Vuorovaikutusta

Jokaisella on mahdollisuus saada saada tietoa ja ilmaista itseään. Oikeus kommunikaation tukeen toteutuu.

Tätä tavoittelemme

Jokainen ihminen kasvaa omaksi itsekseen myönteisten ja monipuolisten vuorovaikutuskokemusten kautta. Ihmiselle, jolla on kehitysvamma tai samankaltaisia tarpeita, toimiva vuorovaikutus on kaiken perusta. Vuorovaikutus on silta osallistumiseen ja osallisuuteen, yhteisöissä toimimiseen. Vuorovaikutuksen kautta ihminen voi osallistua omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin.

Lähi-ihmisillä ja ammattilaisilla on halua ja valmiuksia edistää vuorovaikutusta sekä riittävät tiedot ja taidot erilaisista kommunikointimenetelmistä. Kommunikointia tukevassa ympäristössä tieto on saavutettavaa ja tulkkipalvelut tarvittaessa käytössä.

Nykytilanne

Tällä hetkellä vammattoman ja vammaisen ihmisen kokemusmaailmat voivat olla kovin erilaiset. Kehitysvammaisella henkilöllä on varsin rajallinen mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja osallistua yhteisöjen toimintaan.

Liian usein vammaton olettaa tietävänsä vammaisen ihmisen tahdon. Vammaisen henkilön puolesta puhutaan ja hänen viestejään yli- tai alitulkitaan. Erilaisia kommunikointimenetelmiä ja ei-sanallisen vuorovaikutuksen keinoja ei tunneta, eikä osata käyttää riittävän hyvin.

Asuinkunnan palvelut, ympäristö ja lähipiiri määrittelevät, millaiset mahdollisuudet vammaisella henkilöllä on rakentaa omannäköistä elämäänsä. Palveluiden riittävyys ja laatu eivät toteudu yhdenvertaisesti. Alan ammattilaisten tiedot ja taidot voivat olla puutteellisia myös siksi, että koulutuksessa ei ole riittävästi vuorovaikutuksen ja kommunikointimenetelmien opetusta.

Nykytilanteesta tavoitteeseen

Tasavertainen ja vastavuoroinen vuorovaikutus voi rakentua vain aidosta kiinnostuksesta ja arvostuksesta toista ihmistä kohtaan.

Kehitysvammaisen ihmisen mielipiteen esilletuomista ja huomioimista voivat parhaiten tukea lähi-ihmiset. Lähi-ihmisillä pitää olla mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Alan opiskelijoiden ja työntekijöiden koulutuksiin tulee lisätä tietoa erilaisista tavoista kommunikoida, toimia vuorovaikutuksessa ja korostaa itsemääräämisoikeuden vahvistamista.

Kommunikaatiokuntoutuksen pitää olla oikea-aikaista ja sitä pitää saada tarvittaessa. Kuntoutuksen pitää kohdentua enemmän yhteisössä tehtäväksi, ottaen mukaan kuntoutukseen yhteisöjen muita lapsia ja aikuisia.

Elämänmuutosvaiheissa on tärkeää määritellä se henkilö, jolle kuuluu vastuu huolehtia kommunikaation tuesta.

#YKvammaissopimus, artikla 21: Jokaisella on oikeus saada saada tietoa ja ilmaista itseään. On varmistettava, että vammainen ihminen saa #kommunikaatio’on tarvitsemansa tuen.

*

Siiri ja Iina keksivät vaikka mitä yhteistä tekemistä. Vauhtia ei hidasta se, että kommunikaation keinoiksi tarvitaan muutakin kuin sanoja. Hetkiä arjessa (2:30 min)