Lapsesta aikuiseksi

Kehitysvammaisella lapsella ja nuorella on oikeus elää rikasta elämää omassa perheessään ja lähiyhteisöissään.

Tätä tavoittelemme

Tavoitteemme on, että kehitysvammainen lapsi ja nuori voi elää tasavertaisena muiden ikäistensä kanssa. Monipuoliset kokemukset ja omat valinnat läpi elämän valmistavat häntä itsenäiseen elämään, opiskeluun, omaan kotiin, ihmissuhteisiin ja työelämään.

Tavoite on, että lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa yksilöllisen tuen ja avun aina, kun sitä tarvitsevat. Sopivien palveluiden selvittämiseksi lapsella ja nuorella tulee olla tilaisuus osallistua häntä koskevien palveluiden suunnitteluun sekä vaikuttaa häntä koskeviin päätöksiin. Vammaisen lapsen ja nuoren etua ei voida vain olettaa, vaan se löydetään häntä itseään kuunnellen.

Nykytilanne

Vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi, jolla on samat oikeudet kuin muillakin lapsilla saada turvaa ja tukea kehittyäkseen.

Kehitysvammaiset lapset ja nuoret elävät usein erillään vammattomista ikätovereistaan. Kouluissa ja harrastuksissa inkluusio ei toteudu käytännössä riittävällä tavalla. Kehitysvammaisille lapsille ja nuorille on edelleen omia opiskelu-ja harrasteryhmiä tai kouluja. Henkilökohtaista tukea on vaikea saada, jotta osallistuminen erilaisiin ympäristöihin olisi mahdollista.

Vanhempien jaksaminen on edellytys koko perheen hyvinvoinnille. Vammaisten lasten perheiden tilanne on monesti kuormittava. Useissa kunnissa perheille tarjottava tuki, kuten kotipalvelu ja tilapäishoito eivät ole riittäviä tai perheiden tarpeiden mukaisia.

Ääritilanteissa perheiden uupuminen ja puutteelliset palvelut johtavat lapsen laitossijoitukseen. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten laitoshoitoa on vähennetty mutta uusien palveluiden kehittäminen perheiden tueksi on kesken.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Vammaisten lasten ja nuorten mielipiteiden kuulemista ja huomioon ottamista häntä koskevissa asioissa tulee lisätä niin perheissä kuin palveluissakin. Tärkeää on tukea lasten ja nuorten liittymistä yhteisöihin päivähoidossa, koulussa ja vapaa-aikana.

Järjestämme perheille koulutuksia ja kursseja, joissa tiedotamme tuen ja palveluiden mahdollisuuksista sekä nostamme esille lasten kuulemisen tärkeyttä. Edistämme samalla perheiden liittymistä kaikille suunnattuun avoimeen toimintaan.

Ohjaamme lapsiperheitä käyttämään enemmän sosiaaliturvaan ja lainsäädäntöön liittyvää neuvontaa. Tuomme esille lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ja vaikutamme tätä kautta tuen ja palveluiden kehittämiseen.

Vaikutamme yhdessä muiden järjestöjen kanssa siihen, että lasten laitosasuminen lakkaa. Niille lapsille, jotka eivät voi asua kotona, tulee vaihtoehtoisesti tarjota pieniä, kodinomaisia asumisyksiköitä.