Uusi vammaispalvelulaki lisäisi yhdenvertaisuutta

23.10.2018

Vammaislainsäädännön uudistustyö otti harppauksen eteenpäin, kun hallitus antoi syyskuun lopussa eduskunnalle esityksen uudeksi vammaispalvelulaiksi. Laki kietoutuu moneen muuhun uudistukseen, joten läpimenon edessä on vielä mutkia.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on ollut mukana vammaislainsäädännön uudistamistyössä vuosia. Liitto on tyytyväinen siihen, millaisena lakiesitys viimein annettiin eduskunnalle 27. syyskuuta.

Uusi laki vahvistaisi kaikkien vammaisten henkilöiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvitsemiaan palveluita, kun palveluiden saaminen perustuisi yksilölliseen avun ja tuen tarpeeseen eikä diagnoosiin. Vammaisella henkilöllä olisi pääsääntöisesti subjektiivinen oikeus uuden vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin, jos hän ei vammasta tai sairaudesta aiheutuvan pitkäaikaisen toimintarajoitteen takia suoriutuisi tavanomaisessa elämässä ilman lain takaamia palveluita.

Nykyisen soveltamiskäytännön takia niillä henkilöillä, joilla on esimerkiksi autismin kirjoon kuuluva häiriö, on ollut vaikeuksia saada tarvitsemiaan palveluja kehitysvammalain nojalla. Vammaispalvelulakiin kirjatut subjektiiviset oikeudet ovat puolestaan kuuluneet ainoastaan vaikeavammaisille henkilöille, minkä vuoksi lievästi kehitysvammainen henkilö on saattanut jäädä vaille kyseisen lain mukaisia palveluita.

Uuden lain tavoite on turvata palvelut myös niille, jotka ovat joutuneet väliinputoajien asemaan diagnoosiin tai vamman vaikeusasteeseen liittyvissä rajanvetotilanteissa.

Monia onnistuneita pykäliä

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitteet välittyvät uudesta vammaispalvelulaista ja esimerkiksi seuraavista lain takaamista palveluista:

  • Valmennus ja tuki on joustava, yksilöllisten tarpeiden mukaan toteutettava palvelu, jota voi saada esimerkiksi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarvittavien taitojen harjoitteluun, kommunikaatioon tai elämän muutostilanteisiin. Valmennus ja tuki pitää sisällään myös tuetun päätöksenteon, jolla lisätään vammaisen henkilön mahdollisuuksia tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja.
  • Uuden lain mukaan asumisen tuki tulisi järjestää ensisijaisesti vammaisen henkilön itse valitsemaan kotiin. Lisäksi asumisen tuki määritellään varsin laajasti: se sisältää päivittäisissä toimissa tarvittavan avun ja tuen lisäksi ne palvelut, joita vammainen henkilö tarvitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä osallisuuden, kommunikaation ja perhe-elämän mahdollistamiseksi.
  • Lyhytaikaisella huolenpidolla on uuden lain mukaan tarkoitus vahvistaa vammaisten henkilöiden osallisuutta sen lisäksi, että palvelulla tuetaan perheiden jaksamista.

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi sisältää myös joitakin huolta herättäneitä kohtia. Henkilökohtaiseen apuun sisältyy ensinnäkin yhä voimavararajaus, joka vastaa nykyistä oikeuskäytäntöä.

Kriittistä keskustelua on herättänyt myös se, että valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatisi jatkossa valitusluvan myös subjektiivisten oikeuksien osalta. Tämän on arveltu mahdollisesti heikentävän vammaisten henkilöiden oikeusturvaa.

Lain kohtalo on epävarma

Uusi vammaispalvelulaki on tällä hetkellä kytköksissä muun muassa maakunta- ja sote-uudistukseen sekä itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamiseen. Kokonaisuuden valmistumisella tämän hallituskauden aikana alkaa olla kiire.

Jos maakunta- ja sote-uudistus ei mene läpi, esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi pitäisi kirjoittaa muotoon, jossa kunnat vastaisivat yhä lain mukaisten palvelujen järjestämisestä. Laki toimisi sisällöllisesti myös kuntamaailmassa.

Uuden vammaispalvelulain säätäminen edellyttää myös sen miettimistä, miten toimitaan uudistuksen voimaantulon yhteydessä kumoutuvan kehitysvammalain itsemääräämisoikeutta ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevien säännösten kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on jo useamman hallituksen aikana valmisteltu asiakas- ja potilaslakia, johon nämä säännökset tulisivat eri asiakasryhmiä koskien. Lakiluonnoksesta ehdittiin pyytää syksyllä lausunnot, mutta ministeriö tiedotti lokakuussa, ettei paketti ennätä nykyisen eduskunnan käsittelyyn.

STM:stä kerrotaan, että uuden vammaispalvelulain voimaansaattamiseksi ja tarvittavien itsemääräämisoikeutta koskevien säännösten säilymiseksi on tehty vaihtoehtoisia suunnitelmia. Kehitysvammaisten Tukiliiton näkemyksen mukaan lain eteneminen vielä tällä hallituskaudella olisi tärkeä edistysaskel vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen kannalta.

.@Tukiliitto: Uusi vammaispalvelulaki lisäisi yhdenvertaisuutta. Lain toteutuminen olisi tärkeä edistysaskel vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiselle. #valas #YKvammaissopimus