Opintokeskus Siviksen tukemat koulutukset, tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n koulutukset ja seminaarit, joita tukee Opintokeskus Sivis.

2. Rekisterinpitäjä
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puh 0207 718 200 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Jonna Suhonen, aluekoordinaattori
jonna.suhonen@tukiliitto.fi
050 5288 394, Microkatu 1, 70210 Kuopio

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Kehitysvammaisten Tukiliiton päävastuullisesti järjestämien ja Opintokeskus Siviksen taloudellisesti tukemien koulutusten ja seminaarien järjestämisessä tarvittavien henkilötietojen kerääminen, käsittely ja luovuttaminen Opintokeskus Siviksen koulutuksenohjausjärjestelmään Sivisverkkoon.Tietoja käytetään ainoastaan sen koulutuksen, johon henkilö on ilmoittautunut, toteuttamista ja raportointia varten.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, ruokavalio, erityistä huomioitavaa ja toiveet tapahtumalle, valokuvauslupa sekä digitaalisessa muodossa olevia valokuvia ihmisistä jotka ovat antaneet suostumuksensa valokuvaukseen. Tämän lisäksi rekisteri voi sisältää yhteyshenkilön nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan suoraan ilmoittajalta sähköisellä Webrobol-lomakkeella. Puhelimella ja paperisilla lomakkeilla vastaanotetut ilmoitukset kirjataan myös Webropol-ohjelmistoon.

8. Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes tapahtumaan liittyvät etukäteen ilmoitetut toimet on saatu hoidettua loppuun. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi laskutus, tapahtumaan liittyvä kysely, seuranta, kontrolli, jatkojakso, palautteen kerääminen ja lisätietojen toimittaminen. Tapahtumaan liittyvien tehtävien suorittamisen jälkeen kaikki tapahtumaan liittyvät sähköiset ja paperiset henkilötietoja sisältävät dokumentit tuhotaan lukuun ottamatta valokuvia ja näihin liittyviä valokuvauslupia.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterin käyttöoikeus on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Lisäksi Opintokeskus Siviksen koulutuksenohjausjärjestelmä Sivisverkkoon luovutettujen tietojen käyttöoikeus on Opintokeskus Siviksen nimetyillä työntekijöillä. Sivis tuottaa osallistujatiedoista raportteja eri viranomaisille. Koulutukseen osallistujien henkilötietojen käsittely perustuu Sivikselle laista tulleisiin raportointivelvoitteisiin.

Rekisteriä ylläpitävillä ja käyttävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Rekisteritietoja luovutetaan Opintokeskus Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmään Sivisverkkoon. Tiedot tallennetaan Sivisverkkoon, jossa niitä saavat käsitellä vain Kehitysvammaisten Tukiliiton palveluksessa olevat määritellyt henkilöt sekä Siviksen nimetyt työntekijät raportointitarkoituksessa.

Tutustu Opintokeskus Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmä Sivisverkon rekisteriselosteeseen.

Kehitysvammaisten Tukiliitto voi luovuttaa tietoja esimerkiksi majoitus- ja ruokailupalveluiden järjestäjille kuten hotelleille ja pitopalveluille tapahtumien järjestämisen mahdollistamiseksi. Mikäli koulutuksiin sisältyy osallistujilta laskutettavia palveluita, voidaan tietoja luovuttaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tukipalveluiden laskutettaviksi.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ei profiloi käyttäjiä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee osoittaa koulutuksen yhteyshenkilölle.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa koulutuksen yhteyshenkilölle.
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa koulutuksen yhteyshenkilölle.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Lue rekisteröidyn oikeuksista Opintokeskus Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmässä.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Jokaisella koulutuksella on omat määrätyt käsittelijänsä.
Webropol-ohjelmiston tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa laiteympäristössä. Koulutuskäyttöön otettuja paperisia tulosteita säilytetään lukituissa tiloissa samoin kuin koulutuksiin liittyviä valokuvia.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.5.2018

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot Opintokeskus Siviksessä: toimisto@ok­-sivis.fi