivaan kommunikaatioympäristöön. Kurssilla työntekijöiden tehtävä oli kannustaa viestien ja kielen käyttöä eri keinoin. Työntekijöiden aito läsnäolo, positiivisen jaksamisen näkeminen ja kokeminen kannustavat lasta ja sisaruksia. Kurssi antoi myös madollisuuden toisilta perheiltä vinkkien ja toimintatapojen oppimiseen.

Kurssijaksojen aikana tehtyjen kyselyjen pohjalta perheiden arjessa käyttämät kommunikaatiokeinot lisääntyivät ja vahvistuivat. Kurssin perheille toimivimmat keinot olivat tukiviittomat ja kuvat. Näin perheet kuvailivat arjessa käyttämiään kommunikaatiomenetelmiä:

”Tukiviittomat, kuvat käytössä. Nyt myös tunnekuvia kokeilussa auttamaan haastavien tilanteiden ratkomista. Viittomat auttavat lasta keskittymään kommunikaatioon, vaikka auttavasti puhetta ymmärtääkin.”

”Viittomat, lapsi viittoo koko ajan enemmän, kun oppii viittomia ja on nähnyt niissä hyödyn. Kuvakansio on vielä kotona vähäisessä käytössä. Äänteitä lapsi käyttää enemmän, äänissä on enemmän kuvaavuutta (tarkoitusta)”

Mikä perheiden arjessa muuttui?

Näin perheet kuvailivat kurssilla opittua arkeensa:

”Eniten ehkä oma jaksaminen on parantunut olosuhteiden muuttuessa. Kommunikaatio paranee hitaasti, mutta jaksan paremmin keskittyä siihen. Kurssilla oli vaikutusta enemmän siihen oman tilanteen perspektiiviin, en osaa selittää.”

”Tämä tulee olemaan pitkäkestoinen, on going project.”

”Saimme kuvia ujutettua arkeen hieman ja sujuvuutta vessassa käyntiin.”

”Kurssin johdosta aktivoiduin itse taas hoitamaan asioita. Kurssilla kuultujen kokemusten perusteella uskalsin varata ensimmäisen leirijakson lapselle Kehitysvammaisten tuki ry:n viikonloppuleirille omaishoidonlomitukseksi. Kurssin ansiosta otin myös yhteyttä vammaispalvelutoimistoon henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelun saamiseksi. Nämä palvelut on meille nyt luvattu, kirjallista päätöstä odotellaan. Työpajapäivien jälkeen varasin keva-polille ajan puheterapeutille ja lääkärille keskustellakseni lapsen puheterapian jatkosta ja Taike- tai Roihu -kommunikaatio-ohjelmien sopimisesta lapselle. Aloitin myös nyt tammikuussa työväenopistossa tukiviittomien kurssin kerratakseni unohtuneita viittomia.”

Lue lisää perheiden kokemuksia

MAHTI-kurssilla: ”Emppu ja sisarukset saavat enemmän kuin vielä tajuavatkaan”

Tietoa, yhteistä kieltä, vertaiskokemuksia ja laatuaikaa. Empun perhe löysi sopeutumisvalmennuskurssilta tärkeitä tuliaisia arkeen.

Lue lisää
0 Ostoskori