Vaalilupaus, tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n vaalilupaus

2. Rekisterinpitäjä
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puhelin 0400 968 200 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Merja Määttänen, viestintäpäällikkö
merja.maattanen@tukiliitto.fi
040 6531 159, Pinninkatu 51, 33100 Tampere

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Kehitysvammaisten Tukiliiton viestinnän Tee vaalilupaus -kampanjaa varten annetut tiedot ehdokkaista, jotka ovat lupauksensa antaneet, julkaistaan Tukiliiton sivustolla. Listassa näkyy ehdokkaan nimi, puolue tai valitsijayhdistys, ja vaalipiiri. Tietoja käytetään listan ylläpitämiseen ja mahdolliseen myöhempään tiedottamistarpeeseen.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Tiedot, joita henkilöt antavat vaalilupaukseen sitoutumisen yhteydessä. Näitä tietoja ovat ehdokkaan nimi, puolue tai valitsijayhdistys, ja vaalipiiri sekä sähköpostiosoite.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan verkkolomakkeen Tukiliiton kotisivuilla täyttäneiltä henkilöiltä.

8. Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään seuraaviin eduskuntavaaleihin asti. Tiedot poistetaan kuitenkin ilman aiheetonta viivästystä, kun ne toimittanut henkilö tai se henkilö, jota tiedot koskevat, tai hänen laillinen edustajansa sitä Kehitysvammaisten Tukiliiton viestinnän työntekijältä kirjallisesti tai sähköpostiviestillä pyytää.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Tietoja käsittelevät vain Kehitysvammaisten Tukiliiton viestinnän työntekijät. Kaikilla näillä työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei siirretä muihin järjestelmiin, eikä luovuteta eteenpäin.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi
Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Määritellyillä henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Ohjelmiston tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa laiteympäristössä.

Lomakkeella annetut tiedot säilytetään ja niitä käsitellään Kehitysvammaisten Tukiliitossa työntekijän/työntekijöiden henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatulla tietokoneella.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 29.1.2019.