Ohjaajien rekrytointi

Tietosuojaseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n ohjaajien rekrytointi, lyhyet määräaikaiset työsuhteet

2. Rekisterinpitäjä
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puhelin 0400 968 200 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Taija Humisto, projektipäällikkö
taija.humisto@tukiliitto.fi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51
33100 Tampere

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteri koostuu Kehitysvammaisten Tukiliittoon määräaikaiseen ohjaajan työhön hakevien henkilöiden tiedoista, jotka annetaan sähköisellä Webropol-ilmoittautumislomakkeella. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n ohjaajien rekrytoinnissa määräaikaisiin työsuhteisiin sekä heidän yhteystietojensa pitämiseen ajan tasalla.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Vapaaehtoinen luovuttaminen.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulutus, työkokemustietoja, tietoja erityistaidoista, perusteluja työllistämiselle sekä ajanjaksot jolloin henkilö on käytettävissä Tukiliiton tehtäviin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan suoraan sähköisellä lomakkeella työtehtäviä hakevalta henkilöltä.

8. Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään vuoden 2018 loppuun, jolloin kaikille rekisterissä oleville lähetetään sähköpostikysely halukkuudesta toimia seuraavana vuonna lyhytaikaisessa työsuhteessa Tukiliitossa. Sähköpostin lähettämisen jälkeen vanhat tiedot tuhotaan ja halukkaat ilmoittautuvat uuteen Mebco-järjestelmään.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi majoitus- ja ruokailupalveluiden järjestäjille kuten hotelleille ja pitopalveluille tapahtumien järjestämisen mahdollistamiseksi. Työsuhteisiin palkattujen henkilöiden tietoja luovutetaan Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tukipalveluihin jotka ulkoisena palveluntuottajana toteuttaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palkkahallinnon. Luovutettuja tietoja käsitellään Työvuorovelho- ja Mebco-ohjelmistoissa. Muuttuneet tiedot päivitetään aina lyhytaikaisiin työtehtäviin palkattujen työntekijöiden tietoihin, kun heille tehdään uutta työsopimusta.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle

12. Käyttäjien profilointi
Käyttäjiä ei profiloida

13. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Jokaisella tapahtumalla on omat määrätyt käsittelijänsä.
Ohjelmiston tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa laiteympäristössä.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.11.2022.