Tukiliitto: Vammaisen lapsen oikeudet eivät toteudu

17.08.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi lausuntonsa lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaa 2019 varten.

Lausunnossaan lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaa 2019 varten Tukiliitto vaatii, että lasten näkemykset otetaan huomioon nykyistä paremmin niin vammaispalveluissa kuin koulussa ja muussa viranomaistoiminnassa. Keinoja lapsen kuulemiseen on, ja niitä on käytettävä.

YK:n vammaissopimuksen edellyttämä tuettu päätöksenteko tulee vihdoin saada Suomen lainsäädäntöön, esimerkiksi valmisteltavana oleviin asiakas- ja potilaslakiin ja uuteen vammaispalvelulakiin.

Toimeentulo uhattuna

Kuluneen hallituskauden säästöt ja leikkaukset ovat kohdentuneet vahvasti juuri heikommassa asemassa oleviin henkilöihin ja perheisiin, kuten vammaisperheisiin. YK:n vammaissopimus edellyttää, että vammaisille henkilöille turvataan riittävä elintaso ilman syrjintää vammaisuuden perusteella.

Sote-palveluista perittävät asiakasmaksut ovat nousseet, lääkekustannukset ja Kela-kuljetusten omavastuut ovat kasvaneet ja moniin vammaisten lasten ja heidän perheidensä etuuksiin on kohdistettu indeksijäädytys. Samaan aikaan kunnat ovat pyrkineet säästämään harkinnanvaraisista sote-palveluista ja tiukentamaan subjektiviisina oikeuksina turvattujen palveluiden myöntämiskriteerejä.

Koulupolku tuottaa syrjäytymistä

Kehitysvammaisten lasten koulunkäyntiin liittyy huomattavia ongelmia – sitä suurempia, mitä pidemmälle koulupolulla edetään. Ongelmista seuraa pitkäaikaista syrjäytymistä ja kauaskantoisia vaikutuksia elämään. Lainsäädäntömme ei vastaa kansainvälisten sopimusten, esimerkiksi YK:n vammaissopimuksen, vaatimuksia.

Lapset pois laitoksista

Vammaisten lasten ja nuorten laitosasumista ei ole onnistuttu valtioneuvoston Kehas-periaatepäätösten mukaisesti vähentämään samaa tahtia kuin aikuisten laitosasumista. Heille tarkoitettuja pienryhmäkoteja ja muita yksilöllisiä avohuollon asumisvaihtoehtoja on tarpeeseen nähden murto-osa. Perheiden jaksamista ei tueta riittävästi vammaisen lapsen kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Pykälät aikuisten ehdoilla

Vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut suunnitellaan ja toteutetaan liialti aikuisten ehdoilla. Aikuisille suunnatut tuet ja toimintatavat eivät usein ole sellaisenaan riittäviä tai sopivia lapsille. Vammaisten lasten perheet eivät saa ajoissa tarpeidensa mukaisia tukipalveluita.

Henkilökohtainen apu on erityisen tärkeä palvelu lapsille ja nuorille heidän itsenäistymisessään ikätasoa vastaavasti. Haasteet henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden saamisessa heikentävät merkittävästi osallisuutta yhteiskunnassa.

Terveydenhuollossa vammaisen lapsen oikeudet eivät toteudu yhdenvertaisesti. Kun lapsella on kehitysvamma tai autismin kirjoa, lasta pallotellaan luukulta toiselle. Erityisen suuria vaikeuksia vammaisilla lapsilla ja nuorilla on psykiatristen palveluiden saatavuudessa.

Lausunnossamme korostamme, että aikuisten ehdoilla laadittuja perusoikeuksien rajoittamista koskevia säännöksiä tulee tarkentaa lasten osalta, erityisesti valmisteltaessa uutta asiakas- ja potilaslakia.

Tukiliitto vaatii, että #lapsistrategia’a laadittaessa huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat vammaiset lapset. Vammaisjärjestöt on otettava mukaan valmistelutyöhön #YKvammaissopimus’n edellyttämällä tavalla.

Vammaisjärjestöt mukaan lapsistrategiatyöhön

Nykyinen hallitus on luvannut käynnistää lapsen oikeuksien pohjalta kattavan lapsistrategian valmistelun. Vaadimme, että lapsistrategiaa laadittaessa on kiinnitettävä erityistä huomioita haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin, kuten vammaisiin lapsiin. Vammaisjärjestöt on otettava mukaan valmistelu- ja laatimisprosessiin YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla.

Lisätietoa: Jutta Keski-Korhonen, vaikuttamistoiminnan päällikkö